Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Vzor seminárnej práce

Formálne náležitosti seminárnej práce, resp. referátu 

Program: Word

Riadkovanie: 1,5

Písmo: veľkosť - 12, typ – Times New Roman

Okraj vľavo: zarovnať na 1,5 cm                Zarovnanie textu: do bloku

Nový odstavec: bez vynechania riadku zarovnať na 2,5 cm zľava

Strany: číslované arabskými číslicami od úvodu

Forma odovzdania: voľné listy vložené do euroobalu, alebo zopnuté listy na ľavej strane

 

Referát: písomná práca študenta bez poznámkového aparátu. Môže byť napísaná len na

              základe jednej knihy. Rozsah referátu: minimálne 3 strany, maximálne 5 strán

 

Seminárna práca: Písomná práca študenta vnútorne členená na úvod, jadro, záver. Môže sa

                             členiť aj na kapitoly. Práca je napísaná na základe početnejšej odbornej

                             literatúry. Musí obsahovať poznámkový aparát umiestnený pod čiarou na    

                             spodnej časti strany a súpis použitej literatúry umiestnený na konci práce.

                             Rozsah seminárnej práce: minimálne 10 strán   

Štruktúra seminárnej práce:

  • Titulný list
  • Obsah
  • Úvod – musí obsahovať zdôvodnenie výberu spracovávanej témy, presné vymedzenie (geografické aj časové) témy, prehľad o tom, čo už bolo napísané k danej téme v odbornej literatúre, cieľ predkladanej práce, predstavenie štruktúry práce a zdôvodnenie jej vnútorného členenia 
  • Jadro – môže sa členiť na kapitoly a podkapitoly označené arabskými číslicami. Kapitola pritom začína vždy na novej strane a jej názov je od  názvu podkapitoly  odlíšený iným typom písma.
  • Záver - predstavuje zhrnutie konkrétnych výsledkov  a zistení práce
  • Zoznam použitej literatúry / Zoznam citovanej literatúry / Zoznam použitých prameňov a literatúry – zoradené podľa abecedy
  • Bibliografia – nie je povinná. Ide o zoznam všetkej literatúry k danej téme, teda aj tej, ktorá nie je v práci citovaná
  • Prílohy – nie sú povinné

                                         Vzorový titulný list seminárnej práce                 

Vodohospodársky systém v banskoštiavnickom rudnom revíre so zameraním na zaniknuté vodné nádrže

Lucia Maslíková

 

Predmet: Historická geografia

Vyučujúci: PhDr. Oto Tomeček

Dátum ukončenia práce: 1. 12. 2003

           Ukážka úpravy textu seminárnej práce  s použitím poznámkového aparátu 

1.      PRÍČINY VZNIKU VODOHOSPODÁRSKEHO SYSTÉMU

 

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text[1] Text Text Text[2] Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text[3] Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text[4] Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text[5] Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text

 

1.      1  Ekonomické príčiny

 

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text[6] Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text[7] Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text[8]

 Ukážka zápisu požitých prameňov a literatúry 

ZOZNAM POUŽITÝCH PRAMEŇOV A LITERATÚRY

 PRAMENE:

1.      Das Goldene Bergbuch : Zlatá kniha banícka. Ed.: J. VOZÁR. Bratislava : Veda, 1983. 112 s.

2.      ................

3.      .................

4.      .................

 LITERATÚRA:

1.      ČELKOVÁ, M.: Zlato, striebro, meď zo slovenských banských regiónov. In: Pamiatky a múzeá [online], 2000, č. 2 [cit. 10. jún 2002]. Dostupné na internete: http://www.snm.sk/old/pamiatky/index.htm.

2.      GINDL, J.:  Vývoj energetickej základne baníctva v Štiavnickom pohorí. In: Zborník Slovenského banského múzea XII. Martin : Osveta, 1985, s. 169-186.

3.      ...................

4.      ...................

5.      ...................

6.      KAMENICKÝ, M.: Stredoslovenské striebro a jeho hutnícke spracovanie do konca 18. storočia. Bratislava : Veda, 1995. 120 s.

7.      LABUDA, J.: K problematike osídlenia banských miest na Slovensku. In: Historický časopis, 38, 1990, č. 3, s. 391-397.

8.      ...................

9.      ...................

    

 

  

 

 

  

 

  

 

   [1] Das Goldene Bergbuch : Zlatá kniha banícka. Ed.: J. VOZÁR. Bratislava, 1983, s. 52. (pramenná edícia)

[2] KAMENICKÝ, M.: Stredoslovenské striebro a jeho hutnícke spracovanie do konca 18. storočia. Bratislava, 1995, s. 73. (monografia)

[3] LABUDA, J.: K problematike osídlenia banských miest na Slovensku. In: Historický časopis, 38, 1990, č. 3, s. 392. (článok v časopise)

[4] GINDL, J.:  Vývoj energetickej základne baníctva v Štiavnickom pohorí. In: Zborník Slovenského banského múzea XII. Martin, 1985, s. 78. (článok v zborníku zapísaný ako neseriálová publikácia)

[5] ČELKOVÁ, M.: Zlato, striebro, meď zo slovenských banských regiónov. In: Pamiatky a múzeá [online], 2000, č. 2 [cit. 10. jún 2002]. Dostupné na internete: http://www.snm.sk/old/pamiatky/index.htm. (internet)

[6] Das Goldene Bergbuch, s. 53. (druhá citácia už citovanej práce)

[7] KAMENICKÝ, Stredoslovenské striebro, s. 22. (druhá citácia už citovanej práce)

[8] GINDL, Vývoj energetickej základne baníctva, s. 179. (druhá citácia už citovanej práce)