Akademická etika a podvádzanie

Porušenie akademickej etiky

Je súčasťou Etického kódexu študenta a študentky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Prečítať si ho môžete v univerzitnej časti sprievodcu štúdium (s. 9 – 13), dostupnom na webovej stránke filozofickej fakulty v časti štúdium – sprievodca štúdiom.

Podvádzanie pri plnení študijnej povinnosti
Študijný poriadok UMB v Banskej Bystrici
čl. 18, bod 7

„Študent, ktorý pri vykonávaní študijnej povinnosti preukázateľne podvádzal, hodnotí sa v príslušnom predmete známkou nedostatočne, FX. Podvádzanie pri vykonávaní študijnej povinnosti sa pokladá za disciplinárny priestupok.“

Zákon 131/2012 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 72
Disciplinárny priestupok

(1) Disciplinárny priestupok je zavinené porušenie právnych predpisov alebo vnútorných predpisov vysokej školy alebo jej sú častí, alebo verejného poriadku.
(2) Za disciplinárny priestupok možno uložiť študentovi niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:
  a) pokarhanie,
 b) podmienečné vylúčenie zo štúdia s určením lehoty a podmienok, pri dodržaní ktorých bude podmienečné vylúčenie zo štúdia zrušené,
  c) vylúčenie zo štúdia.
(3) Disciplinárny priestupok je premlčaný, ak od jeho spáchania uplynul viac ako jeden rok. Premlčacia doba neplynie počas konania o disciplinárnom priestupku ani po čas prerušenia štúdia.
(4) Disciplinárne opatrenia podľa odseku 2 ukladá rektor; študentom zapísaným na štúdium študijných programov uskutočňovaných na fakulte ukladá disciplinárne opatrenia dekan. Rektor ani dekan nemôže uložiť prísnejšie disciplinárne opatrenie, než navrhla disciplinárna komisia.
(5) Konanie o disciplinárnom priestupku pred disciplinárnou komisiou vysokej školy (fakulty) je ústne za prítomnosti študenta; ak sa študent nedostaví bez riadneho ospravedlnenia, možno konať aj bez jeho prítomnosti.
(6) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné, musí obsahovať odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o jeho preskúmanie; študentovi musí byť doručené do vlastných rúk. Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia. Ak je týmto orgánom dekan, môže sám žiadosti vyhovieť a rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť. Ak žiadosti nevyhovie, postúpi ju rektorovi. Rektor rozhodnutie dekana preskúma a ak je v rozpore so zákonom, vnútorným predpisom verejnej vysokej školy alebo jej súčastí, rozhodnutie zmení alebo zruší, inak žiadosť zamietne a rozhodnutie potvrdí. Rektor musí vydať rozhodnutie najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana.