Zásady korektného komunikovania

Pre vzájomné korektné fungovanie odporúčam nám všetkým, aby sme sa zoznámili so základnými dokumentmi, ktoré vymedzujú naše povinnosti, ale aj práva. Ide najmä o:
Študijný poriadok UMB a harmonogram akademického roku.

Pri písomnej komunikácii, najmä elektronickej, prosím rešpektujte nasledovné: každý e-mail/list musí byť odoslaný zo študentského e-konta a musí obsahovať:
1. meno a priezvisko,
2. ročník,
3. názov študijného programu/odboru,
4. študijnú kombináciu/aprobáciu,
5. pri externej forme štúdia aj číslo zmluvy o štúdiu.
Pri odosielaní prác elektronickou poštou, práca musí rešpektovať pokyny uvedené v infolistoch jednotlivých predmetov predovšetkým:
a) termín,
b) kód názvu predmetu mailu,
c) kód názvu súboru (.doc(x)) v prílohe.

Pri nedodržaní týchto pokynov bude práca posudzovaná ako neodovzdaná.
Písomnosťami, ktoré nebudú obsahovať uvedené údaje, sa nebudem môcť zaoberať.