Prekladateľská a tlmočnícka prax

Koordinátorkou prekladateľskej a tlmočníckej praxe pre PaT na KAA je Dr. Ľubica Pliešovská. Tým, ktorí praxovali v PaTS, potvrdí protokol Dr. Marianna Bachledová alebo Mgr. Matej Laš (projektoví manažéri).

 

POKYNY K PREKLADATEĽSKEJ A TLMOČNÍCKEJ PRAXI

 • Na UMB je prax pre študentov PaT povinná a hodnotí sa kreditmi (ich presný počet si nájdete v AIS-e). Prax môžu študenti oficiálne vykonávať od zimného semestra 1. ročníka Mgr. Prax potvrdená skôr nebude univerzitou uznaná (určite si ju však dajte do CV).
 • Evidenciu praxe si vedie každý študent sám. Prosíme študentov, aby si počet hodín povinnej praxe v príslušnom akademickom roku skontrolovali v Sprievodcovi štúdiom.
 • Pri prekladaní do cudzieho jazyko dodržiavame tieto pokyny

PRAX ABSOLVOVANÁ V LCT

 • Končiaci študenti (2. Mgr.), ktorí praxovali v univerzitnej prekladateľskej a tlmočníckej spoločnosti, prinesú v dohodnutom termíne svoje vyplnené protokoly o praxi Dr. Bachledovej (Tajovského 51, kancelária č. K019); skontrolované a potvrdené ich následne odovzdajú Dr. Pliešovskej (kancelária K031), ktorá ich zbiera. Dr. Bachledová protokoly nezbiera, iba potvrdzuje prax, ktorú študenti urobili v rámci PaTS.
 • Otázky ohľadom odovzdávania praxe smerujte, prosím, na koordinátorku PaT praxe, Dr. Pliešovskú (v prípade jazyka iného ako angličtina si zistite, kto je koordinátorom pre prax na príslušnej katedre).
 • Protokol o praxi nájdete na webovej stránke Filozofickej fakulty v časti Štúdium/Študijné oddelenie/ Tlačivá študijného oddelenia – Potvrdenie na PT prax (http://www.ff.umb.sk/studium/studijne-oddelenie/tlaciva-studijneho-oddelenia.html)

 

PRAX ABSOLVOVANÁ INDE AKO V PaTS (vo vlastnej réžii študentov)

 • Ak sa študent rozhodne praxovať inde ako v univerzitnej spoločnosti, potrebuje so zamestnávateľom urobiť aj dohodu.
 • Protokol o praxi + tlačivo na dohodu nájdete na webovej stránke Filozofickej fakulty v časti Štúdium/Študijné oddelenie/ Tlačivá študijného oddelenia – Potvrdenie na PT prax; Dohoda o spolupráci – prax študentov FF UMB  (http://www.ff.umb.sk/studium/studijne-oddelenie/tlaciva-studijneho-oddelenia.html). Protokol o praxi sa odovzdáva Dr. Pliešovskej (kancelária 031). Prosíme študentov, aby s tlačivom dohody nechodili po podpis za dekanom, zabezpečí ho KAA.
 •  Vyplnené tlačivo o praxi musí obsahovať:
  - údaje o študentovi
  - dátum (trvanie) vykonávania praxe
  - opis vykonanej činnosti
  - objem vykonanej činnosti v hodinách

POZOR, ZMENA V KOEFICIENTOCH (1/2017)

Koeficienty na prepočet NS na hodiny

preklad do SJ                       počet normostrán x 1,5 = počet hodín
preklad do cudzieho jazyka počet normostrán x 2 = počet hodín
editing/korektúra                 1 NS = 0,75 h (2 NS = 1,5 h)
tlmočenie                            počet hodín x 2 (1 + 1h prípravy)

Vzor Vašej vlastnej evidencie, ktorú si máte viesť + kalkulačka na prepočet na stiahnutie

ZAOKRÚHĽUJTE DOHORA NA CELÉ ČISLA!