Publikačná činnosť

Temný novovek: Technológie a koniec budúcnosti

Autori: Matej Laš
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: Literárna bašta, 384 s. PREKLAD

Dejiny britského televízneho humoru v historicko-kultúrnej perspektíve (Od impéria k brexitu)

Autori: Matej Laš
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020. - ISBN 9788055717036

Rola prekladov v politickom programe Hlasu

Autori: Matej Laš
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: Kritika prekladu, č. 2, rok 2020

Dejiny britského humoru I. : kabaretná krčmová tradícia "music hall"

Autori: Laš Matej
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Dejiny britského humoru I. : kabaretná krčmová tradícia "music hall" / Matej Laš. In Historická revue : vedecko-populárny mesačník o dejinách. - Bratislava : Slovenský archeologický a historický inštitút - SAHI, 2019. - ISSN 1335-6550. - Roč. 30, č. 3 (2019), s. 20-23.

Dejiny britského humoru II. : príchod nových médií

Autori: Laš Matej
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Dejiny britského humoru II. : príchod nových médií / Matej Laš. In Historická revue : vedecko-populárny mesačník o dejinách. - Bratislava : Slovenský archeologický a historický inštitút - SAHI, 2019. - ISSN 1335-6550. - Roč. 30, č. 4 (2019), s. 62-65.

Dejiny britského humoru III : satira 60. rokov a akademický humor

Autori: Laš Matej
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Dejiny britského humoru III : satira 60. rokov a akademický humor / Matej Laš. In Historická revue : vedecko-populárny mesačník o dejinách. - Bratislava : Slovenský archeologický a historický inštitút - SAHI, 2019. - ISSN 1335-6550. - Roč. 30, č. 5 (2019), s. 62-66.

Igor Tyšš: Teoretické a materiálové sondy do praxeológie a dejín prekladu americkej literatúry na Slovensku v období socializmu. Mladá tvorba a Beat Generation (recenzia)

Autori: Laš Matej
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Igor Tyšš: Teoretické a materiálové sondy do praxeológie a dejín prekladu americkej literatúry na Slovensku v období socializmu. Mladá tvorba a Beat Generation / Matej Laš. In World literature studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. - Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019. - ISSN 1337-9275. - Vol. 11, no. 1 (2019), pp. 111-113. (2019).

Kritika umeleckého prekladu predvčerom, včera a dnes

Autori: Laš Matej
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Kritika umeleckého prekladu predvčerom, včera a dnes / Matej Laš. In Kritika prekladu [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019. - ISSN 1339-3405. - Č. 1/2 (2019), s. 17-38.

Niektoré mýty a fakty o umeleckej kritike prekladu = Literary translation criticism - some myths and facts

Autori: Laš Matej
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Niektoré mýty a fakty o umeleckej kritike prekladu = Literary translation criticism - some myths and facts / Matej Laš. In Slavica Iuvenum XX : mezinárodní setkání mladých slavistů, Ostrava, 26. - 27. 3. 2019 / rec. Jan Vorel, Dariusz Tkaczewski. - 1. vyd. - Ostrava ; Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta : Ostravská univerzita v Ostravě, 2019. - ISBN 978-80-7599-142-3. - S. 232-243.

Kritika umeleckého prekladu na Slovensku včera a dnes

Autori: Laš Matej
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Kritika umeleckého prekladu na Slovensku včera a dnes / Matej Laš ; rec. Anna Valcerová, Vladimír Biloveský, Martin Djovčoš. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019. - 168 s. [7,05 AH]. - ISBN 978-80-557-1634-3 [LAŠ, Matej (100%) - VALCEROVÁ-BACIGÁLOVÁ, Anna (rec.) - BILOVESKÝ, Vladimír (rec.) - DJOVČOŠ, Martin (rec.)]

Listy mladému skeptikovi (preklad)

Autori: Laš Matej
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Listy mladému skeptikovi / prel. Matej Laš. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Laputa, 2019. - 164 s. [8,2 AH]. - ISBN 978-80-972815-9-5

Oheň a síra = Fire and fury. Inside the Trump White House : za dverami Trumpovej pracovne (preklad)

Autori: Martin Djovčoš, Matej Laš, Igor Tyšš
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: Oheň a síra = Fire and fury. Inside the Trump White House : za dverami Trumpovej pracovne / prel. Martin Djovčoš, Matej Laš, Igor Tyšš. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo IKAR, 2018. - 360 s. [18,00 AH]. - ISBN 978-80-551-6094-8

Vznik systematického myslenia o preklade v Rusku. Prieniky a úniky = The roots of systematic thinking on translation in Russia. Intersections and leaks (2018)

Autori: Vladimír Biloveský, Matej Laš
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: Vznik systematického myslenia o preklade v Rusku. Prieniky a úniky = The roots of systematic thinking on translation in Russia. Intersections and leaks / Vladimír Biloveský, Matej Laš. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. - ISSN 1338-6743. - Roč. VII/1, č. 13 (2018), s. 95-105.

Medvedík Paddington v preklade prekladu: : migrácia z papiera na strieborné plátno až do dabingového štúdia

Autori: Laš Matej
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: Medvedík Paddington v preklade prekladu: : migrácia z papiera na strieborné plátno až do dabingového štúdia / Matej Laš. In Kritika prekladu [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, 2018. - ISSN 1339-3405. - Č. 1/1 (2018), s. 15-40.

Melicherčíková, M.: Kognitívne charakteristiky a tlmočnícky výkon: „Súvisia spolu?” (recenzia)

Autori: Laš Matej
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: Melicherčíková, M.: Kognitívne charakteristiky a tlmočnícky výkon: „Súvisia spolu?” / Matej Laš. In XLinguae : European Scientific Language Journal. - Nitra : SVO - Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia, 2018. - ISSN 1337-8384. - Vol. 11, no. 4 (2018), s. 156-157. Recenzia na: Kognitívne charakteristiky a tlmočnícky výkon: "Súvisia spolu?" / Miroslava Melicherčíková ; rec. Daniela Műglová, Martin Djovčoš, Zuzana Heinzová. 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - ISBN 978-80-557-1290-1

The theme of migration in the Paddington Bear book series and its intersemiotic translation

Autori: Laš Matej
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: The theme of migration in the Paddington Bear book series and its intersemiotic translation / Matej Laš. In Ostrava journal of English philology. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2018. - ISSN 1803-8174 (Print). - Vol. 10, č. 2 (2018), pp. 57-67.

Martin Djovčoš - Pavol Šveda: Mýty a fakty o preklade a tlmočení (recenzia)

Autori: Laš Matej
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Martin Djovčoš - Pavol Šveda: Mýty a fakty o preklade a tlmočení / Matej Laš. In World literature studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. - Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2017. - ISSN 1337-9275. - Vol. 9, no. 2 (2017), s. 132-134. (2017). Recenzia na: Mýty a fakty o preklade a tlmočení na Slovensku / Martin Djovčoš, Pavol Šveda ; rec. Mária Kusá, Markéta Štefková, Zuzana Jettmarová. 1. vyd. - Bratislava : VEDA - vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017. - ISBN 978-80-224-1566-8

Súčasné tendencie americkej translatológie: návrat k Schleiermacherovej dichotómii?

Autori: Laš Matej
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Súčasné tendencie americkej translatológie: návrat k Schleiermacherovej dichotómii? / Matej Laš. In Prekladateľské listy 6 : teória, kritika, prax prekladu / rec. Eva Tandlichová, Alojz Keníž. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - ISBN 978-80-223-4293-3. - S. 41-53.

George Saunders: Češky (preklad)

Autori: Laš Matej
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In Revue svetovej literatúry : časopis pre prekladovú literatúru. - Bratislava : Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry, 2017. - ISSN 0231-6269. - Roč. 53, č. 2 (2017), s. 133-139.

Masakry Arménov v Osmanskej ríši : sporná genocída

Autori: Marianna Bachledová, Barbora Vinczeová, Matej Laš
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Masakry Arménov v Osmanskej ríši : sporná genocída / prel. Marianna Bachledová, Barbora Vinczeová, Matej Laš. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - 367 s. [18,35 AH]. - ISBN 978-80-557-1211-6

Od ekvivalencie k etike

Autori: Laš Matej
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Od ekvivalencie k etike / Matej Laš. In Tradícia a inovácia v translatologickom výskume V. : zborník z 5. medzinárodnej translatologickej konferencie doktorandov a postdoktorandov, Nitra, 7. februára 2017 / rec. Edita Gromová, Daniela Műglová. - 1. vyd. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017. - ISBN 978-80-558-1198-7. - S. 123-134.

Flexibilná objektivita v procese kritiky umeleckého prekladu

Autori: Laš Matej
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Flexibilná objektivita v procese kritiky umeleckého prekladu / Matej Laš. - Spôsob prístupu: https://www.ff.umb.sk/app/cmsFile.php?disposition=a&ID=22102. In Kritika prekladu [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, 2017. - ISSN 1339-3405. - online, Č. 1 (2017), s. 11-19.

Päť rokov integrovanej výučby odborného prekladu na KAA FF UMB

Autori: Laš Matej
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Päť rokov integrovanej výučby odborného prekladu na KAA FF UMB / Matej Laš. In Od textu k prekladu XII / eds. Alena Ďuricová, Jana Štefaňáková ... [et al.] ; rec. Elena Baranová, Zdenko Dobrík. - 1. vyd. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2017. - ISBN 978-80-7374-126-6. - S. 30-44.

Limits of professional translator´s ethics = Granicy professionaľnoj etiki perevodčika

Autori: Laš Matej
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Limits of professional translator´s ethics = Granicy professionaľnoj etiki perevodčika / M. Laš. In Vestnik of Russian new university = Vestnik Rossijskogo novogo universiteta. Seria "Čelovek v sovremennom mire" : series "Man in the modern world". - Moskva : RosNOU, 2016. - ISSN 2414-925X. - Č. 3-4 (2016), s. 71-75.