Predplavecký výcvik a hry vo vode - externé štúdium

 Podmienky na absolvovanie predmetu:

 • Aktívna účasť na hodine
 • seminárna práca didaktické spracovanie 5 hier na osvojenie si základných plaveckých zručností pri využití rǒznych pomǒcok (podľa vzoru seminárnej práce ttps://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/studium-na-ktvs/dalsie-informacie-a-tlaciva/vzor-a-formalna-uprava-seminarnych-prac-na-ktvs.html)
 • hodnotenie praktického zvládnutia základných plaveckých zručností 

Osnova predmetu:

 • Postavenie plávania v školskom vzdelávacom programe ISCED 1,2.
 • Základná terminológia plaveckého názvoslovia a plavecká rozcvička.
 • Dôležitosť plaveckých pomôcok v predplaveckom výcviku.
 • Cvičenia a hry na osvojenie si základných plaveckých zručností v predplaveckom výcviku.
 • Hry na zoznámenie a adaptáciu sa s vodným prostredím.
 • Hry na osvojenie si správneho dýchania
 • Hry na splývanie.
 • Hry na orientáciu vo vodnom prostredí a skoky do vody v rôznych polohách.
 • Cvičenia na rozvoj pocitu vody a čiastkových záberových pohybov.
 • Imitačné plavecké cvičenia – prostriedok nácviku plaveckých spôsobov v predplaveckom výcviku.
 • Nácvik elementárnych plaveckých pohybov s využitím nadľahčovacích pomôcok.
 • Nácvik techniky jedného vybraného plaveckého spôsobu.

 

Študijná Literatúra online:

 • BENCE, M. – MERICA, M. – HLAVATÝ, R. 2005. Plávanie. Banská Bystrica: UMB, 2005.198 s. ISBN 80-8083-151-6.http://www.dok.rwan.sk/Sport/KA%20-%20UMB%20-%20%20Plavanie%202005.pdf
 • HRIC, L. 2014. Ako kvalitne pripraviť plavecký výcvik. [online]. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2014. 46 s.[2019.10.11.]. Dostupné na:
 • https://mpcedu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/7_ops_hric_lubos_ako_kvalitne_pripravit_plavecky_vycvik.pdf
 • KONRÁDY, P. 2018. Plávanie – Učíme deti plávať 3, Hry na splývanie [online]. 2018, [Cit. 2019-11-13], Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=gAtD22IElYA
 • KRAJČOVIČ, J. – ROUĆKOVÁ, M. 2014. Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove. [online]. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2014. 60s. [2019.18.11.]. Dostupné na:
 • https://mpcedu.sk/sites/default/files/publikacie/j_krajcovic_m_rouckova_plavanie_v_skolskej_telesnej_a_sportovej_vychove.pdf. ISBN 978-80-8052-561-3.
 • MICHAL, J. 2002. Teória a didaktika plávania. [online]. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2002. 15s. [2019.20.11]. Dostupné na: http://dok.rwan.sk/UMB%20BB/poznamky/2-tadplavanie.pdf . ISBN 80-8055-679-2

Knižné študijné materiály:

 • BENČURÍKOVÁ,Ľ. 2008. Plavecká príprava detí predškolského veku. Bratislava: ICM AGENCY, 2008. 87 s. ISBN 000-565-2231 2008
 • ČECHOVSKÁ, I.Plavání detí s rodiči. Praha: Grada, 2007.
 • Kolláriková,Z. - Pupala,B. 2001. Preškolská a elementárne pedagogika.Praha: 2001.456s. ISBN 80-7178-585-7
 • MACEJKOVÁ, Y. a kol. 2005. Didaktika plávania.Bratislava : 2005. ISBN 80-969268-3-7.
 • MANDZÁK, P. 2007. Efektivita plaveckého výcvikuv hlbokej vode. Banská Bystrica: 2007. ISBN 978-80-8083-397-8.
 • MANDZÁK, P a kol. 2011.Nácvik plaveckých spôsobov v praxi. Banská Bystrica: FHV UMB, 2011. 116 s.
 • MICHAL,J. 2002. Teória a didaktika plávania. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 2002. 98 s.ISBN 80-8055-679-2.
 • Miklánková, L. (2007). Předplavecká příprava dětí předškolního věku a vybrané determinanty její úspěšnosti. Olomouc: Univerzita Palackého.
 • Ružbarský,P. - Turek, M. 2003. Teoria a didaktika plávánia a základy športového tréninku. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, 2003. ISBN 80-8068-177-5. 4.

 

Kontaktný formulár

=