Didaktika športov 1 - športové hry (ext. štúdium)

POŽIADAVKY NA HODNOTENIE z časti Športové hry:

 

Na pozitívne hodnotenie je potrebné:

1/ uskutočniť praktický výstup z časti vyučovacej hodiny (na zadanú tému) podľa vopred vypracovanej vzorovej prípravy na celú vyučovaciu hodinu (študent ju odovzdá vyučujúcemeu pred praktickým výstupom). Príprava na VH z ŠH viď https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/studium/dalsie-informacie-a-tlaciva/vzorova-struktura-pripravy-na-vyucovaciu-hodinu.html

Pozn.: Pri praktickom výstupe si študent vyberie jedno cvičenie z hlavnej časti konspektu VH a odprezentuje svoju praktickú "učiteľskú" kvalitu pripravenosti na realizáciu čiastkového výstupu. V druhej časti (po praktickom výstupe) sa zameria na zhodnotenie svojho výstupu podľa nasledovných kritérii: 1/ stanovenie cieľa/úlohy tohto cvičenia a jeho naplnenie, 2/ terminológia, 3/ naplánovaný čas cvičenia, 4/ organizácia cvičenia, 5/ spätná väzba k plneniu úlohy, 6/ iné = kvalita prezentácie (prípravy), kvalita komunikácie, osobnostné charakteristiky, spätná väzba na pripomienky od skupiny... 

 

MODIFIKOVANÝ POSTUP PRE PRAKTICKÝ VÝSTUP V ONLINE FORME:

Študent si pripraví konspekt VH vo word alebo pdf tak aby ho mohol celý KVALITNE vyzdielať cez MS Teams všetkým spolužiakom. V krátkosti odprezentuje cieľ VH, obsah úvodnej a prípravnej časti VH a zdvôdní výber všetkých cvičení z hlavnej časti VH (vývoj zložitosti, postupnosť a zameranie resp. úlohy/čiastkové ciele jednotlivých cvičení). Následne sa pokusí fiktívne odprezentovať ako by v praxi chcel s cca 12 - 15 žiakmi zrealizovať jedno ním vybrané cvičenie z obsahu hlavnej časti VH. Pri jeho prezentovaní postupuje podľa stanovených kritérii hodnotenia a samozrejme podľa vlastných predstáv (tvorivosť je neobmedzená). Namiesto ukážky resp. detailného verbálneho popisu odporúčam využiť statické obrazky (nákresy) resp. dynamické video. Po odprezentovaní cvičenia nasleduje zhodnotenie od spolužiaka a záverečné hodnotenie učiteľom. Celé v rozsahu cca 15-20min.

 

 

2/ vypracovať seminárnu prácu, ktorá má obsahovať titulný list, úvod, obsah, jadro (teoretická časť o tvorbe, obsahu a požiadavkách z vybraného tematicko výchovno-vzdelávacieho plánu  - TVVP z vybranej športovej hry vo vybranom stupni ISCED), záver, zoznam použitej literatúry a ako prílohu uviesť návrh konkrétneho TVVP z vybranej športovej hry vo vybranom ročníku na vybranom stupni školy. Seminárnu prácu je po formálnej stránke nutné vypracovať podľa vzoru na web stranke KTVŠ https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/studium/dalsie-informacie-a-tlaciva/vzor-a-formalna-uprava-seminarnych-prac-na-ktvs.html

 

 

Termín poslania SP na email miroslav.nemec@umb.sk je najneskôr do 12.12.2021!

 

V prípade negatívneho hodnotenia je možné poslať SP ešte raz v termíne do 25.1.2022

 

Obsah a kritériá hodnotenia seminárnej práce - TVVP:

 

1.

Zdôvodnenie výberu obsahu seminárnej práce: vzhľadom na vybraný TVVP = úvod SP

10%

2.

Výber literatúry a spracovanie teoretickej časti práce: výber dostatočného počtu relevantných literárnych zdrojov knižného i časopiseckého charakteru, ich usporiadanie do súvislého celku a vlastná kritická diskusia k prezentovaným teoretickým východiskám - tvorba TVVP, obsah ŠH, štandardy a pod. = jadro SP

20%

3.

Praktická aplikácia tvorby TVVP = príloha SP (aplikácia obsahu vybranej športovej hry do TVVP)

40%

4.

Závery a odporúčania: stručné a prehľadné zhrnutie poznatkov o vypracovaní TVVP, formulácia odporúčaní pre zlepšenie aplikácie zvoleného konceptu TVVP = záver SP

15%

5.

Jazyková a gramatická správnosť, formálna úprava: úprava práce, jej logická štruktúra, práca s literatúrou a jazyková a gramatická správnosť

15%

 

Návrh tabuľky k TVVP

Mesiac

Týždeň

Počet hodín

Téma hodiny

Vzdelávací štandard

Kľúčové kompetencie

Prierezová téma

Obsahový

Výkonový

 

Príklady tematických plánov:

TVVP z tematického celku športové hry - Hádzaná

Predmet : Telesná a športová výchova

Škola :  ZŠ Hráčska, BB

Školský rok : 2016/2017

Tematický celok : Športové hry

Počet hodín týždenne : 2

Počet hodín celkovo : 16

Téma čiastková : Hádzaná

Ročník / trieda : 5. ročník / 5.A,B

Pohlavie : Chlapci

Mesiac

Týždeň

Počet hodín

Téma hodiny

Vzdelávací štandard

Kľúčové kompetencie

Prierezové témy

 

 

Obsahový

Výkonový

 

 

 

Október

 

 

 

 

 

Október

 

 

 

 

I.

 

1

 

1

Úvod do hádzanej, základná terminológia, technické údaje, pravidlá hádzanej

Herné činnosti jednotlivca (HČJ) - prihrávky (prebratie a odohranie lopty)

Žiak ovláda pravidlá a základnú terminológiu hry

Žiak dokáže správne pomenovať,  popísať spôsoby prihrávok a spracovania lopty

 

Žiak dokáže vykonať základné druhy prihrávok /od pleca, náprahom, priamo/ a spracovanie lopty

 

 

 

Rozvoj koordinačných schopností

 

 

II.

 

2

Prípravné a pohybové hry zamerané na zdokonaľovanie a rozvoj HČJ z predchádzajúcich hodín

 

Žiak vie vysvetliť použitie jednotlivých HČ, ktoré využil v PH,  pozná rôzne pohybové hry

 

Žiak vie kombinovať prechádzajúce naučené HČJ v PH, pohybových hrách

 

 

 

III.

 

 

2

HČJ - vedenie lopty, zmeny smeru, streľba

 

Žiak vie popísať spôsoby vedenia lopty, zmien smeru a streľby a použiť ich v prípravnej hre.

 

Žiak vie použiť rôzne druhy driblingu na mieste, v pohybe a použiť jednoduché zmeny smeru. Žiak vie vykonať streľbu z miesta, pravou a ľavou pažou,

 

 

 

 

 

Prejavovať trvalý pozitívny vzťah ku športovým hrám

 

IV.

 

2

 

HČJ - streľba z pohybu

Žiak vie vysvetliť význam streľby, pomenovať spôsoby streľby a ich uplatnenie v hre

Žiak vie vykonať streľbu v pohybe, pravou a ľavou pažou, streľbu z hora - obstrel, streľbu zdola - podstrel, streľbu z výskoku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November

 

 

 

 

 

 

I.

 

 

2

Herná hodina

Vedieť sa správne rozcvičiť pred výkonom, vedieť viesť hru ako rozhodca

Žiak vie uplatniť základné HČJ vo vlastnej hre

 

 

 

 

Vytvoriť si pozitívny vzťah ku spoluhráčom

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodržiavanie noriem, pravidiel a zásad fair-play,

 

 

II.

 

 

2

Útočné herné kombinácie dvaja proti jednému, križovanie, clonenie, odlákavanie

Žiak vie popísať útočné herné kombinácie, pomenovať jednotlivé funkcie hráčov pri realizácií ÚHK a pozná ich význam v hre

Žiak vie realizovať základné ÚHK ako napr. dvaja proti jednému, križovanie, clonenie, odlákavanie

 

 

 

III.

 

 

2

Obranné herné činnosti a kombinácie bránenie hráča bez a s loptou, blokovanie jednotlivca, získavanie lopty, vzájomné zaisťovanie a preberanie hráčov

 

Žiak vie popísať obranné herné činnosti a herné kombinácie, pomenovať jednotlivé funkcie hráčov pri realizácií OHK a pozná ich význam v hre

Žiak vie realizovať základné OHČJ a OHK ako napr. bránenie hráča bez a s loptou, blokovanie jednotlivca, získavanie lopty, vzájomné zaisťovanie a preberanie hráčov

 

 

IV.

 

 

1

1

Kontrolná hodina

Herná hodina

 

 

 

Vedieť sa správne rozcvičiť pred výkonom, vedieť viesť hru ako rozhodca, vedieť reálne posúdiť svoj individuálny výkon

 

Žiak vie uplatniť základné HČJ a základné HK vo vlastnej hre

Žiak dosahuje takú úroveň osvojenia herných činností jednotlivca, herných kombinácií a systémov, že je schopný hrať stretnutie podľa pravidiel

 

 

Časovo – tematický plán z tematického celku športové hry konkrétne futbalu

Predmet : Telesná a športová výchova

Škola : ZŠ

Školský rok : 2016/2017

Tematický celok : Športové hry

Počet hodín týždenne : 3  

Počet hodín celkovo : 12

Téma čiastková : Futbal

Ročník / trieda : 5 ročník / 5.A

Pohlavie : Chlapci

 

Mesiac

Týždeň

Počet hodín

Téma hodiny

Metódy / Formy

Výkonový štandard

Obsahový štandard

Prierezová téma

                                       Október       

Október

 

 

 

 

 

 

                         Október

 

 

 

 

 

 

 

Október

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Október

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

3

Úvod do futbalu, základná terminológia, technické údaje, pravidlá futbalu

Slovná a názorná, motivácia

 

––––––

 

 

Žiak pozná základnú futbalovú terminológiu, vie vysvetliť a popísať základné pravidlá futbalu a základné parametre hracej plochy

 

 

 

 

 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj osobnosti

 

 

 

 

 

 

Vytváranie vzťahov medzi hráčmi a utváranie priateľstiev

 

 

 

 

 

 

Zmysluplné a správna využívanie voľného času

 

 

 

Hygiena, v čistom a zdravom prostredí sa vytvára zdravá osobnosť

 

 

 

 

Uplatňovanie Fair-play v hre

 

HČJ

Prihrávka a preberanie lopty

Slovná, názorná Prípravné cvičenia zamerané na nácvik HČJ

Žiak vie vykonať základné spôsoby prihrávok a preberania lopty (prihrávka vnútornou stranou chodidla, vonkajším a priamym priehlavkom, preberanie lopty nohou)

Vedieť pomenovať a popísať základné spôsoby prihrávania a preberania lopty

2.

3

HČJ

Vedenie lopty a obchádzanie súpera

 

Slovná, názorná

Prípravné cvičenia zamerané na nácvik a HČJ

Žiak vie viesť loptu priamym priehlavkom, vonkajším priehlavkom a vnútornou stranou nohy, obchádzať súpera kľučkou a obhodením.

Vedieť pomenovať a popísať základné spôsoby vedenia lopty a obchádzania súpera

Pohybové hry

Pohybové hry zamerané na rozvíjanie HČJ z minulých hodín + herné cvičenia na zdokonaľovanie vedenia lopty a obchádzanie súpera

Žiak vie realizovať základné HČJ – prihrávka, preberanie lopty, vedenie lopty, obchádzanie súpera v hre

Poznať a popísať rôzne pohybové hry na rozvíjanie HČJ, poznať  a uplatňovať zásady fair -play

3.

3

HČJ

Streľba a odoberanie lopty

Slovná, názorná

Prípravné cvičenia na nácvik HČJ

Žiak vie vykonať streľbu z miesta a po prihrávke vnútornou stranou nohy, vonkajším a vnútorným priehlavkom, odoberať loptu vypichnutím a zachytením prihrávky súpera

Vedieť pomenovať a popísať základné spôsoby streľby a odoberania lopty

Pohybové hry

Slovná, názorná Pohybové hry a herné cvičenia zamerané na rozvíjanie HČJ z minulých hodín

Žiak vie realizovať základné HČJ – prihrávka, preberanie lopty, vedenie lopty, obchádzanie súpera, streľba, odoberanie lopty v hre

Poznať a popísať rôzne pohybové hry na rozvíjanie HČJ, vysvetliť význam pohybovej aktivity v danej hre

4.

3

Útočné Herné Kombinácie

Slovná, názorná, prípravné cvičenia na nácvik HK

Žiak vie realizovať HK prihraj a bež a narážačku v dvojiciach, trojiciach ...

Vedieť pomenovať a popísať základné HK a poznať ich význam v hre

Prípravné hry

Slovná, názorná, Prípravné hry zamerané na rozvoj HK z minulej hodiny + vlastná hra

Žiak vie uplatniť základné HČJ a základné HK v prípravných hrách

Poznať a popísať prípravné hry a ich pravidlá na rozvoj HČJ a HK a poznať význam jednotlivých HČJ a HK v prípravných hrách

 

 Odporúčané web zdroje informácii (okrem prednášok):

http://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-2.stupen-zs/zdravie-pohyb/

http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/statny_vzdel_program_pre_gymnazia.pdf

file:///C:/Users/Nemec%20Miroslav/Downloads/A5.pdf

http://www.telesnavychova.sk/userfiles/file/kolektivne_sportove_cinnosti_m.pdf

 

Kontaktný formulár

=