Didaktika športov 1 - športové hry (RŠ TV)

 

OZNAM

Na hodnotenie je potrebné:

1/ - absolvovať praktický výstup podľa vzorovo vypracovanej prípravy na vyučovaciu hodinu z ŠH (vzor vid. https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/studium/dalsie-informacie-a-tlaciva/vzorova-struktura-pripravy-na-vyucovaciu-hodinu.html na zadanú tému. Príprava je podkladom na realizáciu praktického výstupu = odovzdáte je pred praktickým výstupom dňa 27.11.2021 (RŠ BB) a do 6.11.2021 (RŠ ZA)

2/ - vypracovať seminárnu prácu (SP), ktorá má obsahovať titulný list, úvod, obsah, jadro=teoretická časť o tvorbe a obsahu vybraného tematicko výchovno-vzdelávacieho plánu (TVVP) z vybranej šporotvej hry, záver, zoznam použitej literatúry a ako prílohu uviesť návrh konkrétneho TVVP z vybranej športovej hry vo vybranom ročníku na vybranom stupni školy. Seminárnu prácu je po formálnej stránke nutné vypracovať podľa vzoru na web stranke KTVŠ (https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/studium/dalsie-informacie-a-tlaciva/vzor-a-formalna-uprava-seminarnych-prac-na-ktvs.html).

 

Termín odovzdania SP (elektronicky na email miroslav.nemec@umb.sk) je  najneskôr do 12.12.2021.

 

V prípade negatívneho hodnotenia je možné poslať SP ešte raz v termíne do 25.1.2022

 

 

 

 Odporúčané web zdroje informácii (okrem prednášok):

 

http://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-2.stupen-zs/zdravie-pohyb/

 

http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/statny_vzdel_program_pre_gymnazia.pdf

 

file:///C:/Users/Nemec%20Miroslav/Downloads/A5.pdf

 

http://www.telesnavychova.sk/userfiles/file/kolektivne_sportove_cinnosti_m.pdf

 

Kontaktný formulár

=