Florbal, futsal (denné štúdium)

ŠTANDARDNÉ POŽIADAVKY NA UKONČENIE PREDMETU:

 

V priebehu semestra študent absolvuje overovanie úrovne praktických zručnosti a teoretických vedomostí z florbalu a futsalu. Dochádzka na vyučovacie hodiny predmetu je povinná. Tolerujú sa max 2 bezodkladne ospravedlnené neúčasti u vyučujúceho.
Maximálny počet bodov získaný za priebežné a záverečné hodnotenie predstavuje 100 bodov. Zodpovedá klasifikačnej stupnici hodnotenia (A = 100 - 94b, B = 93 - 86b, C = 85 - 79b, D
= 78 - 72b, E = 71 - 65b). Kredity sa pridelia študentovi, ktorý získal z predmetu za plnenie určených podmienok minimálne 65% všetkých bodov.
a) priebežné hodnotenie:
Testovanie úrovne praktických zručnosti v 5. a 10. vyučovacom týždni: 30 bodov
Hodnotenie herného výkonu (výkonu v hre) v 12. a 13.vyučovacom týždni: 40 bodov
Písomný test z pravidiel a terminológie v 7. vyučovacom týždni: 30 bodov

 

b) záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia

 

 

Odporúčaná literatúra:
1. KARCZMARCZYK,R. 2006. Florbal (Učebnice nejen pro trénery). Praha : Computer Press, 2006. 96 s. 
2. KRESTA, J. 2009. Futsal. Praha : Grada, 2009. 112 s. 
3. KYSEL, J. Florbal (kompletní průvodce). Praha : Grada, 2010. 144 s.
4. NEMEC, M. a kol. 2013. Športové hry 1. časť. Banská Bystrica : UMB FHV - Belianum, 202s. 2013
5. ONDRUŠ, D. 2010. Florbal, ako trénovať a hrať. Žilina : ŠK Juventa Žilina, 2010. 117s.
6. PAKUSZA, Z. 2004. Základné herné systémy vo futsale. Športové hry č. 3. Bratislava : FTVŠ UK, 2004.
7. PERÁČEK, P. a kol. 2004. Teória a didaktika športových hier 1. Bratislava : PEEM, 2004. 184s.
8. Aktuálne pravidlá športových hier.

 

MODIFIKOVANÉ POŽIADAVKY K PRÍPADNÉMU DIŠTANČNÉMU UKONČENIU PREDMETU:

 

Pre úspešné ukončenie PV predmetu Florbal, futsal v LS 2020 je potrebné:

Vypracovať jednu seminárnu prácu na tému (možnosť výberu a/ alebo b/ varianty):

a/ Didaktické aspekty nácviku a zdokonaľovania vo vybranej ŠH (florbal alebo futsal) – podľa vlastného výberu;  

b/ Návrh konkrétneho konspektu celej vyučovacej hodiny pre 2. stupeň ZŠ so zameraním sa na danú športovú hru (florbal alebo futsal) – podľa vlastného výberu; 

Práce so zameraním na futsal posielajte doc. M. Nemcovi, práce so zameraním na florbal doc. Š. Adamčákovi

Výsledné hodnotenie predmetu sa bude skladať z hodnotenia SP za formálnu stránku (max 30b) a hodnotenia za obsahovú stránku (max 70b). Minimálny počet bodov na pozitívne hodnotenie je 65b. 

Termín zaslania SP je do 30.4.2021

V prípade nesplnenia požiadaviek na získanie hodnotenia, či už z dôvodu nezískania potrebného počtu bodov, alebo nezaslania SP do určeného termínu, bude študentovi udelené hodnotenie Fx! S možnosťou opravy do 20.6.2021 (tzv. opravný termín).

Kontaktný formulár

=