Teória a prax športového tréningu (ext. štúdium)

ŠTANDARDNÉ POŽIADAVKY:

Študent potrebuje na pozitívne hodnotenie z predmetu T a P športového tréningu:

 

a/ odprezentovať krátku prezentáciu (PowerPoint cca 10 - 15 min.) so zameraním sa na ciele, úlohy a obsah vybraného mikrocyklu športovej prípravy vo vybranom druhu športu

PREZENTÁCIE budú realizované v rámci druhého bloku vyučovania.

 

b/ osobne absolvovať ako aktívnu hospitáciu (podľa možnosti aj s vlastným vstupom) 2 tréningové jednotky so zameraním sa na analýzu ich obsahu, ktorá vyústi do návrhu vlastného konspektu danej TJ (1x)

KONSPEKT TJ je možné odovzdať priebežne počas semestra (najneskôr na poslednom bloku vyučovania) priamo vyučujúcemu, resp. poslať scan emailom na adresu: miroslav.nemec@umb.sk do 30.4.2021

 

c/ úspešne absolvovať písomný test

TEST bude realizovaný v rámci posledného bloku vyučovania. Jeho obsahom budú otvorené otázky z oblasti prezentovaných na prednáškach a z workshopových časti hodín.

 

 

Pozn.:

PREZENTÁCIA vybraného tréningového mikrocyklu vo vybranom športe by mala v rámci vymedzeného časového intervalu 10 - 15 min. obsahovať:

- charakteristiku vybraného týždenného tréningového mikrocyklu (MiC) z pohľadu vybraného športu, výkonnostnej úrovne, veku (kategórie) a tréningového obdobia (1 - 2 obrázky)

- popis špecifík vybraného obdobia (prípravne, hlavné, prechodné) cez konkrétne ciele a úlohy daného MiC, popis všetkých náležitosti jeho obsahu cez VTU a ŠTU (počet, minutáž, percentuálne zastúpenie a pod.), popis obsahu MiC cez jednotlivé zložky (technická, taktická, kondičná, psychologická a teoretická) resp. v športových hrách cez súčasti (nácvik, herný tréning, kondičný tréning a regenerácia) opäť aj cez vybrané kvantitatívne ukazovatele (1 - 3 obrázky)

- popis použitých prostriedkov (cvičení), metód, foriem a pod. (1 - 2 obrázky)

- samotný návrh MiC (1 obrázok)

- záver, kde môžete zdôrazniť "zaujímavosti", vybrané špecifiká z navrhnutých TJ v danom MiC (1 - 2 obrázky)

+ snaha študenta viesť k uvádzaným informáciam s publikom DIALÓG!

 

ODPORÚČANÉ ZDROJE:

1. DOVALIL, J. a kol. 2005. Výkon a trénink ves portu. Praha : Olympia, 2005. 336s.

2. LEHNERT, M. a kol. 2001. Základy sportovního tréninku 1. Olomouc : Hanex, 2001. 92s.

3. MARTENS, R. 2006. Úspěšný trenér. Praha : Grada, 2006. 504s.

4. NEMEC, M. et. al. 2008. Tréner futbalu – učebné texty pre trénerov EURO B licencie. Banská Bystrica : KŠC, SsFZ TMK vo vydavateľstve PARTNER, 2008. Rozsah 199s.

5. NEUMANN, G. a kol. 2005. Trénink pod kontrolou. Praha : Grada, 2005. 184s.

6. Zákon o športe

7. web stránky národných športových zväzov

+ ďalšie odborné články, publikácie a domáce a zahraničné web stránky zaoberajúce sa tréningovým procesom v rôznych športoch

 

MODIFIKOVANÉ POŽIADAVKY V PRÍPADE DIŠTANČNÉHO UKONČENIA PREDMETU:

 

Do 30.4.2021 poslať na email miroslav.nemec@umb.sk seminárnu prácu

 

Táto bude obsahovať úvodnú stranu, krátky úvod, v ktorom študent uvedie zdôvodnenie výberu športu, uvedie vekové, výkonnostne charakteristiky, základne ciele a úlohy prezentovaného obdobia a pod. Ďalšou časťou bude tzv. jadro práce, kde sa pokúsi čo najdôslednejšie prezentovať (popísať, graficky doplniť) návrh vlastného konspektu týždenného mikrocyklu a následne jednu tréningovú jednotku z tohto MiC podrobne rozpísať do konspektu TJ. Poslednou časťou SP bude záver a zoznam použitých zdrojov. 

Pri písaní SP odporúčam pozrieť si tzv. STARÉ POŽIADAVKY, kde sú info o mikrocykle bližšie konkretizované. Vzor MiC je potrebné komunikovať s odborníkmi z daného športu, ktorý si študent vyberie. Obdobne tak aj vzor TJ. Určite ale požadujem členenie TJ na ŠTYRI časti = úvodná, prípravná, hlavná a záverečná časť.

 

Hodnotenie predmetu bude zrealizované na základe formálnej a obsahovej kvality zaslanej SP v pomere 30 : 70 z celkových 100b. Minimálny počet na úspešné hodnotenie je 65b.

 

V prípade, že seminárna práca bude hodnotená negatívne (AIS resp. spätný email) má študent možnosť zaslať ešte raz opravenú SP najneskôr do 20.6.2021.

 

 

 Vzor SP

 

Kontaktný formulár

=