Vodné športy a cykloturistika

 

Štandardný spôsob realizácie kurzu

 

Termín kurzu bude v LS 2020 v rozmedzí od 20.5. do 30.5.2021 na Liptovskej Mare (chaty Mara) v dĺžke 4 noci v cene cca 60EUR. Za cyklo časť - jazdí sa na MTB (horský bicykel) po asfaltových, šotolinových ale aj lesných cestách. Povinná cykloprilba a preukaz poistenca!

 

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent preukáže praktické zvládnutie zručností z vodných športov a cykloturistiky a zároveň absolvuje písomný test.
Maximálny počet bodov získaný za priebežné a záverečné hodnotenie predstavuje 100%. Zodpovedá klasifikačnej stupnici hodnotenia (A = 100 - 94%, B = 93 - 86%, C = 85 - 79%, D = 78 - 72%, E = 71 - 65%). Kredity sa pridelia študentovi, ktorý získal z predmetu za plnenie určených podmienok minimálne 65% všetkých bodov.
a) priebežné hodnotenie:
praktické zručnosti z vodných športov - 30b (min. 20b)
praktické zručnosti z cykloturistiky- 30b (min. 20b)
b) záverečné hodnotenie:
písomný test - teoretické poznatky z cykloturistiky a vodných športov 40b (min. 25b) 

 

 

 

MODIFIKOVANÉ POŽIADAVKY V PRÍPADE DIŠTANČNÉHO UKONČENIA PREDMETU:

 

Pre úspešné ukončenie PV predmetu Vodné športy a cykloturistika v LS 2020 je potrebné:

Za časť Cykloturistika vypracovať seminárnu prácu (max. 50b z toho 10b formálna stránka a 40b obsahová stránka; min. 30b), ktorej štruktúra a obsah bude:

ÚVODNÁ STRANA

ÚVOD - Uviesť svoj vzťah k cykloturistike (do príchodu na našu VŠ a aktuálny) 
JADRO - 1/ Stručne charakterizovať význam a postavenie cykloturistiky v živote človeka (škola a voľný čas). 2/ Uviesť základný prehľad histórie a vývoja cykloturistiky vo svete a u nás. 3/ Uviesť najdôležitejšie pravidlá, ktoré je nutné dodržiavať pri organizácii, realizácii a bezpečnosti pri cca 4 hodinovej cyklotúre. 4/ Postup pri oprave defektu bicykla. 5/ Uviesť stručný popis trasy vybranej cyklotúry v regióne Liptovský Mikuláš (bez obmedzenia)
ZÁVER - Uviesť konkrétne info o technických parametroch svojho bicykla.

Odporúčaný počet strán: max 8 strán vrátane úvodu, literatúry a obrázkov uvedených v textovej časti. 

Seminárne práce posielajte doc. M. Nemcovi (miroslav.nemec@umb.sk)

 

Za časť Vodné športy vypracovať seminárnu prácu (max. 50b z toho 10b formálna stránka a 40b obsahová stránka, min. 30b), ktorej štruktúra a obsah bude:

 

ÚVODNÁ STRANA
ÚVOD - Uviesť svoj vzťah k vodným športom (dôvod výberu PV predmetu z aspektu vodných športov) 

JADRO - 1/ Stručne charakterizovať význam a postavenie vodáckej turistiky v živote človeka (škola a voľný čas). 2/ Uviesť základný prehľad histórie a vývoja vodných športov vo svete a u nás. 3/ Uviesť základné techniky záberov na stojatej vode, nosenie, nastupovanie a vystupovanie z a do kanoe. 4/ Uviesť základné techniky záberov na stojatej vode, nosenie, nastupovanie a vystupovanie z a do kajaku
5/ Postup pri prevrátení plavidla na stojatej vode.
ZÁVER - Uviesť stručný popis vodáckej trasy na vodnej nádrži L. Mara z východiskovej polohy Chaty Mara L. Trnovec

Odporúčaný počet strán: max 8 strán vrátane úvodu, literatúry a obrázkov uvedených v textovej časti.

Seminárne práce posielajte doc. Š. Adamčákovi (stefan.adamcak@umb.sk)

 

Výsledné hodnotenie predmetu = sumár bodov za časť Cykloturistika a za časť Vodné športy. Minimálny počet bodov na pozitívne hodnotenie je 65b. 

Termín zaslania SP je do 30.4.2021. V prípade nesplnenia požiadaviek na získanie hodnotenia, či už z dôvodu nezískania potrebného počtu bodov, alebo nezaslania SP do určeného termínu, bude študentovi udelené hodnotenie Fx! S možnosťou opravy do 20.6.2021 (tzv. opravný termín).

 

Kontaktný formulár

=