Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7506
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
T40 F052 / T57 S023

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
09:30 - 10:30
Štvrtok
09:15 - 10:15
Piatok
-
STREDA - kancelária T40 F052 (KTVŠ FF UMB) ŠTVRTOK - kancelária T57 S023 (Fitko KTVŠ)

Kde ma nájdete

Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu
Tajovského 40
97401 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kancelária: T40 F052 / T57 S023
Telefón: 048 446 7506
Email: Miroslav.Slizik@umb.sk

Profesijná charakteristika

Pracuje na vysokej škole od roku 2002. Na katedre telesnej výchovy a športu pôsobí ako odborný asistent. Na filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici prednáša v bakalárskom a magisterskom štúdiu: psychológiu športu, psychomotoriku v športovej príprave, psychohygienu a teambuilding v športe, teóriu a didaktiku karate, úpolov a sebaobrany, kondičné základy športu, kurz sebaobrany. Je autorom a spoluautorom 2 vedeckých monografii (1-zahraničná), 1 odbornej monografie, 4 vysokoškolských učebníc (1-zahraničná), 3 vysokoškolských učebných textov, 6 vedeckých článkov publikovaných v časopisoch registrovaných v databázach Web of science, CC a Scopus. Spolu je autorom a spoluautorom 79 vedeckých a odborných publikácií. Svoju vedeckú a publikačnú činnosť orientuje na problematiku aplikovanej psychológie v oblasti športu (výkonová motivácia, problematika predštartových stavov, etc.), na didaktiku bojových umení, úpolov a sebaobrany v školskej telesnej výchove a na výskum v oblasti športového karate (diagnostika výkonnosti, optimalizácia zaťaženia a metodika športovej prípravy). Počas svojho postgraduálneho štúdia získal na PF UMB 2x cenu dekana Doktorand roka (2006, 2007). V roku 2014 získal za svoje trénerské výsledky cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR - Tréner mládeže. Na fakulte telesnej výchovy a športu UK Bratislava pôsobil ako externý lektor a člen komisie pre štátne skúšky v externom štúdiu trénerstva I. triedy v Karate. Bol trénerom štátnej reprezentácie SR v karate kata (2009-2014). Je držiteľom trénerskej kvalifikácie v karate 5. kvalifikačného stupňa, najvyššej medzinárodnej trénerskej licencie WKF - karate certified coach a je rozhodca III. kvalifikačného stupňa s národnou licenciou - rozhodca A. Je držiteľom stupňa technickej vyspelosti 5.Dan v karate. V športovom karate bol aktívny aj ako pretekár a v disciplíne karate kata bol členom reprezentácie SR (1995-2010). Od roku 2014 je predsedom komisie športu a mládeže pri meststkom zastupiteľstve vo Zvolene. Je členom rady školy v dvoch základných a jednej materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zvolen. Aktuálne je trénerom 5 reprezentantov SR v karate z toho sú 3 členovia Slovenského TOP tímu. Pôsobí ako športový psychológ so špecializáciou na individuálne športy. Bol vedúcim, zástupcom vedúceho a členom riešiteľského kolektívu spolu v 10 národných výskumných grantoch VEGA a KEGA. Je členom riešiteľského kolektívku národného projektu Tréneri v školách 2020. Je členom komisie akademického športu Slovenského zväzu karate. Je členom výkonného výboru a predsedom trénersko-metodickej komisie Stredoslovenského zväzu karate. Do roku 2010 bol členom predsedníctva, trénerom a reprezentantom oddielu karate Slávia TU Zvolen. Je zakladateľom a predsedom Centra bojových umení mládeže BUDOKAN Zvolen. Aktívne hovorí anglicky a taliansky.

Vzdelanie:

 • Mgr. magisterské štúdium (1997 - 2002)Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov pre 5.-12. ročník, v aprobácií telesná výchova a pedagogika.
 • Mgr. – rozširujúce štúdium (2003 - 2005)Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra psychológie. Odbor: psychológia.
 • PhDr. – rigorózne štúdium (2004 - 2005)Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra pedagogiky. Odbor: pedagogika 75-01-9, špecializácia: Pedagogická psychológia.
 • PhD. doktorandské štúdium (2002 - 2007)Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra telesnej výchovy. Odbor: teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy na prvom stupni ZŠ 75-02-9 v špecializácií „telesná výchova“.
 • Bc. - bakalárske štúdium (2010 - 2012)Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, odbor: Šport, špecializácia: Šport - Trénerstvo Karate (Tréner karate 4. kvalifikačného stupňa)
 • Mgr. - magisterské štúdium (2012 - 2013)Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, odbor: Trénerstvo a učiteľstvo Telesnej výchovy, špecializácia: Trénerstvo Karate (Tréner karate 5.kvalifikačného stupňa)

Ďalšia odborná kvalifikácia:

 • 2004 – Diplomovaný tréner I. triedy v karate (08.06.2004 - Slovenský zväz karate)
 • 2009 – Certifikát "Kurz autogénneho tréningu I. - základný stupeň" (16-17.4.2010 Trenčín  )
 • 2010 – Certifikát "Kurz autogénneho tréningu II. - vyšší stupeň" (
 • 2010 Certifikát ECDL
 • 2011 – Skúšobný komisár karate SZK s licenciou I.B triedy
 • 2013 – Rozhodca III. kvalifikačného stupňa v karate (licencia SZK „rozhodca A“)
 • 2013 Tréner karate 5.kvalifikačného stupňa (KTVŠ FHV UMB a Slovenský zväz karate)
 • 2013 Medzinárodná trénerská licencia – World Karate Federation Acredited Coach
 • 2014 Certifikovaný Inštruktor Sebaobrany, PF JCU, Č. Budejovice, ČR
 • 2016 – Medzinárodná trénerská licencia WKF – World Karate Federation kata and kumite Certified Coach (najvyšší stupeň)
 • 2018 – Technický stupeň v karate 5.Dan (24.08.2018 – Slovenský zväz karate)
 • 2019 – DNS Športový kurz I. - Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (8.-9.5.2019 Banská Bystrica)
 • 2019 – DNS Športový kurz II. - Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (24.-25.10.2019 Praha)
 • 2019 Medzinárodná trénerská licencia – World Karate Federation Acredited Coach (12.2019 Vienice, predĺženie platnosti)

 Prax v odbore:

 • 1997 – 2010 Tréner prípravky a súťažného družstva Oddielu karate Slávia Technická Univerzita Zvolen (v špecializácií kata / kumite)
 • 2010 – súčasnosť Hlavný tréner školy karate – Centrum bojových umení mládeže BUDOKAN Zvolen
 • 1999 – 2002 Asistent reprezentačného trénera SR - ženského národného tímu kata, ktoré reprezentovalo Slovensko na Majstrovstvách Sveta: Mníchov 2000 (11.miesto), Akademických majstrovstvách sveta - Kyoto 2000 (2.miesto), Majstrovstvách Európy: Istambul 2000 (6.miesto), Majstrovstvách Sveta: Madrid 2002 (9-10.miesto) etc.
 • 2002 – 2005 Interný doktorand na KTV PF UMB
 • 2003 – 2014 Inštruktor a organizátor letných športových táborov pre deti a mládež „GOGINO"
 • 2005 – 2008 Vysokoškolský učiteľ (odborný asistent) na KTV Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
 • 2005 – 2016 Inštruktor a hlavný organizátor medzinárodných letných sústredení v karate I.K.S.C. Šport rezort Slovenka
 • 2006 – 2008 Externý školiteľ na FTVŠ UK Bratislava - člen lektorského kolektívu v kvalifikačnom štúdiu Trénerstvo karate I. triedy
 • 2009 – 2014 Tréner reprezentácie SR v karate, participoval na: ME juniorov a kadetov 2009 (Paríž-FRA), ME družstiev regiónov 2009 (Belehrad-SRB), MS juniorov a kadetov 2009 (Rabat-Marocco), ME juniorov a kadetov 2010 (Izmir-TUR), Croatia Open 2011 (Samobor-CRO), Grand Prix Croatia 2012 (Samobor-CRO), Croatia Open 2012 (Rijeka), Grand Prix Croatia 2013 (Samobor-CRO), ME Juniorov a kadetov 2013 (Konya-TUR), ME seniorov 2013 (Budapešť), Akademické M. Európy 2013 (Budapešť), ME juniorov a kadetov 2014 (Lisabon), ME seniorov 2014 (Tampere), Akademické M. Sveta 2014 (Bar), MS seniorov 2014 (Bremy-GER)
 • 2007 – 2018 predseda Trénersko-metodickej komisie – hlavný garant a lektor odborného vzdelávania trénerov karate - Slovenský zväz karate
 • 2008 – súčasnosť Člen lektorského kolektívu kvalifikačného vzdelávania odborníkov v športe – Slovenská asociácia kondičných trénerov
 • 2008 – súčasnosť Vysokoškolský učiteľ (odborný asistent) na KTVŠ Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
 • 2017 – súčasnosť Člen lektorského kolektívu Trénerského vzdelávacieho centra UMB
 • 2020 – súčasnosť Člen lektorského kolektívu a odborný garant národného projektu Tréneri v školách

Zahraničná prax - medzinárodné mobility:

 • Medzinárodná mobilita učiteľov v rámci programu CEEPUS - Katedra vychovania fyzičnego osob neplnospravnych, AWF, Poznaň, Poľsko (máj 2003)
 • Medzinárodný workshop v rámci programu CEEPUS CZ 012-2/2003 – Adapted physical activities, Pedagogická fakulta, JCU, České Budejovice, ČR (september 2003)
 • Medzinárodná mobilita učiteľov v rámci programu SOCRATES/ERASMUS - SBI Hacettepe University, Ankara, Turecko (apríl 2005)
 • Medzinárodný workshop v rámci programu CEEPUS CZ 59-2005/2006 – Adapted physical activities – European dimensions, Pedagogická fakulta, JCU, České Budejovice, ČR (október 2005)
 • Medzinárodná mobilita učiteľov v rámci programu ERASMUS - Pedagogická fakulta, Juhočeská univerzita, České Budejovice, ČR (september 2009)
 • Medzinárodná mobilita a študentov v rámci programu ERASMUS+ SPORT, Université de Franche-Comté, Besancon, Francúzko (apríl – 2016)
 • Medzinárodná mobilita učiteľov v rámci programu ERASMUS – Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita, Brno, ČR (máj 2017)
 • Medzinárodný výskumný a prednáškový pobyt - Université de la Nouvelle Caledonie – Noumea, Nová Kaledónia (august – september 2018)
 • Medzinárodný výskumný a prednáškový pobyt - Université de la Nouvelle Caledonie – Noumea, Nová Kaledónia (august 2019)

Ocenenia a ďalšie aktivity:

 • Bývalý vrcholový športovec v karate - reprezentant SR (1995 – 2010): 3.miesto Svetový pohár 2010, 9.miesto Univerz.MS, 2x 9.miesto ME, 6.miesto Karate Golden League, 4 x majster SR, 21-násobný medailista z MSR, 2x Akademický majster SR, 6x medailista z AMSR, účastník: Majstrovstiev sveta a Európy,  Univerzitných majstrovstiev sveta a Svetového pohára
 • Držiteľ ocenenia najlepší športovec mesta Zvolen za rok (1996)
 • vyhlásený v top 10-tke najlepších športovcov okresov Zvolen, Detva, Krupina za rok (1996)
 • vyhlásený v top 10-tke najlepších športovcov mesta Zvolen za rok (1997)
 • Víťaz krajského kola stredoškolskej odbornej činnosti SOČ v sekcii cestné vozidlá (1997)
 • 4. miesto na celoštátnej prehliadke stredoškolskej odbornej činnosti SOČ v sekcii doprava (1997)
 • vyhlásený v top 5-ťke najlepších športovcov mesta Zvolen za roky (2003, 2004, 2006, 2007, 2008)
 • Cena primátora mesta Zvolen ako tréner top talentu roka – (2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018) v ankete najlepších športovcov mesta Zvolen
 • Hlavná cena primátora mesta Zvolen Tréner roka (2015)
 • Držiteľ ceny Akadémie vzdelávania Doktorand roka (2006)
 • Držiteľ ceny centra doktorandov PF UMB Doktorand roka (2007)
 • Víťaz celoštátneho kola študentskej vedeckej aktivity v sekcii športová edukológia (2001)
 • cena Ministra školstva vedy výskumu a športu SR – Tréner mládeže (2014)
 • Majster Európy v karate kata Goju-ryu veteránov EGKF – (2016) Steyer, Rakúsko
 • Majster sveta v karate kata Goju-ryu veteránov WGKF – (2019) Kuala Lumpur, Malajzia

Športové výsledky:

  • reprezentant SR od 1995 - 2010
  • majster Slovenska 1999, 2007, 2008
  • 22-násobný medailista z MSR (od 1991)
  • 5.miesto Dutch Open 1996 (Rotterdam)
  • 1.miesto Bavarian Open 1996 (Norimberg)
  • 2.miesto Bavarian Open 1997 (Norimberg)
  • 1.miesto Grand Prix Bohemia 1998 (Praha)
  • 2.miesto 4-th. Krokoyama Cup 1999 (Koblenz)
  • 3.miesto Budapest Open 1999 (Budapešť)
  • akademický majster SR 1998, 2006
  • 6-násobný medailista z AMSR (od 1998)
  • 9.miesto akademické MS 1998 (Lille)
  • 9.miesto ME 1998 (Belehrad)
  • 1.miesto Funakoshi Cup 2001 (Wroclaw)
  • 1.miesto /kata team/ Funakoshi Cup 2001 (Wroclaw)
  • 3.miesto Roda Sio Cup 2001 (Balaton)
  • 6.miesto v celkovom hodnotení svetového pohára Karate Golden League 2003
  • 7.miesto svetový pohár (Karate Golden League) German Open 2004 (Dresden)
  • 7.miesto International Open karate San Marino 2004 (San Marino)
  • 1.miesto Eureka Banzai Cup 2006 (Arad)
  • 2.miesto Slovenia Open 2006 (Šempeter pri Gorici)
  • 9.miesto ME 2006 (Stavanger)
  • 4.miesto svetový pohár (Karate Golden League) 9.Italy Open 2008 (Milano)
  • 3.miesto Stredoeurópska liga CEKL 2008 (Plzeň)
  • 3.miesto 17. Grand Prix Croatia 2008 (Samobor)
  • 1.miesto 23. SNP Cup-EuroCup univerzít 2008 (Banská Bystrica)
  • 3.miesto 18. Grand Prix Croatia 2009 (Samobor)
  • štvrťfinále - svetový pohár (Karate Golden League) 10. Italy Open 2009 (Milano)
  • 2.miesto 24. SNP Cup-EuroCup univerzít 2009 (Banská Bystrica)
  • 2.miesto II. International Karate Cup-Memorial Valter Cavallo 2009 (Lanciano)
  • 3.miesto Stredoeurópska liga CEKL 2009 (Lodž)
  • 3.miesto svetový pohár (Dutch Open) 2010 (Rotterdam)
  • 5.miesto Stredoeurópska liga CEKL 2011 (Lodž)
  • SR reprezentoval na šampionátoch: ME 1998 (Belehrad), akad. MS 1998 (Lille) ME 2006 (Stavanger), MS 2006 (Tampere), MS 2008 (Tokyo); akad. MS 2006 (New York), ME 2007 (Bratislava), ME 2008 (Tallyn)
  • Majster Európy v karate kata Goju-ryu veteránov EGKF – (2016) Steyer, Rakúsko
  • Majster sveta v karate kata Goju-ryu veteránov WGKF – (2019) Kuala Lumpur, Malajzia

- Zoznam publikovaných prác -

Kontaktný formulár

=