Mgr. Michaela Slováková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 7558
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
30

Konzultačné hodiny

Pondelok
11:20 - 12:05
Utorok
-
Streda
09:05 - 09:45
Štvrtok
-
Piatok
-
vo FITKU v kancelárii

Kde ma nájdete

Mgr. Michaela Slováková, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu


Kancelária: 30
Telefón: 048 446 7558
Email: michaela.slovakova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Po ukončení magisterského štúdia v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov Telesná výchova a trénerstvo gymnastiky na FHV UMB, pôsobila na PF UMB ako interná doktorandka v odbore Teória vyučovania na 1. stupni základných škôl v rokoch 2003 -2006. V dizertačnej práci riešila problematiku vplyvu rytmickej gymnastiky a tancov na rozvoj vybraných pohybových schopností u žiakov primárneho vzdelávania. Pôsobila na Konzervatóriu J.L.Bellu ako učiteľ telesnej a športovej výchovy a tiež na Základnej škole J.G.Tajovského v Banskej Bystrici. V súčasnosti na KTVŠ ako odborný asistent vyučuje základy gymnastických športov, základné telovýchovné činnosti, aerobik, kreatívne a estetické pohybové činnosti. Vedeckú a publikačnú činnosť orientuje na školskú telesnú a športovú výchovu so zameraním na gymnastiku, kreatívne a estetické pohybové činnosti.

Kontaktný formulár

=