Základy gymnastických športov - denné

Podmienky na absolvovanie predmetu: Študent musí v priebehu štúdia absolvovať praktické a teoretické požiadavky z rytmickej gymnastiky a tancov.

 

Stručná osnova predmetu:

 

- základné pojmy v praxi: rytmika, tanec, tanečný krok, tanečný motív,

- pohybová tvorivosť, improvizácia,

- nácvik správneho a estetického držania tela,

- štylizovaná chôdza, beh, poskoky, skoky,

- rytmizované pohyby na hudobný sprievod,

- základné cvičenia s náčiním (švihadlo, lopta, obruč),

- tvorivá dramatizácia,

- tanečné hry,

- základy aerobiku.

 

 

 Praktický výstup pozostáva z prezentovania vybraného tanečného žánru v podobe krátkej choreografie a jej nácviku s ostatnými uchádzačami.

 

Tiež je potrebné zaslať zostavu na švihadle pozostávajúcu z: min. 4 druhy  preskokov vpred, obratu a min. 4 rôznych druhov preskokov vzad. Použité prvky v zostave je nutné vedieť popísať terminologicky správne.  Na pomoc pozrite link nižšie.

 

Preskoky na švihadle

http://videoportal.fhpv.unipo.sk/2015/2015_projekt_fasportu/rl_rop/rl_rop.htm

     

Odporúčaná literatúra:

 

Halmová, N., Palovičová, J. Šimoneková, H., Trunečková, E. 2002. Rytmická gymnstika a tance, II. časť. Nitra: UKF. 2002. ISBN 80-8050-560-8

 

Kolektív autorov. 2014. Telesná a športová výchova – kolektívne športové činnosti, gymnastické a tanečné pohybové činnosti. Bratislava: NŠC a FTVŠ UK Bratislava, 246s. ISBN: 978-80-971466-3-4 [cit. 2021-09-08]. Dostupné na internete: http://www.telesnavychova.sk/userfiles/file/kolektivne_sportove_cinnosti_m.pdf

 

Kyselovičová, O. (2011). Základy terminológie telesných cvičení.

Pelikán, H. a kol. (2002). Terminológia gymnastiky.

Fialová,E., Keszöcze, E. (1997). Rytmická športová gymnastika.

 

Užitočný odkaz:

 

https://is.muni.cz/elportal/?id=1375078

Kontaktný formulár

=