Dejiny Ruska v 20. storočí

 

Dejiny Ruska (ZSSR) v 20. storočí

 Vyučujúci: doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.

 

  

 Podmienky na absolvovanie predmetu
- absolvovanie kontaktných hodín - vo forme prednášky,

- prezentácia referátu (0-40 bodov) - v podmienkách pandémie sa nerealizuje !!!,

- len záverečný písomný test (0-60 bodov).

Kredity sa pridelia študentovi, ktorý získal za plnenie určených podmienok minimálne 65 zo 100 bodov.

Hodnotenie sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice: A (100 – 94 %), B (93 – 87 %), C (86 – 80 %), D (79 – 73 %), E (72 – 65 %).

 

Stručná osnova predmetu

1. Základné problémy ruského vývoja na prelome 19. a 20. storočia

 (Rusko na konci cárskej éry; prvá ruská revolúcia (1905); ruské politické strany, kolaps impéria v období 1. svetovej vojny).

2. Revolučný rok 1917 a boľševický prevrat.

3. Občianska vojna v Rusku (1917/18 – 1920/22).

4. Rusko v dobe Leninovej éra (1918 – 1924) – vojnový komunizmus, NEP, hladomor  1921-1922. Vznik ZSSR.

5. ZSSR na prelome 20. – 30. rokov, kolektivizácia, industrializácia, Stalinova vláda.

6. Štátny teror a „obdobie strachu“ (30. roky). Hladomor na Ukrajine (1932 – 1933).

7. Veľká vlastenecká vojna (1941 – 1945).

8. Povojnová obnova ZSSR, východný blok a koniec stalinizmu (1945 – 1953)

9. Chruščovsky odmäk a reformy (1953 – 1964).

10. Brežnevovska éra – obdobie stagnácie (1964 – 1982/85).

11. Gorbačovova perestrojka a sovietska spoločnosť v období krízy a pred zánikom ZSSR (1985 – 1991).

12. Augustový puč a rozpad ZSSR (1991).

13. Postsovietske obdobie a ruský „pocit stratenej identity“. „Nové“ Rusko.

 

 Témy referátov (v podmienkách pandémie sa nerealizuje):

 

1. Mikuláš II. – posledný ruský cár –

 

2. Georgij Gapon – revolučná postava roku 1905 –

 

3. Sergej Witte – portrét ruského politika –

 

4. Peter Stolypin – ruský reformátor –

 

5. Alexandr Kerenskij (politický portrét) –

 

6. Lev Trockij (politický portrét) –

 

7. Lenin – politický portrét vodcu boľševizmu –

 

8. Jozef Stalin a jeho cesta k moci –

 

9. Sergej Kirov – portrét revolucionára -

 

10. Maxim Gorkij – spisovateľ socialistického realizmu -

 

11. Andrej Vlasov – ruský generál na strane nacistov –

 

11. Lavrentij Berija (politický portrét) -  

 

12. Nikita Chruščov (politický portrét) – 

 

13. Leonid Brežnev – generálny tajomník epochy „zastoja“ – 

 

14. Konstantin Černenko a Jurij Andropov (politické portréty) -

 

15. Alexandr Solženicin –

 

16. Michal Gorbačov – portrét sovietskeho reformátora –

 

17. Boris Jeľcin (politický portrét) –

 

18. Vladimír Putin – prezident „nových ruských“ –

 

 

Odporúčaná literatúra
1. PIPES, R.: Rusko za starého režimu. Praha 2004.

2. ŠVANKMAJER, M. a kol.: Dějiny Ruska. Praha 1995.

3. MOYNAHAN, B.: Rusko 20. století. Praha 1995.

4. CROZIER, B.: Vzestup a pád sovětské říše. Praha 2004.

5. MALIA, M.: Sovětská tragédie. Dějiny socialismu v Rusku v letech 1917-1991. Praha 2004.

6. SERVICE, R.: Soudruzi. Světové dějiny komunismu. Praha 2009.

7. BYSTROV, V. Průvodce říší zla. Praha 2007.

8. JAKOVLEV, A. Rusko plné křížů. Od vpádu do pádu bolševismu. Praha 2008.

9. MOULIS, V. Běsové ruské revoluce. Praha 2002.

10. ZUBOV, A.: Dějiny Ruska 20. století. 1. díl. 1894-1939. Praha 2014.

11. ZUBOV, A.: Dějiny Ruska 20. století. 2. díl.  1939-2007. Praha 2015.

12. REIMAN, M. a kol.: Zrod velmoci. Dějiny Sovětského svazu 1917 – 1945. Praha 2013.

13. PIPES, R.: Dějiny ruské revoluce. Praha 1998.

14. VEBER, V.: Komunistický experiment v Rusku 1917–1991 aneb malé dějiny SSSR. Praha 2001.

15. FIGES, O. Lidská tragédie. Ruská revoluce 1891-1924. Praha – Plzeň 2000.

16. SERVICE, R. Lenin. Praha 2002.

17. VOLKOGONOV, D.: Lenin – počátek teroru. Praha 1996.

18. VEBER, V.: Leninova vláda (Rusko 1917 – 1924). Praha 2003.

19. HANUŠ, J. - VLČEK, R.: Lenin. Kontinuita anebo diskontinuita ruských dějin? Praha 2013.

20. BABEROWSKI, J.: Rudý teror. Dějiny stalinismu. Praha 2004.

21. BOJKO, O. D. – GONĚC, V.: Nejnovější dějiny Ukrajiny. Brno 1997.

22. TUCKER, R. C.: Stalin. Na vrcholu moci. Revoluce shora 1928-1941. Praha 2000.

23. VEBER, V.: Stalin. Stručný životopis. Praha 1996.

24. VEBER, V.: Stalinovo impérium (Rusko 1924 – 1953). Praha 2003.

25. McCAULAY, M.: Stalin a období stalinismu - historie, fakta, dokumenty. Praha 2012.

26. CONQUEST, R.: Velký teror – Nové zhodnocení. Praha 2013.

27. LITERA, B.: Druhá revoluce. Stalinská transformace v Sovětském svazu 1928-1934. Praha 2013.

28. VYKOUKAL, J. – LITERA, B. – TEJCHMAN, M.: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha 2000.

29. TAUBMAN, W.: Chruščov. Člověk a jeho doba. Praha 2005.

30. VEBER, V.: Nikita na trůně. Chruščov v čele SSSR v letech 1953 – 1964. Praha 2014.

31. MOULIS, V.: Neobyčejný život Nikity Sergejeviče. N. S. Chruščov a jeho doba. Praha 2006

32. WANNER, J.: Brežněv a východní Evropa. Praha 1995.

33. NOVÁK, M.: Kati Pražského jara -- Brežněv a jeho éra v Kremlu. Praha 2015.

34. DURMAN, K.: Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964-1991. Praha 1998.

35. REIMAN, M.: Lenin, Stalin, Gorbačov. Kontinuita a zlomy v ruských dějinách. Praha 1991.

36. DOUBRAVA, J.: Boris Jelcin. Car ruských změn. Praha 1997.

37. SERVICE, R. Rusko od roku 1991 do současnosti. Experiment s jedním národem. Praha 2006.

38. JOHNSON, P.: Dějiny dvacátého století. Praha 2008

39. MCCAULEY, M.: The Soviet Union 1917–1991. London 1994.

40. NOVE, A.: An Economic History of the USSR. 1917–1991. 3rd ed. London 1992.

 

 Aktualizácia: 28.9.2020