Publikačná činnosť

Социально-экономическое положение крестьянства северо-восточной Словакии в 1945–1947 гг.

Autori: Michal ŠMIGEĽ
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Государственная власть и крестьянство в конце XIX – начале XXI века. Сборник научных статей. – Коломна : Министерство образования и наук Русской федерации, 2009. – ISBN 978-5-98492-073-5. – S. 425-430.

K otázke lemkovských utečencov (z Poľska) na Slovensku v rokoch 1945 – 1946

Autori: Michal ŠMIGEĽ
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Forum historiae (Odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy), roč. 3, 2009, č. 1. – Bratislava : Historický ústav SAV, 2009. – ISSN 1337-6861. – S. 1-17. – Dostupne: http://www.forumhistoriae.sk/FH1_2009/texty_1_2009/smigel.p

14. divízia Waffen SS Galizien v procese potlačenia Povstania na strednom Slovensku (1944)

Autori: Michal ŠMIGEĽ
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Druhá svetová (Internetový časopis občianskeho združenia Historia nostra o moderných dejinách Slovenska), roč. 4, 2009, č. 1. – Ružomberok : Historia nostra o. z., 2009. – ISSN 1336-8222. – S. 1-12. Dostupné na: www.druhasvetova.sk

Banderovci na Slovensku (1945 - 1947): K bezpečnostným a politicko-spoločenským aspektom prienikov Ukrajinskej povstaleckej armády na území krajiny

Autori: Michal ŠMIGEĽ
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: KVH Beskydy (Internetový časopis Klubu vojenskej histórie Beskydy, o.z.), č. 4 (apríl) /2009. - Humenné : KVH Beskydy o.z., 2009. - ISSN 1337-9232. - S. 1-10. Dostupne na: http://www.kvhbeskydy.sk/?p=1206

Lemkovskí utečenci na Slovensku (1946): hromadné prechody na územie krajiny, internácia v Strážskom a odsun

Autori: Michal ŠMIGEĽ
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. Tom II. Pod red. S. Dudra et al. – Zielona Góra - Słupsk [Poľsko]: Drukarnia Wydawnictwo „Druk-Ar“, 2009. – ISBN 978-83-60087-38-1. – S. 97-114.

Ukrajinskí evakuanti a ich postoj k Povstaniu

Autori: Michal ŠMIGEĽ – Peter MIČKO
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Slovenské národné povstanie 1944 súčasť európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny. Edícia Monografie a štúdie. Zv. 18. Ed.: Miroslav Pekník. – Bratislava : Ústav politických vied SAV – VEDA, 2009. – ISBN 978-80-224-1090-8. –

«Görogly» şadessany we ylmy-taryhy hyzmatdaşlyk jemgyýeti / Gerogly epos and scientific historical community / Эпос «Гëроглы» и научное историческое сообщество

Autori: Michal ŠMIGEĽ – Vjačeslav MENKOVSKIY
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Görogly ýordumy we gündogar edebiýaty / Plot of Gorogly and the Orientale literature. – Daşoguz (Turkmenistan) : Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Milli golýazmalar instituty, 2009. – S. 137, 250, 363.

V bojích s banderovci na Slovensku (1945 – 1947): aktivity československých bezpečnostních složek proti UPA – spolupráce s Polskem a SSSR

Autori: Michal ŠMIGEĽ
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945 – 1989, II. [Ed.:] K. Volná. – Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2009. – ISBN 978-80-87211-24-3. – S. 217-226.

Prechody oddielov Ukrajinskej povstaleckej armády územím stredného Slovenska na západ v roku 1947

Autori: Michal ŠMIGEĽ
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: MIČKO, Peter a kol.: Historické špecifiká stredného Slovenska v rokoch 1938 – 1948. – Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu UMB, 2009. – ISBN 978-80-8083-880-5. – S. 236 – 268.

Protižidovské prejavy na východnom Slovensku v prvých povojnových rokoch (1945 – 1947)

Autori: Michal ŠMIGEĽ – Jana ŠIŠJAKOVÁ
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Annales historici Presovienses, č. 8/2008. – Prešov : UNIVERSUM, 2008. – ISSN 1336-7528. – S. 197-217.

České, slovenské a československé dejiny 20. storočia

Autori: Michal ŠMIGEĽ
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Historický zborník 19, č. 2/2008. – Bratislava : Historický ústav Matice slovenskej, 2008. – ISSN 1335-8723. – S. 207-209.

Haimark, Norman M.: Plameny nenávisti. Etnické čistky v Europě 20. století. Praha: Lidové noviny 2006, 236 s. [recenzia]

Autori: Michal ŠMIGEĽ
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Historický zborník 19, č. 2/2008. – Bratislava : Historický ústav Matice slovenskej, 2008. – ISSN 1335-8723. – S. 241-245.

Naši „černobyľci“. (Presídlenie osôb slovenského pôvodu z územia Ukrajiny postihnutého černobyľskou haváriou na Slovensko (1993 – 1998). Problémy adaptácie a integrácie do slovenskej spoločnosti)

Autori: Štefan KRUŠKO – Michal ŠMIGEĽ
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: Prešov – Banská Bystrica : Koordinačný vybor reoptantov v SR o.z. – Ústav vedy a výskumu UMB, 2008. – ISBN 978-80-969650-1-4. – 108 s.

Prechody oddielov Ukrajinskej povstaleckej armády územím Slovenska na Západ v roku 1947

Autori: Michal ŠMIGEĽ
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Historický zborník 19, č. 2/2008. – Bratislava : Historický ústav Matice slovenskej, 2008. – ISSN 1335-8723. – S. 51-71.

Działalność oddziału UPA „Smyrnego“ na pograniczu polsko-czechosłowackim w latach 1945 – 1948

Autori: Bohdan HALCZAK – Michal ŠMIGEĽ
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Mlodsza Europa. Od średniowiecza do wspólczesności. Red. naukowa J. Jurkiewicz, R. Józefiak, W. Strzyzewski. – Zielona Góra [Poľsko]: Uniwersytet Zielonogórski, 2008. – ISBN 978-83-7481-191-0. – S. 499-511.

14. divízia SS „Galizien“ na Slovensku (1944 – 1945): bojová protipartizánska činnosť a represálie

Autori: Michal ŠMIGEĽ
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Slovenska republika (1939 – 1945) ocami mladých historikov VII. [Ed.:] P. Sokolovič. – Bratislava : Ústav pamäti národa, 2008. – ISBN 978-80-89335-08-4 – S. 212-233.

Banderovci na Slovensku (1945 – 1947). Niektoré aspekty pôsobenia jednotiek Ukrajinskej povstaleckej armády na území krajiny

Autori: Michal ŠMIGEĽ
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Katedra histórie FHV UMB, 2008. 2. dopl. vyd. – ISBN 978-80-8083-662-7. – 232 s.

Vraždy Židov na severovýchodnom Slovensku v roku 1945 – Kolbasovská tragédia

Autori: Michal ŠMIGEĽ
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a súčasnosti / Holocaust as a historical and moral problem of the past and the present. [Eds.:] M. Vrzgulová, D. Richterová. – Bratislava : Dokumentačné stredisko holokaustu; Ševt, a.s. pre Úrad v

Murders of Jews in Northeastern Slovakia in 1945 – the Kolbasov Tragedy

Autori: Michal ŠMIGEĽ
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a súčasnosti / Holocaust as a historical and moral problem of the past and the present. [Eds.:] M. Vrzgulová, D. Richterová. – Bratislava : Dokumentačné stredisko holokaustu; Ševt, a.s. pre Úrad v

Okupanti z Haliče: Ukrajinská divízia SS proti SNP

Autori: Michal ŠMIGEĽ
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: História : revue o dejinách spoločnosti, roč. 8, č. 5, 2008.  ISSN 1335-8316.  S. 23-26.

Kolbasovská masakra. Záhadné vraždy komunistov a Židov na severovýchodnom Slovensku v roku 1945

Autori: Michal ŠMIGEĽ
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: História : revue o dejinách spoločnosti, roč. 8, č. 5, 2008.  ISSN 1335-8316.  S. 23-26.

Діяльність відділу УПА «Смирного» на польско-чехословацькому пограниччі у 1945–1948 роках

Autori: Michal ŠMIGEĽ – Bohdan HALCZAK
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Український альманах 2007. Варшава: Обєднання українців у Польщі, 2007, s. 120-128. ISSN 1426-7470

Po stopách ľudskej neznášanlivosti [recenzia]

Autori: Michal ŠMIGEĽ
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: K&S. Knihy a spoločnosť, roč. IV, č. 7-8, 2007, s.13. ISSN 13-36-5584

Ukrajinský legión Romana Suška. Útok zo Slovenska na Poľsko (1939)

Autori: Michal ŠMIGEĽ
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Slovenská republika (1939 – 1945) očami mladých historikov IV. Slovensko medzi 14. marcom 1939 a salzburskými rokovaniami. [Ed.:] M. Pekár, R. Pavlovič. Prešov: FF PU v Prešove – Universum, 2007, s. 279-292. ISBN 978-80-8068-669-7

Banderovci na Slovensku na jeseň 1945

Autori: Michal ŠMIGEĽ – Peter MIČKO
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Týždeň vedy. [Ed.:] M. Dobrík a kol. Banská Bystrica: ÚVV UMB, 2007, s. 81-93. ISBN 978-80-8083-439-5

Sovietska repatriačná akcia na Slovensku (1945 – 1948)

Autori: Michal ŠMIGEĽ
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: České, slovenské a československé dějiny 20. století II. Ústí nad Orlicí: Univerzita Hradec Králové - Oftis, 2007, s. 321-331. ISBN 978-80-86845-81-4

Banderovci na Slovensku (1945 – 1946): K problematike činnosti a propagačným antikomunistickým aktivitám oddielov Ukrajinskej povstaleckej armády

Autori: Michal ŠMIGEĽ
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: ŠMIGEĽ, Michal a kol.: Radikálny socializmus a komunizmus na Slovensku (1918 – 1989). Spoločnosť medzi demokraciou a totalitou. Banská Bystrica: FHV UMB – HÚ SAV, 2007, s. 137-177. ISBN 978-80-8083-405-0
obalka Banderovci (kniha).jpg

Banderovci na Slovensku 1945 – 1947

Autori: Michal ŠMIGEĽ
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Katedra histórie FHV UMB – ÚVV UMB, 2007. 196 s. ISBN 978-80-8083-483-8

Działalność oddziału UPA „Smyrnego“ na pograniczu polsko-czechosłowackim w latach 1945 – 1948

Autori: Bohdan HALCZAK – Michal ŠMIGEĽ
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Ukraińcy w najnowszych dziejach Polski 1918 – 1989. Tom III. Red. R. Drozd. Słupsk : Akademia Pomorska w Słupsku, 2007, s. 91-104. ISBN 978-83-7467-707-7
Radikalny socializmus a komunizmus.bmp

Radikálny socializmus a komunizmus na Slovensku (1918 – 1989). Spoločnosť medzi demokraciou a totalitou

Autori: Michal ŠMIGEĽ a kol.
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: FHV UMB – HÚ SAV, 2007. 250 s. ISBN 978-80-8083-405-0

Banderovci versus Československá armáda (Vojenská konfrontácia na území Slovenska v rokoch 1945 – 1946)

Autori: Michal ŠMIGEĽ
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: V tieni červenej hviezdy. Prenikanie sovietizácie do slovenskej (československej) armády v rokoch 1944 – 1948. Zost. P. Šoltés. Bratislava : Slovenský katolícky akademický spolok Istropolitan, 2007, s. 117-138. ISBN 978-80-969704-2

Vraždy židov a komunistov na severovýchodnom Slovensku v roku 1945: Kolbasovská tragédia

Autori: Michal ŠMIGEĽ
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia, č. 10/2007. – Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB, 2007. – ISSN 1336-9148. – S. 217-231.

Prieniky Ukrajinskej povstaleckej armády na územie severovýchodného Slovenska v rokoch 1945 – 1946

Autori: Michal ŠMIGEĽ
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Historický zborník, roč. 17, 2007, č. 2. – Bratislava : Historický ústav Matice slovenskej, 2007. – ISSN 1335-8723. – S. 51-87.

Lemkovskí utečenci na Slovensku (1945 – 1946)

Autori: Michal ŠMIGEĽ
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. Pod red. S. Dudra et al. – Legnica-Zielona Góra [Poľsko]: Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera“, 2007. – ISBN 978-83-916673-1-6. – S. 313-329.

Utečenci z Haliče a Lemkoviny na Slovensku v roku 1944

Autori: Michal ŠMIGEĽ – Pavol MARTULIAK
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. Pod red. S. Dudra et al. – Legnica-Zielona Góra [Poľsko]: Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera“, 2007. – ISBN 978-83-916673-1-6. – S. 329-341.

Działalność oddziału UPA Mychajło Fedaka „Smyrnego“ w Beskidzie Niskim w latach 1945 – 1948

Autori: Bohdan HALCZAK – Michal ŠMIGEĽ
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: IN GREMIUM. Tom I. Studia nad historią, kulturą i politiką. Red. D. Dolański, B. Nitschke. – Zielona Góra [Poľsko]: Uniwersytet Zielonogórski, 2007. – ISBN 978-83-7481-139-2. – S. 69-80.

Український легіон Романа Сушка. Напад зі Словаччини на Польщу (1939)

Autori: Michal ŠMIGEĽ
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Український визвольний рух № 11. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Kрип´якевича НАН України – Центр досліджень визвольного руху, 2007. – S. 81-93.

Działalność oddziału UPA Mychajło Fedaka „Smyrnego“ na Łemkowszczyźnie w latach 1945-48

Autori: Bohdan HALCZAK – Michal ŠMIGEĽ
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Akcja „Wisła“. Przyczyny – przebieg – skutki. Materiały z konferencji zorganizowanej z okazji 60-ej Rocznicy akcji „Wisła“ w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp., 29. września 2007. – Gorzów Wlkp. : Zwiazek Ukrajińców w Pols

Slovenská republika (1939 – 1945) očami mladých historikov VI. v Prešove

Autori: Michal ŠMIGEĽ
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia, č. 10/2007. – Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB, 2007. – ISSN 1336-9148. – S. 430-232.

Ukrajinskí azylanti v povstaleckom priestore v roku 1944

Autori: ŠMIGEĽ Michal – MIČKO Peter
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Zborník Múzea SNP. Zjednocovanie antifašistických síl na Slovensku v roku 1943. Vznik a činnosť ilegálnej SNP. Banská Bystrica: Múzeum SNP, 2006, s. 91-98. ISBN 80-88945-85-2

Činnosť oddielu UPA „Smyrnyj“ na poľsko-slovenskom pohraničí v kontexte ukrajinského povstania v juhovýchodnom Poľsku (1945-1948)

Autori: ŠMIGEĽ Michal – HALCZAK Bohdan
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Annales historici Presovienses, č. 6, 2006, s. 217-235. ISSN1336-7528

Rusíni a Ukrajinci po II. svetovej vojne

Autori: ŠMIGEĽ Michal
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Rusíni: história, súčasnosť a perspektívy. [Ed.:] A. Duleba, J. Hlavinka, S. Konečný, J. Lipinský. Bratislava: ZIRS, 2006, s. 26-39.

Hnutie za pričlenenie severovýchodných okresov Slovenska k ZSSR (1944-1945). Mýty či realita?

Autori: ŠMIGEĽ Michal
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov V. Slovenská republika medzi Povstaním a zanikom (1944-1945). [Ed.:] M. Smigel, P. Micko, M. Syrný. Banská Bystrica: UVV UMB – FHV UMB – ŠVK v Banskej Bystrici, 2006, s. ... ISBN 80-8083-341-9

Činnosť a propaganda oddielov Ukrajinskej povstaleckej armády (tzv. banderovcov) na území slovenska pred voľbami v roku 1946

Autori: ŠMIGEĽ Michal
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Posledné a prvé slobodné (?) voľby 1946, 1990. [Ed.:] M. Medvecký. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006, s. 31-55. ISBN 80-969296-5-8

Akcia presídlenia osôb slovenského pôvodu z oblasti Ukrajiny postihnutých černobyľskou haváriou na Slovensko (1993-1998) a ich začlenenie do sociálno-ekonomických štruktúr Slovenskej republiky v súčasnosti

Autori: ŠMIGEĽ Michal
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Mniejszości národowe Europy środkowo-wschodniej po upadku komunizmu. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2006, s. 310-317. ISBN 978-83-7481-066-1

Nové pohľady na riešenie národnostnej otázky v ČSR (1945 – 1948) vo výučbe dejín východného Slovenska

Autori: ŠMIGEĽ Michal
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Regionální dějiny v dějepisném vyučování. Ústí nad Labem: Ústav humanitních studií Univerzita J. E. Purkyně, 2006, s. 73-86. ISBN 80-7044-843-1

Utečenci zo Sovietskeho zväzu a Poľska v Československu (1944 – 1948). O čom mlčala marxistická historiografia

Autori: ŠMIGEĽ Michal
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: České, slovenské a československé dějiny 20. století. Moderní přistupy k soudobým československým dějinám. Ústí nad Orlicí: HÚ FHS Univerzity Hradec Králové, 2006, s. 194-205. ISBN 80-86845-62-1

Ukrajinský nacionalizmus medzi boľševizmom a nacizmom

Autori: ŠMIGEĽ Michal
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Totalitarismus II: Zkusenost Střední a Východní Evropy. [Eds.:] I. T. Budil, T. Ziková. Praha: Dryada, 2006, s. 119-130. ISBN 80-87025-03-2

Dejiny nenávisti

Autori: ŠMIGEĽ Michal
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: K&S. Knihy a spoločnosť, roč. III., č. 6, 2006, s. 6. ISSN 1336-5584
Evakuacia v znameni uteku.bmp

Evakuácia v znamení úteku. Utečenci z Ukrajiny a Poľska na Slovensku v roku 1944

Autori: ŠMIGEĽ Michal – MIČKO Peter
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: FHV UMB, 2006. 120 s. ISBN 80-8083-317-6

Slovenská republika (1939 – 1945) očami mladých historikov V

Autori: [Ed.:] ŠMIGEĽ Michal – MIČKO Peter – SYRNÝ Marek
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: ÚVV UMB - FHV UMB - ŠVK v Banskej Bystrici, 2006. ISBN 80-8083-341-9

Príchod ukrajinských utečencov na Slovensko v roku 1944, ich štruktúra a rozmiestnenie v republike

Autori: ŠMIGEĽ Michal
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Slovenska republika (1939 – 1945) ocami mladých historikov IV. [Ed.:] M. Smigel, P. Micko. Banská Bystrica: KH FHV UMB – ÚVV UMB, 2005, s. 414-428. ISBN 80-8083-147-5

K niektorým udalostiam na severovýchodnom Slovensku v rokoch 1945 – 1949 (východiská a perspektívy výskumu)

Autori: ŠMIGEĽ Michal
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Annales historici Presoviensses, 5/2005. Prešov: UNIVERSUM, 2005, s. 261-276. ISBN 80-89046-27-4

KSS a riešenie tzv. „ukrajinskej“ otázky v Československu

Autori: ŠMIGEĽ Michal
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Věstník grantu KSČ a radikální socialismus v Československu 1918 – 1989, č. 11/2005. Praha: ÚSD AV ČR, 2005, s. 26-43.

Sovietska repatriačná akcia [heslo]

Autori: ŠMIGEĽ Michal
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: KRUŠKO, Štefan a kol: Encyklopedický slovník presídlenia. Prešov: KVR v SR, o.z., 2005, s.290-291. ISBN 80-969426-1-1

Tábor v Javožnom [heslo]

Autori: ŠMIGEĽ Michal
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: KRUŠKO, Štefan a kol: Encyklopedický slovník presídlenia. Prešov: KVR v SR, o.z., 2005, s. 324. ISBN 80-969426-1-1

Utečenci z ukrajinskej Haliče a juhovýchodného Poľska (1944) [heslo].

Autori: ŠMIGEĽ, Michal
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: KRUŠKO, Štefan a kol: Encyklopedický slovník presídlenia. – Prešov : Koordinačný výbor reoptantov v SR, o.z., 2005. – ISBN 80-969426-1-1. – S. 345-346.

Utečenci z juhovýchodného Poľska (Lemkoviny) 1945-1946 [heslo].

Autori: ŠMIGEĽ, Michal
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: KRUŠKO, Štefan a kol: Encyklopedický slovník presídlenia. – Prešov : Koordinačný výbor reoptantov v SR, o.z., 2005. – ISBN 80-969426-1-1. – S. 346-347.

Vlastenci či teroristi?

Autori: ŠMIGEĽ, Michal
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: K&S. Knihy a spoločnosť, roč. II., č. 4, 2005. – ISSN 1336-5584. – S. 4.

Terra incognita.

Autori: ŠMIGEĽ, Michal
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: K&S. Knihy a spoločnosť, roč. II., č. 11, 2005. – ISSN 1336-5584. – S. 6.
Opcia.bmp

Opcia. Proces opcie a presídlenia občanov Československa do ZSSR na základe československo-sovietskej dohody z 10. júla 1946.

Autori: ŠMIGEĽ, Michal – KRUŠKO, Štefan
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: Prešov : Koordinačný výbor reoptantov Slovenskej republiky, 2005. – ISBN 80-969380-4-5. – 276 s.

Ukrajinskí utečenci skomplikovali SNP.

Autori: ŠMIGEĽ, Michal – MIČKO, Peter
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XV, č. 2, 2004. – ISSN 1335-6550. – S. 28-29.

Návrh náučného chodníka: Banská Bystrica – Špania Dolina – Donovaly.

Autori: ŠMIGEĽ, Michal – MIČKO, Peter
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Spravodaj k 60. výročiu Slovenského národného povstania. – Banská Bystrica : SZPB, 2004. – S. 35–36.

Návrh náučného chodníka: Lučatín – Hiadeľ – Pohronský Bukovec – Prašivá.

Autori: ŠMIGEĽ, Michal – MIČKO, Peter
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Spravodaj k 60. výročiu Slovenského národného povstania. – Banská Bystrica : SZPB, 2004. – S. 33–34.

Historické otázky a súvislosti opcie a presídlenia československých občanov do Sovietskeho zväzu v roku 1947.

Autori: ŠMIGEĽ, Michal
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Historický časopis, roč. 52, 2004, č. 1. – ISSN 0018-2575. – S. 31-66.

Reoptácia rusínskeho obyvateľstva z Ukrajiny na Slovensko v rokoch 1993 – 1998 a ich začlenenie do sociálno-ekonomických štruktúr Slovenskej republiky v súčasnosti.

Autori: ŠMIGEĽ, Michal
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Ethnologia Actualis Slovaca 5/2004. Revue pre výskum etnických spoločenstiev.  Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2004.  ISSN 1336-569X.  S. 130-142.

Opcie – ako fenomén československej povojnovej politiky (1945-1947).

Autori: ŠMIGEĽ, Michal
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Perspektívy štúdia a výskumu v spoločenských vedách: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. – Trnava : FF UCM a Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2004. – ISBN 80-89034-51-9. – S. 1

Opcia a presídlenie obyvateľov východného Slovenska do ZSSR na jar roku 1947 s ohľadom na metodologické východiská výskumu.

Autori: ŠMIGEĽ, Michal
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Regionálne dejiny a dejiny regiónov. Ročenka Katedry dejín FHPV PU.  Prešov: UNIVERSUM, 2004.  ISBN 80-89046-19-3.  S. 231-248.

Právne aspekty a historické súvislosti opcie a presídlenia obyvateľov ČSR do Sovietskeho zväzu v roku 1947.

Autori: ŠMIGEĽ, Michal
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: K 75. narodeninám profesora Ľ. Hubenáka. Zborník z medzinárodnej právno-historickej konferencie. – Banská Bystrica : Právnická fakulta UMB, 2004. – ISBN 80-8055-915-5. - S. 98-111.

K problematike ukrajinských, ruských a poľských utečencov na Slovensku v roku 1944.

Autori: ŠMIGEĽ, Michal – MIČKO, Peter
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Slovenská republika (1939 – 1945) očami mladých historikov. Povstanie roku 1944. – Trnava : Katedra histórie FF UCM, 2004. – ISBN 80-89034-75-6 . – S. 137-158.

Organizačná štruktúra príchodu a odchodu ukrajinských utečencov na Slovensko na konci druhej svetovej vojny.

Autori: ŠMIGEĽ, Michal – MIČKO, Peter
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia, 7/2004. – Banská Bystrica : Kh FHV UMB, 2004. – ISBN 80-8083-035-5. – S. 133-140.

Русская и украинская эмиграция в Чехословакии (1918-1945 гг.).

Autori: ŠMIGEĽ, Michal
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Европа. Журнал Польского Института международных дел, t. 4, 2004, č. 3 (12). Варшава : ПИMД, 2004. – ISSN 1643-0360. – S. 127-143.

Komunistická propaganda a agitácia ako rozhodujúci faktor opcie a presídlenia do Sovietskeho zväzu v roku 1947.

Autori: ŠMIGEĽ, Michal
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Věstník grantu KSČ a radikální socialismus v Československu 1918 – 1989, č. 10/2004. – Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2004. – S. 29-34.

Ruská a ukrajinská politická emigrácia v Česko-Slovensku (1918-1945) a spôsoby jej likvidácie v povojnových rokoch.

Autori: ŠMIGEĽ, Michal
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Dominik Hrodek a kol.: Slovanství ve středoevropském prostoru. Iluze, deziluze a realita. – Praha : STRED, 2004. – ISBN 80-7277-272-4. – S. 326-344.

Naši v Sovietskom zväze. Osud československých občanov presídlených do ZSSR v roku 1947.

Autori: ŠMIGEĽ, Michal
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: NAVÝCHOD, roč. 4, č. 5, 2004. – ISSN 1214-2522. – S. 2-4.

Banderovci. Dve tvare ukrajinského nacionalizmu

Autori: ŠMIGEĽ Michal – SYRNÝ Marek
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: História, roč. 4, č. 11- 12, 2004, s. 17-20. ISSN 1335-8316

K problematike postavenia Lemkov v Poľsku v druhej polovici 20. storočia a ich presídlenie do Sovietskeho zväzu. Akcia „Visla“

Autori: ŠMIGEĽ Michal – HALCZAK Bohdan
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia, 7/2004. Banská Bystrica: Kh FHV UMB, 2004, s. 187-198. ISBN 80-8083-035-5

Presídlenie československých občanov do ZSSR v roku 1947 na základe československo-sovietskej Dohody o opcii a vzájomnom presídlení z 10. 7. 1946

Autori: ŠMIGEĽ Michal
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia, 6/2003. Banská Bystrica: Kh FHV UMB, 2003, s. 125-136. ISBN 80-88945-74-7

K problematike takzvaných ukrajinských utečencov na Slovensku v roku 1944

Autori: ŠMIGEĽ Michal – MIČKO Peter
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia, 6/2003. Banská Bystrica: Kh FHV UMB, 2003, s. 115-124. ISBN 80-88945-74-7

Cesta za povojnové hranice

Autori: ŠMIGEĽ Michal
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XIV, č. 4, 2003, s. 32-33. ISSN 1335-6550

Presídlenie Rusínov na Ukrajinu

Autori: ŠMIGEĽ Michal
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XIV, č. 5, 2003, s. 34-35. ISSN 1335-6550

Súvislosti opcie a presídlenia obyvateľov ČSR do Sovietskeho zväzu v roku 1947

Autori: ŠMIGEĽ Michal
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia, 5/2002. Banská Bystrica: Kh FHV UMB, 2002, s. 88-96. ISBN 80-8055-703-9v