Témy kurzu "Spoločensko-politické pomery na Slovensku po skončení II. svetovej vojny (1945 - 1948)"

 

Štruktúra kurzu:

 

1. Voľba témy a stanovenie problému;

2. Skúmanie stavu a spracovania problematiky v súčasnosti – deklarácia schopnosti vyhľadať a zhromaždiť čo najširšieho okruhu literatúry;

3. Rekognoskácia historického javu – štúdium, rozbor, hodnotenie a zhodnotenie historickej skutočnosti prostredníctvom publikovanej literatúry;

4. Súčasná interpretácia problému, komparácia poznatkov, objasnenie historického javu prostredníctvom výstupu na seminári (referát).

5. Syntéza nadobudnutých poznatkov a skúseností prostredníctvom seminárnej práce (s podporou samostatného výskumu na regionálnej úrovni).

 

Vytýčenie termínov jednotlivých etáp kurzu a odovzdanie seminárnej práce – v rozsahu a termíne: (podľa podmienok stanovených vyučujúcim na úvodnej hodine). 

 

    

Tematické členenie kurzu:

 

Povojnová slovenská spoločnosť – stav a problémy výskumu.

Vojnové škody a stav Slovenska po prechode frontu v roku 1945.

Nové hranice Slovenska:

  • odstúpenie Podkarpatskej Rusi Sovietskemu zväzu,

  • tzv. inkorporované územia severnej Oravy a Spiša – situácia a otázka utečencov.

Retribúcia a „očista spoločnosti“ na Slovensku.

Obnova krajiny, povojnové reformy, vnútorná kolonizácia.

Konsolidácia politickej moci, slovenské politické strany a výsledky volieb v roku 1946.

Národnostná otázka a „politické presídlenie národov“:

  • evakuácia a vysťahovanie Nemcov,

  • reslovakizácia,

  • nútené presídlenie Maďarov do českého pohraničia,

  • slovensko-maďarská výmena obyvateľstva,

  • výmena obyvateľstva zo ZSSR,

  • reemigrácia zahraničných Slovákov.

Povojnový antisemitizmus a emigrácia židovského obyvateľstva.

Bezpečnostná situácia Slovenska – pôsobenia UPA (1945 – 1947).

Obdobie zápasu o politickú moc v rokoch 1946 - 1947 (KSS verzus DS).

Jesenná politická kríza na Slovensku (1947).

Komunisticky prevrat vo februári 1948 a jeho slovenské špecifika.

Metodické pokyny k regionálnym výskumom v rámci seminárnych prác. 

 

 

Odporúčaná (základná) literatúra:

1. BARNOVSKÝ, M.: Na ceste k monopolu moci. Mocenskopolitické zápasy na Slovensku v rokoch 1945-48. Bratislava 1993.

2. LETZ, R.: Slovensko v rokoch 1945 - 1948. Na ceste ku komunistickej totalite. Bratislava 1994.

3. ŠUTAJ, Š. – MOSNÝ, P. – OLEJNÍK, M.: Prezidentské dekréty E. Beneša a povojnové Slovensko. Bratislava 2002.

4. KAPLAN, K.: Pravda o Československu 1945-1948. Praha 1990.

5. ŠUTAJ, Š.: Občianske politické strany na Slovensku v rokoch 1944 - 1948. Bratislava 1999.

6. SYRNÝ, M.: Slovenskí demokrati ´44-48. Banská Bystrica 2010.

7. ŠUTAJ, Š.: Maďarská menšina na Slovensku v rokoch 1945 - 1948. Bratislava 1993.

8. GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ, Soňa – OLEJNÍK, Milan: Karpatskí Nemci na Slovensku od druhej svetovej vojny do roku 1953. Bratislava 2004.

9. GAJDOŠ, Marián – KONEČNÝ, Stanislav: K politickému a sociálnoekonomickému postaveniu Rusínov-Ukrajincov na Slovensku v povojnových rokoch. Košice 1991.

10. PEŠEK, J.: Štátna moc a spoločnosť na Slovensku 1945-1948-1989. Bratislava 2013.

 

 

Podmienky na absolvovanie predmetu

Absolvovanie kontaktných hodín, aktívne zapojenie do vyučovacieho procesu (0-20 bodov), prezentácia referátu - v rozsah 4-5 strán (0-30 bodov), vypracovanie seminárnej práce v rozsahu 10 – 15 strán, ktorá je výsledkom archívneho výskumu (0-50 bodov). Kredity sa pridelia študentovi, ktorý získal za plnenie určených podmienok minimálne 65 zo 100 bodov.

 

Hodnotenie sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice:

A (100 – 94 %), B (93 – 87 %), C (86 – 80 %), D (79 – 73 %), E (72 – 65 %).

  

 

AKTUÁLNÉ !!!

 

TÉMY REFERÁTOV/SEMINÁRNYCH PRÁC (ZS 2020/2021):

 

 

REFERÁT – Odvlečenie obyvateľov Slovenska do ZSSR orgánmi NKVD po prechode frontu v rokoch 1944-1945

 

LETZ, R.: Činnosť sovietskych orgánov NKVD na Slovensku v rokoch 1944-1945. In: Slovensko na konci druhej svetovej vojny. Bratislava 1994.

 

HOSPODÁR, V.: Prechod frontu územím Slovenska počas II: svetovej vojny a násilné odvlečenie československých občanov do napravno-pracovných táborov a kolónií v ZSSR. In: Vojenské obzory, 3/1996.

 

BARNOVSKÝ, M.: Odvlečenie občanov ČSR zo Slovenska do pracovných táborov v ZSSR v rokoch 1944-1945. In: V tieni totality. Perzekúcie na Slovensku v začiatkoch (1948-1953). Ed. Jan Pešek. Bratislava 1996.

 

JUŠČAK, P.: Odvlečení. Bratislava 2001.

 

BOROŇ, L.: Násilne odvlečení do Sovietskeho zväzu. In: Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1981. Diel 1. Prešov, 2001.

 

PEKÁR, Martin - SIMON, Attila - TOKÁROVÁ, Zuzana (eds.): Cena víťazstva - Odvlečenie obyvateľov z územia Československa, Maďarska a Poľska do Sovietskeho zväzu v rokoch 1944-1945. Šamorín-Košice 2017.

 

 

 

REFERÁT – Ako sa zmenili hranice Slovenska v roku 1945? (návrat južnej hranice; odovzdanie tzv. inkorporovaných území Poľsku; nová východná hranica v dôsledku odstúpenia Podkarpatskej Rusi ZSSR)

 

KAPLAN, K.: Pravda o Československu 1945-1948. Praha 1990.

 

GAJDOŠ, M. – VIDŇANSKYJ, S.: Niektoré osobitosti nastolenia totalitného režimu v Zakarpatskej Ukrajine. In: Od diktatúry k diktatúre. Ed. M. Barnovský. Bratislava 1995.

 

ŠVORC, P.: Zakliata krajina (Podkarpatská Rus 1918-1946). Prešov 1996.

 

ŠUTAJ, Š: Parížska konferencia 1946 a mierová zmluva s Maďarskom. Bratislava 2015.

 

ŠMIGEĽ, M.:  Ukrajinská národná rada Prjaševščiny a hnutie za pričlenenie severovýchodného Slovenska k sovietskej Ukrajine (1945). In Národné rady v regióne Karpát na sklonku druhej svetovej vojny. Krakov 2013.

 

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, M.: Vojna po vojne. Severný Spiš a horná Orava v rokoch 1945 – 1947. Banská Bystrica – Krakov 2013.

 

 

 

REFERÁT – Otázka bývalých inkorporovaných území severnej Oravy a Spiša – so zreteľom na situácia obyvateľstva a problém utečencov (ich rozmiestnenie v republike)

 

BIELOVODSKÝ, A. [Miškovič, Alojz]: Severné hranice Slovenska. Bratislava 1946. 

 

ŠČUREK, F.: Emigrácia Slovákov z Poľska po roku 1945. In: Slováci v Poľsku. III. Bratislava 1995.

 

ŠTAIGL, J.: Bezpečnostná situácia v pohraničných oblastiach Oravy a Spiša v rokoch 1945 – 1947. In: Susedstvo v čase prelomových zmien. Vybrané aspekty československo-poľských vzťahov v rokoch 1943 – 1948. Zost. M. Andráš, D. Segeš. Bratislava 2009.

 

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, M.: Vojna po vojne. Severný Spiš a horná Orava v rokoch 1945 – 1947. Banská Bystrica – Krakov 2013. 

 

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, M.: Utečenci z hornej Oravy a severného Spiša a ich osídlenie na Slovensku. In: Migračné procesy Slovenska (1918-1948). Banská Bystrica 2014, s. 535-562.

 

 

 

REFERÁT – Retribúcia a „očista spoločnosti“ na Slovensku (k čomu slúžila? bola potrebná? výsledky retribúcie)

 

RYCHLIK, J.: Proces s Jozefem Tisem v roce 1947. In: Český časopis historický, 1998, č. 3, s. 574–601.

 

SÝRNY, M.: Retribúcia ako mocensko-politicky činiteľ v povojnovom Slovensku. In: Acta historica Neosoliensia, 2003, roč. 6, s. 137–147.

 

KLUBERT, T.: Vznik a špecifiká ľudového (retribučného) súdnictva na Slovensku. In: PEJČOCH, Ivo – PLACHY, Jiři a kol.: Okupace, kolaborace, retribuce. Praha 2010, s. 233–237.

 

FROMMER, B.: Národní očista. Retribuce v poválečném Československu. Praha 2010.

 

MALATINSKÝ, M.: Slovensko a retribúcia v rokoch 1945-1948. In: Securitas imperii, č. 28 (1), 2016, s. 134-170.

 

 

 

REFERÁT – Slovenské politické strany po roku 1945 a výsledky volieb v roku 1946

 

KAPLAN, K.: Pravda o Československu 1945-1948. Praha 1990.

 

BARNOVSKÝ, M.: Na ceste k monopolu moci. Bratislava 1993.

 

LETZ, R.: Slovensko v rokoch 1945-1948 na ceste ku komunistickej totalite. Bratislava 1994.

 

BARNOVSKÝ, M. a kol.: Prvé povojnové voľby v strednej a juhovýchodnej Európe. Bratislava 1998.

 

RYCHLÍK, J.: Česi a Slováci ve 20. století. Československé vztahy 1945-1992. Bratislava 1998.

 

ŠUTAJ, Š.: Občianske politické strany na Slovensku v rokoch 1944 – 1948. Bratislava 1999.

 

MEDVECKÝ, M. (ed.): Posledné a prvé slobodné (?) voľby – 1946, 1990. Bratislava 2006.

 

SÝRNY, M.: Slovenskí demokrati ´44-48. Banská Bystrica 2010.

 

 

 

REFERÁT – Evakuácia a vysťahovanie Nemcov zo Slovenska (1944 – 1946) – príčiny, priebeh, výsledky

 

STANĚK, T.: Odsun Němců z Československa 1945 – 1947. Praha 1991.

 

BRANDES, D., IVANIČKOVÁ, E., PEŠEK, J. (eds): Vynútený rozchod. Vyhnania a vysídlenie z Československa 1938-1947 v porovnaní s Poľskom, Maďarskom a Juhosláviou. Bratislava 1999.

 

KOVÁČ, Dušan: Organizovaný odsun Nemcov zo Slovenska po roku 1946. In: Historický časopis, 49, 2001, č. 2.

 

KOVÁČ, Dušan: Vysídlenie Nemcov zo Slovenska (1944-1953). Praha 2001.

 

GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ, S. – OLEJNÍK, M.: Karpatskí Nemci na Slovensku od druhej svetovej vojny do roku 1953. Bratislava 2004.

 

SCHVARC, M. – HANULA, M.: Evakuácia nemeckého obyvateľstva zo Slovenska (1944 – 1945) v kontexte migračných pohybov etnických Nemcov v juhovýchodnej Európe koncom II. svetovej vojny. In: Migračné procesy Slovenska (1918-1948). Banská Bystrica 2014, s. 368- 408.

 

 

 

REFERÁT - Akému účelu slúžila reslovakizácia – zámer, skutočnosť, výsledky?

 

KAPLAN, K.: Pravda o Československu 1945-1948. Praha 1990.

 

ŠUTAJ, Š.: Reslovakizácia. Zmena národnosti časti obyvateľstva Slovenska po II. svetovej vojne. Bratislava 1991.

 

ŠUTAJ, Š.: Reslovakizácia. In: Historická revue, 6, 1992.

 

VADKERTY, K.: Maďarská otázka v Československu 1945-1948. Trilógia o dejinách Maďarskej menšiny. Bratislava 2002.

 

ŠUTAJ, Š.: Maďarská menšina na Slovensku v rokoch 1945-1948. Bratislava 1993.

 

BOBÁK, J.: Resimilácia a tzv. reslovakizácia po roku 1945. In: Historický zborník, 6, 1996.

 

ŠUTAJ, Š.: Reslovakizácia v slovenskej politike v rokoch 1945-1948. In: Sliezsky zborník, 94, 3, 1996.

 

BOBÁK, J.: Maďarská otázka v Česko-Slovensku 1944-1948. Martin 1996.

 

ŠUTAJ, Š.: Maďarská menšina na Slovensku v 20. storočí, Bratislava 2012.

 

 

 

REFERÁT – Čo bolo príčinou núteného presídlenie Maďarov do českého pohraničia?

 

ŠUTAJ, Š.: „Akcia Juh“. Odsun Maďarov zo Slovenska do Čiech v roku 1949. Praha 1993.

 

ŠUTAJ, Š.: Maďarská menšina na Slovensku v rokoch 1945-1948. Bratislava 1993.

 

VADKERTY, K.: Maďarská otázka v Československu 1945-1948. Trilógia o dejinách Maďarskej menšiny, Bratislava 2002.

 

ŠUTAJ, Š.: Nútené presídlenie Maďarov do Čiech. Prešov 2005.

 

ŠUTAJ, Š., SÁPOSOVÁ, Z. (eds.): Povojnové migrácie a výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom, Prešov 2010.

 

 

 

REFERÁT – Slovensko-maďarská výmena obyvateľstva – príčiny, priebeh, výsledky

 

ŠUTAJ, Š.: Maďarská menšina na Slovensku v rokoch 1945-1948. Bratislava 1993.

 

BOBÁK, J.: Maďarská otázka v Česko-Slovensku 1944-1948. Martin1996.

 

BOBÁK, J.: Výmena obyvateľstva medzi Česko-Slovenskom a Maďarskom (1947-1948). Bratislava1996.

 

VADKERTY, K.: Maďarská otázka v Československu 1945-1948. Trilógia o dejinách Maďarskej menšiny, Bratislava 2002.

 

ŠUTAJ, Š., SÁPOSOVÁ, Z (eds).: Povojnové migrácie a výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. Prešov 2010.

 

 

 

REFERÁT – Čo viedlo k výmene obyvateľstva medzi ČSR a ZSSR v rokoch 1945 – 1947 (príčiny, priebeh, výsledky výmeny obyvateľstva)

 

VACULÍK, J.: Hledali svoju vlast. Edice Podkarpatská Rus. Praha 1995.

 

BOBÁK, J.: Slováci na Podkarpatskej Rusi a ich presídľovanie do Česko-Slovenska v roku 1947. Bratislava 1998.

 

GAJDOŠ, M. – SJUSKO, I.: Optácia obyvateľov Zakarpatska v československo-sovietskych vzťahoch v rokoch 1945 – 1947. In: Človek a spoločnosť, roč. 2, 1999, č. 3, s. 1–9.

 

Čo dala – vzala našim rodákom optácia. Zborník z medzinárodnej konferencie. Košice-Prešov 2002.

 

ŠKURLA, M.: Odsúdení do raja. Neuveriteľné príbehy na ceste za šťastím. Svidník 2004.

 

ŠMIGEĽ, M. – KRUŠKO, Š.: Opcia a presídlenie Rusínov do ZSSR (1945 – 1947): na základe československo-sovietskej dohody z 10. júla 1946. Bratislava 2011.  

 

 

 

REFERÁT – Príčiny a výsledky reemigrácia zahraničných Slovákov do vlasti (1945 – 1948)

 

VACULÍK, J.: Reemigrace zahraničných Čechů a Slováků v letech 1945-1950. Brno 1993.

 

BOBÁK, J.: Matičné volanie domova. In: Národný kalendár, 2000. Martin 1999, s. 179–181.

 

NOSKOVÁ, H.: Reemigrace Čechů a Slováků z Jugoslávie, Rumunska a Bulharska (1945 – 1954). Praha 2000.

 

VACULÍK, J.: Poválečná reemigrace a usídlování zahraničních krajanů. Brno 2002.

 

Konečne doma. Zborník materiálov z odborného seminára – Dlhé hľadanie domova. Ed. Š. Zelenák. Galanta, 2000.

 

Slováci v zahraničí 24. Mať volá II. Martin 2008.

 

POLÓNYOVÁ, S.: Reemigrácie a repatriácie zahraničných Slovákov do vlasti po roku 1945 (tzv. akcia „Mať volá“). In: Migračné procesy Slovenska (1918-1948). Banská Bystrica 2014, s. 514-535.

 

 

 

REFERÁT – Povojnového antisemitizmus na Slovensku (1945 – 1948)  – príčiny, charakter vystúpení, dôsledky?

 

SALNER, P.: „Viditeľní“ a „neviditeľní“ Židia v slovenskej spoločnosti po roku 1945. In: Acta Judaica Slovaca 4. Bratislava 1998, s. 124-134.

 

BROD, P.: Židé v poválečném Československu. In: Emancipácia Židov – antisemitizmus – prenasledovanie v Nemecku, Rakúsko-Uhorsku, v českých zemiach a na Slovensku. Bratislava 1999, s. 177-189.  

 

Židovská komunita po roku 1945. Ed. P. Salner. Bratislava : Ústav etnológie, 2006.

 

HEITLINGEROVÁ, A. Ve stínu holocaustu a komunismu: čeští a slovenští židé po roce 1945. Praha 2007.

 

ŠMIGEĽ, M.: Vraždy židov a komunistov na severovýchodnom Slovensku v roku 1945: Kolbasovská tragédia. In Acta historica Neosoliensia, č. 10, 2007, s. 217-231.

 

Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a súčasnosti. Ed. M. Vrzgulová, D. Richterová. Bratislava 2008.

 

ŠIŠJAKOVÁ, J.: K niektorým problémom antisemitizmu na Slovensku v rokoch 1945 – 1948. Dostupné na: http://sk.holokaust.sk/wp-content/sisjakova2.doc

 

Židovská menšina v Československu po druhé světové válce. Od osvobození k nové totalitě. Eds. M. Ludvíková, P. Salner, B. Soukupová. Praha 2009  

 

ŠMIGEĽ, M.: Protižidovské výtržnosti v Bratislave v rokoch 1946 a 1948 (v kontexte povojnových prejavov antisemitizmu na Slovensku). In: Fenomén Bratislava. Zost. M. Medvecký. Bratislava 2011, s. 252-275.  

 

 

 

REFERÁT - Emigrácia židovského obyvateľstva zo Slovenska v rokoch 1945 – 1949 (podstata a smery emigrácie; celkové výsledky a dôsledky)

 

Židovská komunita po roku 1945. Ed. P. Salner.  Bratislava : Ústav etnológie, 2006.

 

Židovská menšina v Československu po druhé světové válce. Od osvobození k nové totalitě. Eds. M. Ludvíková, P. Salner, B. Soukupová. Praha 2009.

 

Reflexie holokaustu. Ed. M. Vrzgulová. Bratislava 2010.

 

BALÁŽ, A.: Transporty nádeje: slovenskí Židia na ceste do novej vlasti. Bratislava 2010.

 

JANKECH, J.: Emigrácia Židov zo Slovenska (1945 – 1949) v československom kontexte.  In: Migračné procesy Slovenska (1918-1948). Banská Bystrica 2014, s. 589-614.

 

 

 

REFERÁT – Prečo na územie Slovenska prenikali oddiely UPA – tzv. banderovci  (1945 – 1947)?

 

FIALA, J.: Zpráva o akci B. Praha 1994. 

 

MLYNÁRIK, J.: Osud banderovců a tragédie řeckokatolické církve. Praha 2005.

 

ŠMIGEĽ, M.: Banderovci na Slovensku (1945 – 1947). Banská Bystrica 2007 (2. vyd. – 2008).

 

SYRNÝ, M.: „Banderovci” a slovenská spoločnosť v rokoch 1945 – 1947. In Acta historica Neosoliensia, č. 8, 2005, s. 153-162.

 

ŠMIGEĽ, M.: Antisovietske a protikomunistické aspekty rejdov Ukrajinskej povstaleckej armády v strednej a východnej Európe v rokoch 1945 – 1950. In K identifikácii protikomunistického odboja. Slovenský aspekt v medzinárodnom kontexte. Ed. V. Varinsky. Banská Bystrica 2017, s. 74-122.

 

 

 

REFERÁT – Jesenná politická kríza na Slovensku (1947) – príčiny, priebeh a dôsledky

 

KAPLAN, K.: Československo v letech 1945-1948. Praha 1991.

 

BARNOVSKÝ, M.: Na ceste k monopolu moci: Mocenskopolitické zápasy na Slovensku v rokoch 1945-1948. Bratislava 1993.

 

LETZ, R.: Slovensko v rokoch 1945 – 1948 na ceste ku komunistickej totalite. Bratislava 1994.

 

ŠTEFANSKÝ, M.: Medzinárodné súvislosti „protištátneho sprisahania na Slovensku“ v roku 1947. In: Quo vadis Slovensko?, č. 1/1996, s. 60-64.

 

RYCHLÍK, J.: Tak zvané protistátní spiknutí na Slovensku na podzim roku 1947. In: Slovanské historické studie, roč. 25, 1999, s. 187-207

 

LETZ, R.: Príprava a realizácia tzv. protištátneho sprisahania na Slovensku v roku 1947. In: Historický zborník, č. 1, 2004, s. 104-118.

 

Február 1948 a Slovensko. Zost. O. Podolec. Bratislava 2008.

 

SYRNÝ, M.: Slovenskí demokrati '44-48 kapitoly z dejín Demokratickej strany na Slovensku v rokoch 1944-1948. Banská Bystrica 2010.

 

 

 

REFERÁT – Komunisticky prevrat vo februári 1948 a jeho slovenské špecifika

 

KAPLAN, K.: Pravda o Československu 1945-1948. Praha 1990.

 

KAPLAN, K.: Nekrvavá revoluce. Praha 1993.

 

BARNOVSKÝ, M.: Na ceste k monopolu moci: Mocenskopolitické zápasy na Slovensku v rokoch 1945-1948. Bratislava 1993.

 

LETZ, R.: Slovensko v rokoch 1945 – 1948 na ceste ku komunistickej totalite. Bratislava 1994.

 

RYCHLÍK, J.: Česi a Slováci ve 20. století. Československé vztahy 1945-1992. Bratislava 1998.

 

PEŠEK, J.: Februarovy prevrat 1948 na Slovensku. In: Soudobe dějiny, č. 2–3, 1998.

 

ŠUTAJ, Š.: Občianske politické strany na Slovensku v rokoch 1944 – 1948. Bratislava 1999.

 

ČAPKA, F.- LUNEROVÁ, J.: 1948 Vítězný únor; Cesta k převratu. Praha 2012.

 

Február 1948 a Slovensko. Zost. O. Podolec. Bratislava 2008.

 

 

 

 

Aktualizované: 28. 9. 2020                                                              doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.