Tézy k predmetu "Všeobecné dejiny (1789 - 1918)"

 

VŠEOBECNÉ DEJINY (1789 – 1918)

  

I. Vek revolúcií (17. – 18. storočie)

- Kapitalizmus – definícia, ideológia a prax, vývojové fázy kapitalizmu (pôvodná akumulácia kapitálu, klasický kapitalizmus, medzinárodný kapitalizmus, globálny kapitalizmus).

- Európa v 17. – 18. storočí – všeobecná charakteristika, obdobie vojen o hegemóniu, hospodárska stagnácia a demografické osobitosti, čierny mór v Európe v 17. – 18. storočí, malá doba ľadová (druhá fáza; pol. 16. – pol. 19. storočia).

- Veľké storočie vedy – vedecká revolúcia (17. storočie).

- Osvietenská revolúcia (empirizmus a racionalizmus; anglickí a francúzski osvietenci; encyklopedisti; ekonomické teórie – merkantilizmus a fyziokratizmus; osvietenský absolutizmus).

- Agrárna, priemyselná a demografická revolúcia (18. – 19. storočie):

Agrárna revolúcia (zmeny v agrárnom sektore v Európe), priemyselná revolúcia (definícia; všeobecné predpoklady; fázy industrializácie; politické a hospodárske predpoklady priemyselnej revolúcie v Británii; akumulácia kapitálu a priebeh priemyselnej revolúcie v Británii; ďalší postup priemyselnej revolúcie; dôsledky a výsledky industrializácie), demografická revolúcia v 18. storočí.

 

II. Formovanie občianskej spoločnosti v Európe (1. pol. 19. storočia)

- Veľká francúzska revolúcia a Napoleonovské obdobie– neúspech reforiem a kríza francúzskeho absolutizmu; etapy a priebeh Veľkej francúzskej revolúcie; francúzske revolučné vojny (1792-1802); význam Veľkej francúzskej revolúcie; Napoleonovské obdobie vo Francúzsku a v Európe (1799-1814) a jeho význam;

- Viedenský kongres (1814-1815), kongresový systém v Európe (1815-1822) a Svätá aliancia; hnutie karbonárov v Taliansku; povstanie „dekabristov“ (1825) v Rusku; vojna za nezávislosť Grécka (1821-1830); francúzske „Tri slávne dni“ (1830) a „júlová vláda“ vo Francúzsku; Belgická revolúcia (1830); revolúcia vo Švajčiarsku (1847-1848);

- „Jar národov“ – predpoklady, príčiny a priebeh revolúcií v Európe v rokoch 1848-1849; výsledky revolučných udalosti v Európe v rokoch 1848-1849.

 

III. Myšlienkové prúdy a európska spoločnosť v 19. storočí

- Romantizmus, konzervativizmus, liberalizmus a nacionalizmus (typológia nacionalizmu – humánny, jakobínsky, romantický, liberálny, integrálny, ekonomický nacionalizmus – a jeho prejavy).

- Obdobia klasického kapitalizmu (kapitalizmus voľnej súťaže, abolicionizmus; colný protekcionizmus) a medzinárodného kapitalizmu v 19. – začiatkom 20. storočia. Technicko-vedecká revolúcia. Hospodárske krízy – sprievodný jav kapitalizmu. Politická ekonómia a antikapitalistické ideológie (socializmus, marxizmus, anarchizmus).

- Sociálna otázka. I. a II. internacionála. Emancipačné hnutia – ženská a židovská otázka, antisemitizmus a sionizmus. Imperializmus, rasizmus, segregácia, sociálny darvinizmus.

- „Belle Époque“ európskych dejín (1890-1914) a svetové hospodárske výstavy. Pacifizmus.

 

IV. Zahraničná politika európskych štátov (2. pol. 19. storočia)

- Európa a USA v II. polovici 19. storočia – Krymská vojna (1853-1856) a reformy Alexandra II. v Rusku; „druhé cisárstvo vo Francúzsku“ (1852-1870) a Parížska komúna (1871); zjednotenia Nemecka a Talianska (do roku 1871); „Slávna“ revolúcia v Španielsku (1868-1874); „Bismarckovy systém" a „nový kurz" nemeckej politiky;

- Príčiny, priebeh a výsledky občianskej vojny v USA (1861-1865), politika „rekonštrukcie USA“.

- Európska „východná otázka“ v 19. storočí – 1. balkánska kríza (1876-1878); Sanstefanský mier (1878) – Berlínsky kongres (1878); 2. balkánska (bulharská) kríza (1885-1887); povstanie Arménov (1894-1896) a turecko-grécka vojna (1897); revolúcia mladoturkov (1906, 1908) v Osmanskej ríši.

- Formovanie vojensko-politických zoskupení v Európe – Spolok troch cisárov (1873); Dvojspolok (1879), Trojspolok (1882); „Srdečná dohoda“ (1904) a vznik Dohody (Trojdohody) – 1907;

- Koloniálny antagonizmus a „európsky uzol záujmov"; ópiové vojny; konžský konflikt (1884-1885); britsko-francúzske súperenie v Ázii (Siamská kríza; 1893) a v Afrike (Fašodská kríza; 1898); Búrske vojny (1877-1881, 1899-1902); taliansko-etiópska vojna (1895-1896); reformy Meidži v Japonsku a rusko-japonská vojna (1904 – 1905); podmanenie Číny (boxerské povstanie) a Kuomintang; Marocké krízy (1905-1906, 1911) a Tripoliský konflikt (1911-1912).

- Balkánska liga a dve balkánske vojny (1912-1913, 1913). Rozloženie síl pred 1. svetovou vojnou. Sarajevský atentát (1914).

 

V. Ruské impérium začiatkom 20. storočia – ruské revolúcie

- Prvá ruská revolúcia (1905-1907) – príčiny revolúcie, „Krvavá nedeľa“, vlna nepokojov, Soviety, vzbura na krížniku Poťomkin, generálny štrajk, Októbrový manifest, „stolypinské“ obdobie v Rusku.

- Ruský parlamentarizmus a ruské politické strany začiatkom 20. storočia (ruská sociálna demokracia – boľševici a menševici, nacionalisti, okťabristi, progresisti, kadeti, trudovici, eseri).

- Revolučný rok 1917: februárová revolúcia – štrajkové hnutie v Petrohrade; abdikácia Mikuláša II., Štátna duma, dočasné vlády a Petrohradský soviet; Leninove "Aprílove tézy", politická kríza, Kornilovov puč; radikalizácia boľševikov, októbrový prevrat v Petrohrade, II. všeruský zjazd sovietov a nastolenie boľševickej moci v Rusku.

 

(!) Súčasťou záverečného skúšania bude určovanie podobizne významných

historických osobností 19. - zač. 20. storočia (!)

 

 

Študijná literatúra:

Škřivan, A. – Drška, V. – Stellner, F.: Kapitoly z dějin mezínarodních vztahů 1648 - 1914. Praha 1994.
Dějiny novověku I., II., III Praha 1969, 1973.

Dějiny evropské civilizace II. Praha 1997.

Skřivan, A.: Evropská politika 1648 – 1914. Praha 1999. 

Nálevka, V.: Koncert velmocí. Medzinárodní vztahy v letech 1871 – 1914. Praha 2006.

Geiss, I.: Dějiny světa v souvislostech. Praha 1999.

Křivský – Skřivan, A.: Století odchází. Světla a stíny belle époque. Praha 1982.

Pečenka, M. et al.: Encyklopedie moderní historie. (3. rozšírené vydanie). Praha 1999.

Atlas světových dějin. Praha 1999.

 

Odporúčaná literatúra:

Johnson, P.: Zrození moderní doby. Devatenácté století. Praha 1998.

Hibbert, Ch.: Francouzská revoluce. Ostrava 1999.
Johnson, P.: Dějiny amerického národu. Praha 2000.
Ferro, M.: Dějiny kolonizací. Od dobývání až po nezávislost 13. – 20. století. Praha 2007.

Gilbert, M.: Dějiny dvacátého století 1900 – 1933. Sv. 1. Praha 2005. 

SIRŮČEK, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj – současnost – výhledy). Melandrium 2007.

Hroch, M.: Evropské národní hnutí v 19. století. Praha 1986.

Edícia Dějiny států: Dějiny Rakouska. Praha 2002; Dějiny Německa. Praha 1995; Dějiny Ruska. Praha 1995; Dějiny Británie. Praha 1999; Dějiny Francie. Praha 2006; Dějiny Itálie. Praha 1997; Dějiny Juhoslovanských zemí. Praha 1998, atď.

 

 

Aktualizácia :  apríl 2015