Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zasadnutie akademickej obce jún 2013