Komisie AS FF

Akademický senát Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici na obdobie 2015 - 2019

Predseda AS FF UMB: doc. Mgr. Ivan Jančovič, PhD.

Prvý podpredseda: PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

Druhý podpredseda: Bc. Lívia Bosáková

Zástupca v RVŠ SR: Mgr. Martina Kubealaková, PhD.

Delegát ŠRVŠ: 

Tajomníčka AS FF UMB: PhDr. Daniela Kováčová, PhD.

Komisia pre vedu a techniku AS FF 

 • Predseda: prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.
 • Členovia:
  • doc. Mgr. Ivan Jančovič, PhD.
  • doc. PaedDr. Zdenko Dobrík,  PhD.
  • Mgr. Miloš Taliga, PhD.
  • Bc. Erik Ilko
  • Mgr. Lukáš Moravec

Komisia pre výchovu a vzdelávanie AS FF

 • Predseda: PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.
 • Členovia:
  • PaedDr. Boris Beťák, PhD.
  • PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.
  • Mgr. Martin Lizoň, PhD.
  • Bc. Simona Šedovičová
  • Lívia Bosáková

Komisia pre rozvoj a financovanie AS FF

 • Predseda: PhDr. Daniela Kováčová, PhD.
 • Členovia:
 • PhDr. Ingrid Balážová
 • Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
 • doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD.
 • Patrik Barčák