Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Zoznam kandidátov / Harmonogram doplňujúcich volieb členov do študentskej časti AS UMB

Zoznam kandidátov/kandidátok v doplňujúcich voľbách členov do študentskej časti AS UMB

na obdobie rokov 2019/2023 volebný obvod: Filozofická fakulta UMB

 

Poradové  číslo

Kandidát/ka

Stupeň štúdia

Študijný odbor

Študijný program

1.

Bučeková Michaela

1.

Učiteľstvo a pedagogické vedy

TvJ

2.

Kovaličková Eva, Bc.

2.

Filológia

SjAj(PT)

3.

Kujan Slavomír

1.

Učiteľstvo a pedagogické vedy 

TvGe

4.

Tadian Martin

1.

 Filológia

AjŠj(PT)

 

    PaedDr. Boris Beťák, PhD. 

predseda volebnej komisie pre doplňujúce voľby

          členov do študentskej časti AS UMB 

                                                                         volebný obvod: FF UMB 

 


 

Harmonogram doplňujúcich volieb členov do študentskej časti Akademického senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na obdobie rokov 2019 – 2023

volebný obvod: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici

V súlade so zásadami volieb do AS UMB (čl. 1, odsek 8) voľby vo svojom obvode organizuje a ich výsledky vyhodnocuje volebná komisia fakulty. Na organizačné zabezpečenie volieb prijal AS FF UMB nasledovný harmonogram.

1. Akademický senát FF UMB schválil volebnú komisiu pre voľby do AS UMB v zložení:

  • PaedDr. Boris Beťák, PhD. – predseda
  • Mgr. Eva Reichwalderová, PhD. – členka za zamestnaneckú časť
  • Lívia Bosáková – členka za študentskú časť
  • Michal Hlávek – člen za študentskú časť
  • Lenka Drotárová – členka za študentskú časť

2. Navrhovanie kandidátov: od 15. 10. 2019 9.00 hod. do 21. 10. 2019 12.00 hod. Schránka na návrhy bude umiestnená v priestore vestibulu Filozofickej fakulty UMB na Tajovského 40. Návrhový lístok kandidátov obsahuje meno, priezvisko, študijný program a kontakt (telefónne číslo resp. e-mailovú adresu) navrhovanej osoby (volebná komisia).

3. Oslovenie navrhnutých kandidátov a získanie ich písomného vyjadrenia ku kandidatúre: od 22. 10. 2019 do 28. 10. 2019 (volebná komisia).

4. Zverejnenie zoznamu kandidátov na výveske AS FF UMB a na intranetovej stránke: do 29. 10. 2019 (volebná komisia).

5. Vypracovanie zoznamu oprávnených voličov študentskej časti akademickej obce fakulty: do 29. 10. 2019 (študijné oddelenie).

6. Doplňujúce voľby členov do študentskej časti AS UMB sa uskutočnia dňa 30. 10. 2019 od 9.00 hod. do 15.00 hod. v miestnosti č. 21 na dekanáte FF UMB (zasadačka dekana). Voľby sa riadia zásadami volieb do Akademického senátu UMB (Štatút, rokovací poriadok a zásady volieb do AS UMB v Banskej Bystrici, časť III.), najmä článkom 1, odsekmi 8 – 13, 15 a 16.

7. Zverejnenie výsledkov volieb na výveske AS FF UMB a na intranetovej stránke fakulty: 30. 10. 2019 (volebná komisia).

8. Písomné oznámenie výsledkov volieb predsedovi AS UMB v deň ich vyhodnotenia a vyhotovenie zápisnice o priebehu a výsledku volieb v písomnej forme a jej predloženie predsedovi AS UMB najneskôr do 3 pracovných dní od konania volieb (predseda volebnej komisie).

Harmonogram volieb členov AS UMB na FF UMB v Banskej Bystrici schválil Akademický senát FF UMB na zasadnutí dňa 14. 10. 2019.

 

 

Zoznam kandidátov/kandidátok v doplňujúcich voľbách

 

členov do študentskej časti AS UMB

 

na obdobie rokov 2019/2023

 

volebný obvod: Filozofická fakulta UMB

 

 

 

Poradové  číslo

Kandidát/ka

Stupeň štúdia

Študijný odbor

Študijný program

1.

Bučeková Michaela

1.

Učiteľstvo a pedagogické vedy

TvJ

2.

Kovaličková Eva, Bc.

2.

Filológia

SjAj(PT)

3.

Kujan Slavomír

1.

Učiteľstvo a pedagogické vedy 

TvGe

4.

Tadian Martin

1.

 Filológia

AjŠj(PT)

 

 

 

 

 

    PaedDr. Boris Beťák, PhD.

 

predseda volebnej komisie pre doplňujúce voľby              

 

          členov do študentskej časti AS UMB

 

                                                                         volebný obvod: FF UMB