Zoznam kandidátov / Harmonogram doplňujúcich volieb členov do študentskej časti AS UMB

Zoznam kandidátov/kandidátok v doplňujúcich voľbách členov do študentskej časti AS UMB

na obdobie rokov 2019/2023 volebný obvod: Filozofická fakulta UMB

 

Poradové  číslo

Kandidát/ka

Stupeň štúdia

Študijný odbor

Študijný program

1.

Bučeková Michaela

1.

Učiteľstvo a pedagogické vedy

TvJ

2.

Kovaličková Eva, Bc.

2.

Filológia

SjAj(PT)

3.

Kujan Slavomír

1.

Učiteľstvo a pedagogické vedy 

TvGe

4.

Tadian Martin

1.

 Filológia

AjŠj(PT)

 

    PaedDr. Boris Beťák, PhD. 

predseda volebnej komisie pre doplňujúce voľby

          členov do študentskej časti AS UMB 

                                                                         volebný obvod: FF UMB 

 


 

Harmonogram doplňujúcich volieb členov do študentskej časti Akademického senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na obdobie rokov 2019 – 2023

volebný obvod: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici

V súlade so zásadami volieb do AS UMB (čl. 1, odsek 8) voľby vo svojom obvode organizuje a ich výsledky vyhodnocuje volebná komisia fakulty. Na organizačné zabezpečenie volieb prijal AS FF UMB nasledovný harmonogram.

1. Akademický senát FF UMB schválil volebnú komisiu pre voľby do AS UMB v zložení:

  • PaedDr. Boris Beťák, PhD. – predseda
  • Mgr. Eva Reichwalderová, PhD. – členka za zamestnaneckú časť
  • Lívia Bosáková – členka za študentskú časť
  • Michal Hlávek – člen za študentskú časť
  • Lenka Drotárová – členka za študentskú časť

2. Navrhovanie kandidátov: od 15. 10. 2019 9.00 hod. do 21. 10. 2019 12.00 hod. Schránka na návrhy bude umiestnená v priestore vestibulu Filozofickej fakulty UMB na Tajovského 40. Návrhový lístok kandidátov obsahuje meno, priezvisko, študijný program a kontakt (telefónne číslo resp. e-mailovú adresu) navrhovanej osoby (volebná komisia).

3. Oslovenie navrhnutých kandidátov a získanie ich písomného vyjadrenia ku kandidatúre: od 22. 10. 2019 do 28. 10. 2019 (volebná komisia).

4. Zverejnenie zoznamu kandidátov na výveske AS FF UMB a na intranetovej stránke: do 29. 10. 2019 (volebná komisia).

5. Vypracovanie zoznamu oprávnených voličov študentskej časti akademickej obce fakulty: do 29. 10. 2019 (študijné oddelenie).

6. Doplňujúce voľby členov do študentskej časti AS UMB sa uskutočnia dňa 30. 10. 2019 od 9.00 hod. do 15.00 hod. v miestnosti č. 21 na dekanáte FF UMB (zasadačka dekana). Voľby sa riadia zásadami volieb do Akademického senátu UMB (Štatút, rokovací poriadok a zásady volieb do AS UMB v Banskej Bystrici, časť III.), najmä článkom 1, odsekmi 8 – 13, 15 a 16.

7. Zverejnenie výsledkov volieb na výveske AS FF UMB a na intranetovej stránke fakulty: 30. 10. 2019 (volebná komisia).

8. Písomné oznámenie výsledkov volieb predsedovi AS UMB v deň ich vyhodnotenia a vyhotovenie zápisnice o priebehu a výsledku volieb v písomnej forme a jej predloženie predsedovi AS UMB najneskôr do 3 pracovných dní od konania volieb (predseda volebnej komisie).

Harmonogram volieb členov AS UMB na FF UMB v Banskej Bystrici schválil Akademický senát FF UMB na zasadnutí dňa 14. 10. 2019.

 

 

Zoznam kandidátov/kandidátok v doplňujúcich voľbách

 

členov do študentskej časti AS UMB

 

na obdobie rokov 2019/2023

 

volebný obvod: Filozofická fakulta UMB

 

 

 

Poradové  číslo

Kandidát/ka

Stupeň štúdia

Študijný odbor

Študijný program

1.

Bučeková Michaela

1.

Učiteľstvo a pedagogické vedy

TvJ

2.

Kovaličková Eva, Bc.

2.

Filológia

SjAj(PT)

3.

Kujan Slavomír

1.

Učiteľstvo a pedagogické vedy 

TvGe

4.

Tadian Martin

1.

 Filológia

AjŠj(PT)

 

 

 

 

 

    PaedDr. Boris Beťák, PhD.

 

predseda volebnej komisie pre doplňujúce voľby              

 

          členov do študentskej časti AS UMB

 

                                                                         volebný obvod: FF UMB