Akcia Rakúsko - Slovensko: otvorenie výzvy na podávanie žiadostí o štipendiá a projekty / Webinár 22.9.2021 o 14:00h

Informujeme Vás, že v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá a projektovú spoluprácu.

 

Zároveň by sme Vás radi informovali, že bližšie informácie k aktuálnej výzve budú prezentované na webinári, ktorý sa uskutoční v stredu 22. septembra 2021 o 14:00 hod. Linka na pripojenie sa na webinár je: https://bit.ly/2YAC8eo. V prílohe Vám zasielame plagát k podujatiu.

 

Záujemcovia o štipendijné pobyty v Rakúsku sa môžu uchádzať v nasledujúcich kategóriách:

 

  • Štipendiá Akcie pre diplomantov,
  • Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,
  • Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov.

 

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

 

Základný harmonogram tejto výzvy je:

 

  • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 10. 2021
  • Výber štipendistov: začiatok decembra

 

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych, verejných alebo súkromných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

 

V rámci projektovej spolupráce sa možno uchádzať v nasledujúcich kategóriách:

  • cielená projektová podpora Akcie – ide o posilnenie spolupráce medzi Slovenskom a Rakúskom v dôležitých oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Momentálne môžu byť podporené projekty z nasledujúcich oblastí: organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov („Sommerkollegs“), organizácia rakúsko-slovenských školení, doktoráty pod dvojitým vedením,
  • podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie – v rámci tejto oblasti podpory si projektoví partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ prístup), pričom musia byť tieto projekty v súlade s cieľmi Akcie.

 

Základný harmonogram tejto výzvy je:

 

  • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 10. 2021
  • Schvaľovanie projektov: začiatok decembra

 

Z dôvodu pandémie Covid-19 sú v rámci nadchádzajúcej uzávierky vítané aj projekty reagujúce na vzniknutú situáciu a prispievajúce k udržateľnosti medzinárodnej spolupráce a internacionalizácie aj za použitia digitálnych prostriedkov (napr. plánované on-line semináre, konferencie, projekty zamerané na tzv. collaborative online international learning a pod.).

 

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk , pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/kontakty/pobocky-saia-hodiny-pre-verejnost).  

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o rozšírenie tejto informácie medzi prípadných záujemcov o tento program.

 

Ďakujeme za Vašu spoluprácu,

 

S pozdravom

 

Kristína Sallerová

koordinátorka programu

Akcia Rakúsko-Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

 

SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1

Tel.: +421-2-5930 4738, E-Mail: kristina.sallerova@saia.sk