Aktualizované usmernenie k realizácii štátnych skúšok na Filozofickej fakulte UMB v akademickom roku 2019/20

Vzhľadom na postupné uvoľňovanie preventívnych opatrení pri priaznivom vývoji epidemiologickej situácie a po zohľadnení diskusie počas rokovania Akademického senátu FF UMB 26. 5. 2020 rozhodlo vedenie FF UMB o realizácii štátnych skúšok v bakalárskom a magisterskom štúdiu prezenčnou formou.

Štátne skúšky sa uskutočnia v termínoch stanovených v upravenom harmonograme štúdia, v magisterskom štúdiu 8. 6. 2020 – 19. 6. 2020, v bakalárskom štúdiu 22. 6. – 3. 7. 2020. Študent/študentka magisterského štúdia musí mať splnené študijné povinnosti a byť v AiS2 prihlásený/prihlásená na štátnu skúšku do 22. 5. 2020, študent/študentka bakalárskeho štúdia do 12. 6. 2020.  Opravné termíny štátnych skúšok sú stanovené na 19. 8. – 28. 8. 2020, splnenie študijných povinností a prihlásenie na štátnu skúšku v opravnom termíne je nutné do 3. 7. 2020.

Termíny štátnych skúšok v jednotlivých študijných programoch budú zverejnené na webovej stránke fakulty v harmonograme štátnych skúšok. Konkrétny dátum a čas konania svojej štátnej skúšky sa študent/študentka dozvie z AiS2.

Štátne skúšky sa budú konať v priestranných miestnostiach budov na Tajovského 40 a Tajovského 51 pri dodržiavaní aktuálne platných hygienicko-epidemiologických opatrení. Miestnosti budú pravidelne vetrané a dezinfikované. Po celý čas konania štátnej skúšky bude v miestnosti zakázaná konzumácia stravy a nápojov.

  • Študent/študentka sa dostaví na štátnu skúšku najskôr 30 minút pred začiatkom štátnej skúšky stanoveným v harmonograme.
  • Pri vstupe do budovy bude každému študentovi/študentke, ako aj členkám a členom komisie zmeraná telesná teplota. Osoby s prejavmi akútneho respiračného ochorenia sa na štátnej skúške nesmú zúčastniť.
  • Študent/študentka pri vstupe odovzdá podpísané čestné vyhlásenie, že v ostatných dvoch týždňoch nemal/a príznaky vírusového infekčného ochorenia a nepodlieha karanténnym opatreniam.
  • Všetky osoby zúčastňujúce sa na štátnych skúškach sú povinné chrániť sa rúškom, dezinfikovať si ruky, používať vlastné písacie potreby a dodržiavať dostatočný sociálny odstup (zachovávať bezpečnú vzdialenosť 2 m, obmedziť podávanie rúk).
  • Študenti/študentky budú do miestnosti pozývaní/é po jednom. Spoločné otvorenie a vyhodnotenie štátnych skúšok sa nebude konať. Na záver skúšky bude študent/študentka po neverejnom rokovaní komisie individuálne oboznámený/á s výsledkom štátnej skúšky a opustí budovu. 

Študent/študentka s klinickými príznakmi COVID-19, pozitívne testovaný/á na COVID-19 alebo s nariadenou karanténou môže požiadať o absolvovanie štátnej skúšky dištančnou formou alebo o odhlásenie z termínu štátnej skúšky. Žiadosť v elektronickej podobe adresuje bezodkladne prodekanke pre pedagogickú činnosť FF UMB: nadezda.zemanikova@umb.sk.

Zahraniční študenti/študentky, ktorí/é sa nachádzajú vo svojich domovských krajinách a pre uzavretie hraníc nemôžu absolvovať štátnu skúšku prezenčnou formou, ako aj študenti a študentky s trvalým pobytom v zahraničí, prípadne študenti a študentky s inými závažnými prekážkami, ktoré bránia ich fyzickej prítomnosti na štátnej skúške, môžu požiadať o realizáciu štátnej skúšky dištančnou formou na platforme Microsoft Teams. Žiadosť v elektronickej podobe je nutné zaslať prodekanke pre pedagogickú činnosť FF UMB: nadezda.zemanikova@umb.sk najneskôr do 30. 5. 2020 (magisterské štúdium) alebo do 10. 6. 2020 (bakalárske štúdium).