Doplňujúce fakultné informácie k opatreniam UMB na začiatku AR 2021/2022

Kontaktná osoba v záležitostiach týkajúcich sa epidémie: Ing. Jana Fukasová

Tel.: 048 446 7878

E-mail:  ingrid.bottkova.covidff@umb.sk 

S kontaktnou osobou komunikujte výlučne v týchto prípadoch:

 

  • pri prejavoch akútneho respiračného ochorenia,
  • pri klinických príznakoch COVID-19, pri nariadenej domácej izolácii, nariadenom PCR testovaní alebo pri potvrdenom ochorení COVID-19. 
  1. Vyučovanie v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 sa na Filozofickej fakulte UMB začne podľa rozvrhu v pondelok 20. 9. 2021 prezenčne. Študentky a študenti sú v záujme ochrany zdravia povinní rešpektovať protiepidemické opatrenia v zmysle aktuálne platných vyhlášok a usmernení.

  2. UMB sa riadi protokolom ,,OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní)“ COVID Automatu. Vstup do budov fakulty bude kontrolovaný a povolený výlučne osobám, ktoré sú plne očkované, testované s negatívnym výsledkom (platnosť AG/PCR testu je 7 dní), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Každá osoba vstupujúca do budovy sa musí preukázať príslušným potvrdením v elektronickej, príp. papierovej forme. Potvrdenia je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. Pri vstupe do budov sú umiestnené elektronické čítačky QR-kódov.

  3. Vo všetkých vnútorných priestoroch UMB je povinné nosenie ochranných rúšok, dezinfekcia rúk a dodržiavanie sociálneho odstupu.

  4. Do priestorov fakulty nesmie vstúpiť osoba s príznakmi ochorenia COVID-19. Ak sa príznaky nákazy objavia počas vyučovania, opustí študent/študentka bezodkladne priestory fakulty, kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára a ihneď informuje kontaktnú osobu na FF UMB. Ďalší postup sa riadi Semaforom UMB.

  5. Ku každému predmetu vyučovanému v AR 2021/2022 je v univerzitnom operačnom systéme LMS Moodle vytvorený kurz a zverejnená minimálne základná informácia o predmete a jeho realizácii. Na online komunikáciu a online konzultácie sa odporúča platforma MS Teams.

  6. Vzhľadom na protipandemické opatrenia je nutné prísne dodržiavanie finálnej verzie rozvrhu.

Dôležitá je presná evidencia účasti na každej vyučovacej hodine pre prípad epidemiologického šetrenia. Študentky a študenti majú povinnosť evidovať svoju účasť skenovaním QR-kódu na dverách učebne. V miestnostiach bez QR-kódu eviduje účasť vyučujúci v zozname prihlásených na predmet podľa AiS2.

 

Informácie na tejto stránke budú priebežne aktualizované. Prosíme Vás o sledovanie stránky.