ERASMUS+ outgoing študentstvo

Usmernenie pre študentov na mobilite ERASMUS+ v zahraničí v dôsledku šírenia COVID-19

 

 

AKO MAJÚ POSTUPOVAŤ ŠTUDENTI

 

 1. variant: Úplné ukončenie ERASMUS v zahraničí, študent/-ka:

   

 • si nechá potvrdiť hosťujúcou univerzitou presnú dobu štúdia, ktorú strávil-a v zahraničí. Na tieto účely vydáva partnerská univerzita certifikát s dátumami mobility (sledujte usmernenia na stránkach fakúlt), alebo sa používa Learning Agreement časť After the Mobility, prípadne existuje platné usmernenie rektora za celú partnerskú univerzitu.

 

Finančné otázky:

Podľa rozhodnutia národnej agentúry pre Erasmus+ v SR, sa Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici rozhodla uznávať všetky mobility ukončené v dôsledku šírenia COVID-19 ako zásah vyššej moci. Študenti  majú nárok na grant na počet dní, ktoré skutočne strávili v zahraničí (rozhodujú doklady z partnerskej inštitúcie), zvyšok budú musieť vrátiť. Národná agentúra sa v tomto prípade rozhodla uznať aj náklady na cestu naspäť, ktoré sa uznávajú (započítavajú do grantu, na ktorý je nárok) po predložení dokladov.

 

 • po obnovení prezenčnej výučby na UMB donesie všetky doklady uvedené vyššie, resp. ich môže poslať poštou na adresu fakulty, referát medzinárodnej spolupráce:

   

Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica, kontakt na zodpovednú osobu: Mgr. Jana Prašovská, 048/4462197, jana.prasovska@umb.sk

Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, kontakt na zodpovednú osobu: Mgr. Viera Pavlovičová, 048/4467439, viera.pavlovicova@umb.sk

Filozofická fakulta UMB, Tajovského 40,  974 01 Banská Bystrica, kontakt na zodpovednú osobu: Mgr. Margaréta Krkošová, 048/4467414, margareta.krkosova@@umb.sk

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica, kontakt na zodpovednú osobu: Jana Miková, 048/4461611, jana.mikova@umb.sk

Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13,  974 11 Banská Bystrica, kontakt na zodpovednú osobu: Ing. Anita Dienešová, 048/4464226, anita.dienesova@umb.sk

Právnická fakulta UMB 974 01, Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica, kontakt na zodpovednú osobu:  Mgr. Jana Hubáčeková, 048/4463116, jana.hubacekova@umb.sk

  

 

 

 • po obnovení prezenčnej výučby na UMB bude usmernený/á prodekanom/kou pre štúdium ako postupovať v jeho/jej štúdiu na UMB, kde si bude môcť dokončiť LS.

 

Naši vyučujúci sa budú snažiť vyjsť v ústrety študentom, ktorí nebudú mať možnosť Erasmus dokončiť, resp. takým, ktorí ani nestihli vycestovať.

 

II. variant: Prerušenie ERASMUS v zahraničí, študent/-ka:

 • čaká v hosťovskej krajine na obnovenie prezenčnej výučby, resp. sa zúčastňuje náhradnej formy výučby, následne pokračuje ďalej v LS v zahraničí štandardným spôsobom.

   

III. variant: ERASMUS v zahraničí nebol prerušený, študent/-ka sa normálne zúčastňuje výučby, univerzita neprijala žiadne opatrenia, situácia je stabilná. Erasmus sa ukončí štandardným spôsobom.

 

IV. variant: študenti/tky nestihli nastúpiť na Erasmus, po obnovení prezenčnej výučby sa môžu dohodnúť s hosťujúcou univerzitou, či ich príjme, alebo dokončia LS na UMB.

 

 

V Banskej Bystrici, 16.3.2020

Mgr. Lucia Oboňová z poverenia

doc. PhDr. Kataríny Chovancovej, PhD.,

inštitucionálnej koordinátorky programu ERASMUS+

a prorektorky pre MSaCV