Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.


Milé študentky, milí študenti, vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v marci sme prešli radikálnou zmenou v spôsobe výučby letného semestra. Z objektívnych dôvodov nie je možné v plnej miere dodržať  schválený harmonogram akademického roka, preto vedenie fakulty schválilo jeho modifikovanú podobu, ktorá vychádza aj zo spoločných dohôd medzi viacerými fakultami a vedením našej univerzity. Modifikovaný harmonogram nájdete tu. Pri jeho vypracovaní boli zohľadnené viaceré skutočnosti, na ktoré chceme upriamiť Vašu pozornosť.

Výučba, obdobie na ukončenie študijných povinností (nekončiace ročníky), praxe, IŠP, ŠVA

 • Výučba v dennej aj externej forme štúdia sa predlžuje do 15. 5. 2020 a prebieha výlučne dištančnými metódami. Vyučujúci pritom využívajú všetky dostupné platformy a možnosti online vzdelávania, ako aj aktívnej komunikácie so študentstvom.
 • Výlučne dištančnou formou prebieha tiež priebežné a záverečné hodnotenie predmetov. Ak je vzhľadom na dištančnú metódu výučby potrebné prehodnotiť a zmeniť podmienky na ukončenie predmetu, vyučujúci sú povinní modifikované podmienky na ukončenie predmetu formulovať jasne a informovať o nich študentstvo a garanta/garantku študijného programu najneskôr do 15. 4. 2020.
 • Obdobie na ukončenie študijných povinností trvá od 18. 5. 2020 do 3. 7. 2020.
 • Vyučujúci vypíšu v AiS2 dostatočný počet termínov na ukončenie študijných povinností v troch rôznych týždňoch najneskôr do 11. 5. 2020.
 • Súvislá aj priebežná pedagogická prax, ako aj odborné praxe budú akceptované v rozsahu, v akom ich bolo možné reálne absolvovať pred zavedením epidemiologických opatrení.
 • Mimoriadna situácia sa zohľadňuje aj pri ukončovaní študijných povinností podľa individuálnych študijných plánov, vrátane zahraničných mobilít (Erasmus+ alebo iné zahraničné mobility). Platnosť všetkých individuálnych študijných plánov sa predlžuje do 31. 8. 2020. Študentky a študenti sú povinní kontaktovať jednotlivých vyučujúcich a dohodnúť si podmienky a termíny ukončenia študijných povinností.
 • Študentská vedecká konferencia sa nebude konať. Prihláseným študentkám a študentom, ktorí svoje práce predložia do 17. 4. 2020, môže vedúci/vedúca práce po posúdení uznať predloženú prácu ako  absolvovaný výberový predmet študentská vedecká aktivita

 Výučba, obdobie na ukončenie študijných povinností (končiace ročníky), záverečné práce, štátne skúšky

 Výučbová časť letného semestra sa pre končiace študentstvo predlžuje o dva týždne. Výučba aj hodnotenie prebieha výlučne dištančnými metódami. Výučba v magisterskom štúdiu trvá do 9. 4. 2020, v bakalárskom štúdiu do 24. 4. 2020.

 • Tvorbu záverečných prác konzultujú študentky a študenti s vedúcimi prác elektronickou formou. Ak vedúci/vedúca práce vyhodnotí, že sa predmetný výskum v súčasných podmienkach mimoriadnej situácie nedá plne realizovať, môže rozhodnúť o úprave zadania záverečnej práce.
 • Termín na odovzdanie diplomových prác sa predlžuje do 22. 5. 2020 (riadny termín) alebo do 3. 7. 2020 (opravný termín).
 • Termín na odovzdanie bakalárskych prác sa predlžuje do 12. 6. 2020 (riadny termín) alebo do 3. 7. 2020 (opravný termín).
 • Termín na odovzdanie dizertačných prác je do 5. 6. 2020.
 • Do príslušného termínu na odovzdanie záverečných prác musia končiace študentky a študenti magisterského a bakalárskeho štúdia splniť svoje študijné povinnosti. V rovnakých termínoch sa tiež prihlásia v AiS2 na štátnu skúšku.
 • Končiaci študenti a študentky doktorandského štúdia musia mať študijné povinnosti splnené do 31. 5. 2020. Študenti a študentky doktorandského štúdia v externej forme sa prihlasujú na dizertačnú skúšku v AiS2 do 6. 6. 2020.
 • Záverečné práce, ako aj posudky na záverečné práce, sa odovzdajú výlučne v elektronickej podobe vložením do AiS2.
 • Štátne skúšky sa budú realizovať v magisterskom štúdiu 8. 6. – 19. 6. 2020, v bakalárskom štúdiu 22. 6. – 3. 7. 2020, v opravných termínoch 19. 8. – 28. 8. 2020.
 • Dizertačné skúšky v externej forme štúdia, ako aj obhajoby dizertačných prác sa konajú v nezmenenom termíne 19. 8. – 28. 8. 2020. Pôvodný júnový termín na obhajoby dizertačných prác sa ruší. 
 • O spôsobe realizácie štátnej skúšky, dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce bude študentstvo včas informované po vyjasnení legislatívnych možností a v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie.

 Milé študentky, milí študenti, vážené kolegyne, vážení kolegovia,

prosíme Vás, aby ste naďalej pozorne sledovali aktuálne informácie na fakultnej webovej stránke, na sociálnych sieťach, vo Vašich mailových schránkach. Vývoj mimoriadnej situácie naďalej nedokážeme predvídať, preto ani korekcie zverejnených zmien harmonogramu akademického roka nemôžeme vylúčiť.

Ďakujeme Vám za pokojný, trpezlivý a zodpovedný prístup v časoch, ktoré nás všetkých mnohému naučia.

Tešíme sa zatiaľ na stretnutia s Vami na rôznorodých online platformách. Zachovajte si dobré zdravie, aby sme sa čoskoro dočkali aj dnes takých vzácnych skutočných stretnutí.

 

Vedenie FF UMB

 

С марта месяца учебный процесс в летнем семестре претерпел радикальные изменения. По объективным причинам невозможно полностью соблюдать ранее утвержденный учебный график, поэтому руководство факультета утвердило его модифицированную форму, которая основана и на совместных соглашениях между всеми факультетами и руководством нашего университета. Измененное расписание можно найти здесь. При его составлении были обозначены многие важные моменты, на которые хотелось бы обратить ваше внимание.

Обучение, сроки выполнения учебных планов (не выпускные курсы), практика, IŠP, ŠVA

• Обучение в очной и заочной формах продлено до 15 мая 2020 года и осуществляется исключительно дистанционными методами. Преподаватели при этом используют все доступные платформы и возможности для онлайн-обучения, а также для активного общения со студентами.

• Исключительно в дистанционной форме происходит также предварительное и окончательное оценивание предметов. Если в связи с переходом на дистанционную форму обучения необходимо пересмотреть и изменить условия для завершения изучения предмета, преподаватели обязаны четко сформулировать измененные условия для завершения предмета и сообщить о них студентам и гарантам учебной программы не позднее 15 апреля 2020 года.

Период выполнения учебных планов - с 18 мая 2020 года по 3 июля 2020 года.

• Преподаватели не позднее 11 мая 2020 года обозначат в AiS2 достаточное количество сроков, чтобы студенты могли выполнить все свои учебные планы в течение трех недель

• Непрерывная педагогическая практика, а также профессиональная практика будут зачтены в той степени, в которой они могли быть практически завершены до введения эпидемиологических мер.

• Чрезвычайная ситуация также учитывается при выполнении обязательств по обучению в соответствии с индивидуальными учебными планами, включая зарубежные программы (Erasmus + или другая программа за рубежом). Срок действия всех индивидуальных учебных планов продлен до 31 августа 2020 года. Студенты обязаны связаться с преподавателями и согласовывать условия и сроки выполнения обязательств по учебе.

• Студенческая научная конференция не состоится. Зарегистрированным студентам, которые предоставляют свои работы до 17 апреля 2020 года, научный руководитель после оценивания может принять представленную работу в качестве сданного выборочного предмета «Студенческая научная деятельность».

Обучение, сроки выполнения учебных планов (выпускные курсы), выпускные работы, государственные экзамены

• Учебная часть летнего семестра для выпускников продлена на две недели.  Обучение и оценивание проводятся исключительно дистанционными методами. Обучение по магистерским программам длится до 9 апреля 2020 года, по программам бакалавриата - до 24 апреля 2020 года.

• По вопросам написания выпускных работ студенты консультируются с руководителями работ посредством электронной формы связи. Если руководитель рассудит, что данное исследование не может быть полностью реализовано в текущих условиях чрезвычайной ситуации, им может быть принято решение об изменении задания выпускной работы.

• Срок сдачи дипломных работ продлен до 22 мая 2020 года (стандартный срок) или до 3 июля 2020 года (срок для пересдачи).

• Срок сдачи бакалаврских работ продлен до 12 июня 2020 года (стандартный срок) или до 3 июля 2020 года (срок для пересдачи).

• Срок сдачи диссертаций до 5 июня 2020 года.

• К крайнему сроку сдачи выпускных работ выпускники бакалавриата и магистратуры должны выполнить свои учебные планы. В тех же сроках они должны в AiS2 зарегистрироваться на государственный экзамен.

• Выпускники докторантуры должны выполнить свои учебные планы до 31 мая 2020 года. Выпускники докторантуры заочной формы обучения регистрируются на экзамен в AiS2 до 6 июня 2020 года.

• Выпускные работы, а также рецензии на выпускные работы, предоставляются исключительно в электронном виде путем включения в AiS2.

• Государственные экзамены по магистерским программам обучения будут проводиться с 8 июня по 19 июня 2020 года, по программам бакалавриата – с  22 июня по 3 июля 2020 года и в период для пересдачи с 19 августа по 28 августа 2020 года.

• экзамен для докторантов заочной формы обучения, как и защита диссертаций, проводятся в ранее обозначенные сроки 19 августа - 28 августа 2020 года. Первоначальный июньский срок защиты диссертации отменяется.

• О способе проведения государственного экзамена, экзамена по диссертации и защиты диссертации студенты будут своевременно проинформированы после выяснения законодательных возможностей и в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

 

Уважаемые студенты, уважаемые коллеги!

Пожалуйста, следите за актуальной информацией на сайте факультета, в социальных сетях, в ваших электронных почтовых ящиках. Развитие чрезвычайной ситуации невозможно прогнозировать, поэтому не исключена вероятность внесения изменений в опубликованное расписании учебного года.

Спасибо Вам за спокойный, терпеливый и ответственный подход в период, который многому нас всех научит.

Мы с нетерпением ждем встречи с вами пока что на различных онлайн-платформах. Берегите свое здоровье и в скором времени мы с вами снова сможем общаться уже при личных встречах.

Руководство ФФ УМБ