Študentka/študent

V nadväznosti na opatrenia krízového štábu UMB a manuál pre vysoké školy vydaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý obsahuje základné prevádzkové podmienky vysokých škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19, prijalo vedenie FF UMB fakultné opatrenia k organizácii a podmienkam pedagogického procesu v akademickom roku 2020/2021. Porušenia opatrení sú porušeniami vnútorných predpisov platných na FF UMB  a sú sankcionovateľné. Prijaté organizačné kroky sa môžu meniť a dopĺňať s ohľadom na aktuálne hygienicko-epidemické nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

 

Základné východiská

 • Vedenie FF UMB určilo osobu prvého kontaktu, ktorú študenti informujú v prípadoch stanovených týmito opatreniami. Kontaktnou osobou je Ing. Jana Fukasová (covid.ffstud@umb.sk).  
 • Výučbová časť v zimnom semestri akademického roku 2020/2021 sa začína 28. 9. 2020.
 • Je nutné rešpektovať princíp R – O – R: rúško – odstup – ruky. Vo všetkých vnútorných priestoroch FF UMB je povinné nosenie ochranných rúšok. Je potrebné dodržiavať 1,5 – 2-metrové odstupy.
 • Pri vstupe do budov FF UMB je nutné dezinfikovať si ruky.

Organizácia a podmienky pedagogického procesu na FF UMB v akademickom roku 2020/2021

Dokument je koncipovaný ako manuál v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej. Zelená fáza predstavuje stav, keď fakulta nemá osobu s podozrením na ochorenie ani s potvrdeným ochorením COVID-19. Oranžová fáza zachytáva situáciu, keď má fakulta študenta alebo zamestnanca s podozrením na ochorenie COVID-19. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade výskytu viac ako dvoch potvrdených prípadov COVID-19 bez epidemickej súvislosti u študentov alebo zamestnancov.

Vedenie FF UMB nariaďuje

 • Sledovať svoj aktuálny zdravotný stav ešte pred príchodom na fakultu.
 • V prípade prejavov akútneho respiračného ochorenia, klinických príznakov COVID-19, v prípade nariadenej domácej izolácie, nariadeného PCR testovania alebo v prípade potvrdeného ochorenia COVID-19 nevstupovať do priestorov FF UMB a  oznámiť tieto skutočnosti kontaktnej osobe.
 • Kontaktnej osobe informovať o danej skutočnosti referenta BOZP a PO UMB.
 • Riadiť sa aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva.
 • Denným doktorandom vyplniť a do 18. septembra 2020 odovzdať dotazník o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia za obdobie posledných 14 dní. Dotazník je potrebné odovzdať na sekretariáte  príslušnej katedry. V prípade, že doktorand vycestuje po 18. septembri 2020 do zahraničia, je povinný po návrate vyplniť a odovzdať dotazník opakovane.
 • Všetkým študentom všetkých stupňov štúdia (okrem interných doktorandov) vyplniť v elektronickej forme čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia za obdobie posledných 14 dní najneskôr deň pred začiatkom výučby. Vyhlásenie má osobitný obsah pre slovenské študentstvo a zahraničné študentstvo, ktoré pricestovalo na Slovensko pred 6. 7. 2020, a pre zahraničné študentstvo, ktoré pricestovalo na Slovensko po 6. 7. 2020.
 • Vyhlásenie je dostupné:

vyhlásenie 1:Vyhlásenie 1

link tu

vyhlásenie 2:

link tu

 • Na vyzvanie sa pri vstupe do budovy preukázať preukazom študenta, resp. dokladom totožnosti.
 • Dodržiavať zásadu R – O – R (rúško, odstup, ruky).
 • Ochranné rúška používať vo všetkých vnútorných priestoroch fakulty. Výnimkou sú praktické cvičenia na predmetoch Katedry telesnej výchovy a športu.  
 • Pri vybavovaní študijných záležitostí vstupovať do miestností podľa možností po jednom a dodržiavať sociálny odstup.
 • Počas vyučovania v posluchárňach dodržiavať primeraný sociálny odstup medzi študentmi a medzi študentmi a učiteľmi.
 • Nezoskupovať sa vo verejných vnútorných priestoroch univerzity.

PEDAGOGICKÝ PROCES

Zelená fáza – žiadna osoba s podozrením na ochorenie ani s potvrdeným ochorením COVID-19

 1. Dodržiavať všetky všeobecné protiepidemické opatrenia uvedené vyššie.
 2. Nemeniť deň a čas výučby. Zaevidovať svoju prítomnosť na každej vzdelávacej aktivite podľa pokynov vyučujúceho.
 3. V prípade objavenia sa príznakov ochorenia COVID-19 v priebehu účasti na vzdelávacích aktivitách alebo v priebehu pracovného dňa bezodkladne opustiť univerzitu s použitím rúška,  vykonať ďalšie opatrenia podľa pokynov ošetrujúceho lekára a oznámiť túto skutočnosť kontaktnej osobe a vyučujúcemu.
 4. V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 dodržiavať opatrenia pre oranžovú fázu (študenta môže určiť ako podozrivého iba Úrad verejného zdravotníctva alebo jeho ošetrujúci lekár). Študent je povinný oznámiť túto skutočnosť kontaktnej osobe.

Oranžová fáza – študent s podozrením na ochorenie COVID-19

 1. Dodržiavať všetky všeobecné protiepidemické opatrenia a opatrenia určené pre zelenú fázu.
 2. Študentovi s podozrením na ochorenie COVID-19  nezúčastňovať sa na prezenčnej  výučbe až do výsledkov PCR testu alebo usmernenia Úradu regionálneho zdravotníctva. Ospravedlniť sa z neúčasti na výučbe vyučujúcemu a oznámiť túto skutočnosť kontaktnej osobe. O online pripojenie na výučbu požiadať vyučujúceho najneskôr 24 hodín pred konaním výučby daného predmetu.
 3. Osobám, ktoré boli v úzkom kontakte so študentom s podozrením na ochorenie COVID-19 (osobný kontakt s podozrivým do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, fyzický kontakt s podozrivým, prítomnosť s podozrivým v uzavretom prostredí dlhšie ako 15 minút – napr. členovia jednej študijnej skupiny), – nezúčastňovať sa na prezenčnej výučbe, ospravedlniť sa konkrétnemu vyučujúcemu z neúčasti na výučbe a oznámiť túto skutočnosť kontaktnej osobe. O online pripojenie na výučbu požiadať vyučujúceho najneskôr 24 hodín pred konaním výučby daného predmetu.

Červená fáza – prípad výskytu ochorenia COVID-19

 1. Dodržiavať všetky všeobecné protiepidemické opatrenia a opatrenia určené pre oranžovú fázu.
 2. Prerušiť výučbu v skupinách pozitívnych študentov – výučbu realizovať výhradne online metódou alebo v náhradnom termíne.
 3. Vylúčiť z výučby osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s pozitívnymi študentmi, – výučbu realizovať pre tieto osoby online metódou  alebo v náhradnom termíne.
 4. Obnoviť výučbu a vrátiť sa do zelenej fázy po odporúčaniach Úradu verejného zdravotníctva.

Uvedené opatrenia a termíny môžu byť zmenené a upravené v závislosti od rozhodnutí verejných autorít.

Harmonogram akademického roka 2020/2021 – zimný semester

Výučba v dennej a  v externej forme štúdia – 1., 2. a 3. stupeň štúdia – zimný semester

 • výučba v zimnom semestri od 28. 9. 2020  do 19. 12. 2020 –  prezenčnou formou pri dodržiavaní všetkých protiepidemických opatrení, výnimkou je výučba predmetov pedagogicko-psychologického a sociálnovedného základu v externej forme štúdia,
 • obdobie na ukončenie študijných povinností – od 21. 12. 2020 do 6. 2. 2021.

FF UMB je pri zhoršení epidemickej situácie pripravená prejsť na online výučbu prostredníctvom LMS Moodle a MS Teams.

Promócie

Promócie absolventov AR 2019/2020 v 1. a 2. stupni štúdia sa nebudú konať ani v náhradných termínoch.

Štátne skúšky, rigorózne skúšky, obhajoby habilitačných prác, habilitačné a inauguračné prednášky

Pri organizovaní a realizovaní všetkých aktivít (napr. štátnych skúšok, obhajob dizertačných prác, obhajob rigoróznych prác, habilitačných a inauguračných prednášok) sú všetky zainteresované osoby povinné riadiť sa protiepidemickými opatreniami.

Pri organizovaní a realizovaní dizertačných skúšok, obhajob dizertačných prác, rigoróznych skúšok, obhajob rigoróznych prác, obhajob habilitačných prác, habilitačných a inauguračných prednášok online metódou prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti zainteresovaných osôb sa nariaďuje postupovať v súlade s platnou legislatívou.

Konzultačné hodiny, úradné hodiny

Pri zabezpečení a výkone konzultačných hodín a prevádzkových hodín sú všetky zainteresované osoby povinné riadiť sa protiepidemickými opatreniami.

Úradné hodiny študijných oddelení a referátov

Úradné hodiny študijných oddelení a referátov sa realizujú v štandardnom režime.

Odporúča sa aj naďalej komunikáciu študentov s uvedenými oddeleniami a referátmi realizovať elektronickou formou alebo telefonicky. V prípade nevyhnutnosti osobnej návštevy sa študentom odporúča dohodnúť si návštevu študijného oddelenia alebo príslušného referátu vopred telefonicky alebo e-mailom.

Konzultačné hodiny vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov

Odporúča sa aj naďalej komunikáciu študentov s vysokoškolskými učiteľmi a výskumnými pracovníkmi realizovať elektronickou formou alebo telefonicky.