Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

V nadväznosti na opatrenia krízového štábu UMB a manuál pre vysoké školy vydaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý obsahuje základné prevádzkové podmienky vysokých škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19, prijalo vedenie FF UMB fakultné opatrenia k organizácii a podmienkam pedagogického procesu v akademickom roku 2020/2021. Porušenia opatrení sú porušeniami vnútorných predpisov platných na FF UMB  a sú sankcionovateľné. Prijaté organizačné kroky sa môžu meniť a dopĺňať s ohľadom na aktuálne hygienicko-epidemické nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

 

Základné východiská

 • Vedenie FF UMB určilo osobu prvého kontaktu, ktorú študenti informujú v prípadoch stanovených týmito opatreniami. Kontaktnou osobou je Ing. Jana Fukasová (covid.ffstud@umb.sk).  
 • Výučbová časť v zimnom semestri akademického roku 2020/2021 sa začína 28. 9. 2020.
 • Je nutné rešpektovať princíp R – O – R: rúško – odstup – ruky. Vo všetkých vnútorných priestoroch FF UMB je povinné nosenie ochranných rúšok. Je potrebné dodržiavať 1,5 – 2-metrové odstupy.
 • Pri vstupe do budov FF UMB je nutné dezinfikovať si ruky.

Organizácia a podmienky pedagogického procesu na FF UMB v akademickom roku 2020/2021

Dokument je koncipovaný ako manuál v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej. Zelená fáza predstavuje stav, keď fakulta nemá osobu s podozrením na ochorenie ani s potvrdeným ochorením COVID-19. Oranžová fáza zachytáva situáciu, keď má fakulta študenta alebo zamestnanca s podozrením na ochorenie COVID-19. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade výskytu viac ako dvoch potvrdených prípadov COVID-19 bez epidemickej súvislosti u študentov alebo zamestnancov.

Vedenie FF UMB nariaďuje

 • Sledovať svoj aktuálny zdravotný stav ešte pred príchodom na fakultu.
 • V prípade prejavov akútneho respiračného ochorenia, klinických príznakov COVID-19, v prípade nariadenej domácej izolácie, nariadeného PCR testovania alebo v prípade potvrdeného ochorenia COVID-19 nevstupovať do priestorov FF UMB a  oznámiť tieto skutočnosti kontaktnej osobe.
 • Kontaktnej osobe informovať o danej skutočnosti referenta BOZP a PO UMB.
 • Riadiť sa aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva.
 • Denným doktorandom vyplniť a do 18. septembra 2020 odovzdať dotazník o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia za obdobie posledných 14 dní. Dotazník je potrebné odovzdať na sekretariáte  príslušnej katedry. V prípade, že doktorand vycestuje po 18. septembri 2020 do zahraničia, je povinný po návrate vyplniť a odovzdať dotazník opakovane.
 • Všetkým študentom všetkých stupňov štúdia (okrem interných doktorandov) vyplniť v elektronickej forme čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia za obdobie posledných 14 dní najneskôr deň pred začiatkom výučby. Vyhlásenie má osobitný obsah pre slovenské študentstvo a zahraničné študentstvo, ktoré pricestovalo na Slovensko pred 6. 7. 2020, a pre zahraničné študentstvo, ktoré pricestovalo na Slovensko po 6. 7. 2020.
 • Vyhlásenie je dostupné:

vyhlásenie 1:Vyhlásenie 1

link tu

vyhlásenie 2:

link tu

 • Na vyzvanie sa pri vstupe do budovy preukázať preukazom študenta, resp. dokladom totožnosti.
 • Dodržiavať zásadu R – O – R (rúško, odstup, ruky).
 • Ochranné rúška používať vo všetkých vnútorných priestoroch fakulty. Výnimkou sú praktické cvičenia na predmetoch Katedry telesnej výchovy a športu.  
 • Pri vybavovaní študijných záležitostí vstupovať do miestností podľa možností po jednom a dodržiavať sociálny odstup.
 • Počas vyučovania v posluchárňach dodržiavať primeraný sociálny odstup medzi študentmi a medzi študentmi a učiteľmi.
 • Nezoskupovať sa vo verejných vnútorných priestoroch univerzity.

PEDAGOGICKÝ PROCES

Zelená fáza – žiadna osoba s podozrením na ochorenie ani s potvrdeným ochorením COVID-19

 1. Dodržiavať všetky všeobecné protiepidemické opatrenia uvedené vyššie.
 2. Nemeniť deň a čas výučby. Zaevidovať svoju prítomnosť na každej vzdelávacej aktivite podľa pokynov vyučujúceho.
 3. V prípade objavenia sa príznakov ochorenia COVID-19 v priebehu účasti na vzdelávacích aktivitách alebo v priebehu pracovného dňa bezodkladne opustiť univerzitu s použitím rúška,  vykonať ďalšie opatrenia podľa pokynov ošetrujúceho lekára a oznámiť túto skutočnosť kontaktnej osobe a vyučujúcemu.
 4. V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 dodržiavať opatrenia pre oranžovú fázu (študenta môže určiť ako podozrivého iba Úrad verejného zdravotníctva alebo jeho ošetrujúci lekár). Študent je povinný oznámiť túto skutočnosť kontaktnej osobe.

Oranžová fáza – študent s podozrením na ochorenie COVID-19

 1. Dodržiavať všetky všeobecné protiepidemické opatrenia a opatrenia určené pre zelenú fázu.
 2. Študentovi s podozrením na ochorenie COVID-19  nezúčastňovať sa na prezenčnej  výučbe až do výsledkov PCR testu alebo usmernenia Úradu regionálneho zdravotníctva. Ospravedlniť sa z neúčasti na výučbe vyučujúcemu a oznámiť túto skutočnosť kontaktnej osobe. O online pripojenie na výučbu požiadať vyučujúceho najneskôr 24 hodín pred konaním výučby daného predmetu.
 3. Osobám, ktoré boli v úzkom kontakte so študentom s podozrením na ochorenie COVID-19 (osobný kontakt s podozrivým do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, fyzický kontakt s podozrivým, prítomnosť s podozrivým v uzavretom prostredí dlhšie ako 15 minút – napr. členovia jednej študijnej skupiny), – nezúčastňovať sa na prezenčnej výučbe, ospravedlniť sa konkrétnemu vyučujúcemu z neúčasti na výučbe a oznámiť túto skutočnosť kontaktnej osobe. O online pripojenie na výučbu požiadať vyučujúceho najneskôr 24 hodín pred konaním výučby daného predmetu.

Červená fáza – prípad výskytu ochorenia COVID-19

 1. Dodržiavať všetky všeobecné protiepidemické opatrenia a opatrenia určené pre oranžovú fázu.
 2. Prerušiť výučbu v skupinách pozitívnych študentov – výučbu realizovať výhradne online metódou alebo v náhradnom termíne.
 3. Vylúčiť z výučby osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s pozitívnymi študentmi, – výučbu realizovať pre tieto osoby online metódou  alebo v náhradnom termíne.
 4. Obnoviť výučbu a vrátiť sa do zelenej fázy po odporúčaniach Úradu verejného zdravotníctva.

Uvedené opatrenia a termíny môžu byť zmenené a upravené v závislosti od rozhodnutí verejných autorít.

Harmonogram akademického roka 2020/2021 – zimný semester

Výučba v dennej a  v externej forme štúdia – 1., 2. a 3. stupeň štúdia – zimný semester

 • výučba v zimnom semestri od 28. 9. 2020  do 19. 12. 2020 –  prezenčnou formou pri dodržiavaní všetkých protiepidemických opatrení, výnimkou je výučba predmetov pedagogicko-psychologického a sociálnovedného základu v externej forme štúdia,
 • obdobie na ukončenie študijných povinností – od 21. 12. 2020 do 6. 2. 2021.

FF UMB je pri zhoršení epidemickej situácie pripravená prejsť na online výučbu prostredníctvom LMS Moodle a MS Teams.

Promócie

Promócie absolventov AR 2019/2020 v 1. a 2. stupni štúdia sa nebudú konať ani v náhradných termínoch.

Štátne skúšky, rigorózne skúšky, obhajoby habilitačných prác, habilitačné a inauguračné prednášky

Pri organizovaní a realizovaní všetkých aktivít (napr. štátnych skúšok, obhajob dizertačných prác, obhajob rigoróznych prác, habilitačných a inauguračných prednášok) sú všetky zainteresované osoby povinné riadiť sa protiepidemickými opatreniami.

Pri organizovaní a realizovaní dizertačných skúšok, obhajob dizertačných prác, rigoróznych skúšok, obhajob rigoróznych prác, obhajob habilitačných prác, habilitačných a inauguračných prednášok online metódou prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti zainteresovaných osôb sa nariaďuje postupovať v súlade s platnou legislatívou.

Konzultačné hodiny, úradné hodiny

Pri zabezpečení a výkone konzultačných hodín a prevádzkových hodín sú všetky zainteresované osoby povinné riadiť sa protiepidemickými opatreniami.

Úradné hodiny študijných oddelení a referátov

Úradné hodiny študijných oddelení a referátov sa realizujú v štandardnom režime.

Odporúča sa aj naďalej komunikáciu študentov s uvedenými oddeleniami a referátmi realizovať elektronickou formou alebo telefonicky. V prípade nevyhnutnosti osobnej návštevy sa študentom odporúča dohodnúť si návštevu študijného oddelenia alebo príslušného referátu vopred telefonicky alebo e-mailom.

Konzultačné hodiny vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov

Odporúča sa aj naďalej komunikáciu študentov s vysokoškolskými učiteľmi a výskumnými pracovníkmi realizovať elektronickou formou alebo telefonicky.