UMB odporúčania

Rektor Univerzity Mateja Bela po prerokovaní v Pracovnej skupine UMB pre prijímanie opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2, vydáva v záujme predchádzania šírenia ochorenia COVID-19 nasledovné rozhodnutia:
1. Prezenčná forma výučby na všetkých stupňoch štúdia sa prerušuje s účinnosťou od 9. 3. 2020 od 12.00 h do 22. 3. 2020, s možnosťou predĺženia podľa aktuálneho vývoja situácie. Rušia sa všetky stránkové hodiny študijných oddelení, referátov a pedagogických zamestnancov. Odporúča sa študentom komunikovať s uvedenými oddeleniami a zamestnancami výhradne elektronickou formou alebo telefonicky.
2. Pedagogický proces sa uskutoční formou samoštúdia alebo inými vhodnými metódami. Podrobnosti stanovia dekanka a dekani fakúlt UMB a nimi poverené osoby.
3. Pre zamestnancov univerzity platí riadny pracovný režim. V prípade akýchkoľvek zmien vo vývoji epidemiologickej situácie budú zamestnanci informovaní o ďalšom postupe.
4. Žiadame študentov univerzity, aby počas prerušenia výučby opustili študentské domovy (s výnimkou zahraničných študentov). V prípade, že bude zaznamenaný výskyt ochorenia COVID-19 v študentskom domove, študenti sa budú musieť podrobiť karanténnemu režimu.
5. S účinnosťou od 9. 3. 2020 od 12.00 h sa rušia všetky hromadné podujatia organizované v priestoroch UMB.
6. Žiadame zamestnancov a študentov, aby pravidelne sledovali webovú stránku univerzity a univerzitné e-mailové schránky.

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
rektor UMB