Interaktívna online prednáška Ideál a realita: Ako je to s notačnou technikou pri konzekutívnom tlmočení

V rámci kurzu praxeológia prekladu a tlmočenia 1 a prednáškového cyklu Ideál a realita: o tlmočníckych a prekladateľských témach na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Vás prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.

srdečne pozýva na interaktívnu online prednášku:
Ideál a realita: Ako je to s notačnou technikou pri konzekutívnom tlmočení

 Prednášajúca: Mgr. Jana Lauková, PhD. 

 

Termín: streda 13.10. 2021 od 11:25 h (asi do 13:00 h)

MS Teams – LINK na pripojenie nájdete do 12.10. 2021 (utorok) priamo na webovej stránke https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-germanistiky/oznamy-katedry/

LINK na pripojenie:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzhiYTAzNTctYzE1ZS00YTg0LWE4MWUtZTAwZjk4OTEzMTgy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22553d839c-eb35-401d-b2a4-db69b228167d%22%2c%22Oid%22%3a%2208a0eee2-da84-48ee-abd2-3fe7b7a2bad2%22%7d
 

Tešíme sa na Vašu účasť!