Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Náhradný termín zápisu a úvodné informácie pre prvákov

Zápis do 1. roku bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2021/22 bude 16. 9. 2021 o 9:00 prebiehať v režime OTP (osoby plne očkované, testované alebo po prekonaní ochorenia COVID-19 za ostatných 180 dní). V tomto režime začne 20. septembra 2021 tiež prezenčná výučba.

Pri vstupe do budovy fakulty majú študenti a študentky povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní, potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívnym výsledkom testu na COVID-19, a to v papierovej alebo elektronickej forme. Tieto potvrdenia je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ.

Povinnosťou zapisujúcich sa študentiek a študentov je mať rúško/respirátor a vlastné písacie potreby.

 

Plánované úvodné sústredenie pre študentov 1. roku bakalárskeho štúdia 16. 9. 2021 o 11:00 sa nebude realizovať ako hromadné podujatie.

Prezentáciu dôležitých úvodných informácií budú môcť začínajúci študenti sledovať v plánovanom čase online

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTZkOTFhODQtMGU3ZS00MDcyLTg0N2YtMTcyYjIwODE5NjZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22553d839c-eb35-401d-b2a4-db69b228167d%22%2c%22Oid%22%3a%2235fd002c-91b3-402f-8e0a-5070c7c43544%22%7d