Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce PhDr. Anity Huťkovej, PhD.

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov, a v zmysle § 5 ods. 10 Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vás pozývame na habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce v odbore habilitačného konania a inauguračného konania všeobecná jazykoveda pracovníčky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

PhDr. Anity Huťkovej, PhD.

Téma habilitačnej prednášky:
Časové a priestorové vektory prekladového komunikátu cez priezor všeobecnej jazykovedy

Téma habilitačnej práce:
Všeobecnolingvistické aspekty prekladu


Deň, hodina a miesto konania:

15. apríla (štvrtok) o 9.30 hod., Aula Beliana, Filozofická fakulta UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica. 

V priebehu habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce bude zabezpečený audiovizuálny priamy prenos. K pripojeniu prosím potvrďte nasledovný odkaz:

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi MS Teams

 

doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD., v. r.

dekan FF UMB

predseda VR FF UMB

 

Oznam o konaní verejnej habilitačnej prednášky: PhDr. Anita Huťková, PhD.