Pozvánka na verejnú inauguračnú prednášku doc. PaedDr. Miroslava Kmeťa, PhD.

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov, a v zmysle § 5 ods. 10 Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vás pozývame na verejnú inauguračnú prednášku v odbore habilitačného
a inauguračného konania slovenské dejiny pracovníka Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

doc. PaedDr. Miroslava Kmeťa, PhD.

Téma inauguračnej prednášky:
Genéza a etablovanie pojmu „Dolná zem“ v mentálnom obraze Slovenska a národných dejín

ktorá sa bude konať dňa 29. októbra 2020 o 9.00 hod. na Filozofickej fakulte UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica.

V priebehu inauguračnej prednášky bude zabezpečený audiovizuálny priamy prenos. K pripojeniu prosím potvrďte nasledovný odkaz:

Pripojiť sa ku schôdzi cez Microsoft Teams

 

 

doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD., v. r.

dekan FF UMB

predseda VR FF UMB