Pozvánka na verejnú inauguračnú prednášku doc. PhDr. Kataríny Chovancovej, PhD.

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov, a v zmysle § 5 ods. 10 Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vás pozývame na verejnú inauguračnú prednášku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania všeobecná jazykoveda pracovníčku Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Kataríny Chovancovej, PhD.

Téma inauguračnej prednášky:
Manažment jazykového transferu v ústnej viacjazyčnej komunikácii,

ktorá sa bude konať dňa 12. októbra o 10.00 hod. vo Vzdelávacom centre Mateja Bela, Univerzitná knižnica UMB, 1. poschodie, Tajovského 51, Banská Bystrica

V priebehu inauguračnej prednášky bude zabezpečený audiovizuálny priamy prenos. K pripojeniu prosím potvrďte nasledovný odkaz:

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

 

doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD., v. r.

dekan FF UMB

predseda VR FF UMB

 

Oznam o konaní verejnej inauguračnej prednášky doc. PhDr. Kataríny Chovancovej, PhD.