Pozvánka na verejnú inauguračnú prednášku doc. PhDr. Petra Mička, PhD.

V súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov, a v zmysle § 5 ods. 10 Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vás pozývame na verejnú inauguračnú prednášku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania slovenské dejiny pracovníka Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Petra Mička, PhD.

Téma inauguračnej prednášky:
Charakteristika slovenského hospodárstva počas Slovenskej republiky (1939 – 1945) (vplyvy pôsobiace na jeho rozvoj a úpadok),

ktorá sa bude konať dňa 29. apríla o 9.15 hod. v Aule Beliana Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tajovského 40, Banská Bystrica.

V priebehu inauguračnej prednášky bude zabezpečený audiovizuálny priamy prenos. K pripojeniu prosím potvrďte nasledovný odkaz:

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

 

doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD., v. r.

dekan FF UMB

predseda VR FF UMB

 

Oznam o konaní verejnej inauguračnej prednášky doc. PhDr. Petra Mička, PhD.