Predmety zamerané na výučbu slovenského jazyka pre zahraničných študentov

Vážené študentstvo!

V akademickom roku 2019/2020 si môžete na FF UMB vybrať predmety zamerané na výučbu slovenského jazyka pre zahraničných študentov. Všetky tieto predmety si môžete zapísať do zápisných listov ako C predmety najneskôr do 29. 9. 2019. Výučba prebieha na Tajovského 40 a Tajovského 51.

Kontaktné osoby:

Anna Gálisová, PhD. (anna.galisova@umb.sk)

Annamária Genčiová, PhD. (annamaria.genciova@umb.sk)

V zimnom semestri:

Názov

Kód

Kredity

Počet hodín/ týždeň

Deň výučby

základy slovenčiny

KSJaK FF/1d-zsj-01/19

2

1

13., 16., 17. 9. K012

slovenčina pre cudzincov A1

KSJaK FF/1d-scA1-02/19

3

2

streda, 13.50 – 15.10, K012

slovenčina pre cudzincov B1

KSJaK FF/1d-scB1-04/19

3

2

piatok, 9.05 – 10.25, F145

receptívne zručnosti A

KSJaK FF/1d-rza-1/15

10

8 (4 + 4)

1xSjZ*

produktívne zručnosti A

KSJaK FF/1d-pza-2/15

10

8 (4 + 4)

1xSjZ

receptívne zručnosti C1

KSJaK FF/1d-rzc-7/15

5

5

2xSjZ

produktívne zručnosti C1

KSJaK FF/1d/pzc-8/15

5

5

2xSjZ

receptívne zručnosti C2

KSJaK FF/1d-rec-15/15

5

5

3xSjZ

produktívne zručnosti C2

KSJaK FF/1d-pro-16/15

5

5

3xSjZ

Receptívne zručnosti sú zamerané na počúvanie a čítanie.

Produktívne zručnosti sú zamerané na hovorenie a písanie.

*Čas výučby si pozrite v rozvrhu študijných programov podľa uvedenej značky programu.

V letnom semestri:

Názov

Kód

Kredity

Počet hodín/ týždeň

Deň výučby

slovenčina pre cudzincov A2

KSJaK FF/1d-rza-1/15

10

8 (4 + 4)

podľa rozvrhu na LS

slovenčina pre cudzincov B2

KSJaK FF/1d-pza-2/15

10

8 (4 + 4)

podľa rozvrhu na LS

receptívne zručnosti B

KSJaK FF/1d-rzb-4/15

5

5

1xSjZ*

produktívne zručnosti B

KSJaK FF/1d-pzb-5/15

5

5

1xSjZ

receptívne zručnosti C1+

KSJaK FF/1d-rzr-11/15

5

5

2xSjZ

produktívne zručnosti C1+

KSJaK FF/1d-pzr-12/15

5

5

2xSjZ