Prednáška s diskusiou o tlmočení pre žiadateľov o udelenie azylu na Slovensku

V rámci kurzu praxeológia prekladu a tlmočenia 1 

a prednáškového cyklu Ideál a realita: o tlmočníckych a prekladateľskýchtémach   

na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Vás Prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD. 

 

srdečne pozýva  

  

na prezentáciu s diskusiou o komunitnom tlmočení.  

Prednášajúce:  

Iveta Zraková,riaditeľka procedurálneho odboru, Migračný úrad, Ministerstvo vnútra SR 

Andrea Böhmová, sociálna pracovníčka, Pobytový tábor Rohovce 

 

ONLINE MS Teams  

utorok 1.12.2020 od 18.00 asi do 20.00  

LINK:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGQxYjMwMGItZjIwNy00YzQ4LWFiYzAtYTUwZmQwYmU4Nzgw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22553d839c-eb35-401d-b2a4-db69b228167d%22%2c%22Oid%22%3a%2246c53030-94cd-4fcd-a392-f1f824b27ff2%22%7d 

 

Témy:  

Migračný úrad pri Ministerstve vnútra SR, žiadosti o medzinárodnú ochranu, tlmočenie pri azylových pohovoroch, jazykové bariéry v pobytovom tábore v Rohovciach a pod.  

  

Tešíme sa na Vašu účasť!