Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Seminár venovaný problematike predátorstva a nekorektných praktík vo vedeckej a publikačnej činnosti

 

Pozývam Vás na informačný seminár venovaný problematike predátorstva a nekorektných praktík vo vedeckej a publikačnej činnosti, ktorý sa uskutoční dňa 9. 1. 2018 o 10.30 hod. vo Vzdelávacom centre Mateja Bela (Univerzitná knižnica UMB, Tajovského 51, 1. posch.).

Program:

1.       Otvorenie

2.       Nekorektné praktiky vo vedeckej komunikácii a ich vplyv na vedu a výskum

           Mgr. Jana Ilavská, PhD., Akademická knižnica Univerzity Komenského v Bratislave

3.       Ako identifikovať podvodné praktiky časopisov a vydavateľov: vyhnite sa predátorom

           Mgr. Lucia Nižníková, Univerzitná knižnica UMB v Banskej Bystrici

4.        Diskusia

 

Vzhľadom k aktuálnosti tejto problematiky a v súvislosti s prípravou usmernení FF UMB pre predchádzanie predátorských a nekorektných praktík vo vedeckej a publikačnej činnosti je žiadúca účasť všetkých vedúcich katedier a členov komisie pre vedu. Samozrejme, vítaná je účasť všetkých tvorivých vedeckých a pedagogických pracovníkov FF UMB.

 

Mgr. Imrich Nagy, PhD.

prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a DrŠ