Uznesenie AS FF UMB

Akademická obec Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zastúpená Akademickým senátom FF UMB sa oboznámila s Národným integrovaným reformným plánom Moderné a úspešné Slovensko. Akademický senát prijal dňa 5. 11. 2020 nasledovné uznesenie:

 

  1. Pozitívne hodnotíme koncepčné zámery  vlády SR na podporu vedy a výskumu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, ktoré zohrávajú nezastupiteľnú rolu v rozvoji spoločnosti.  Uvedomujeme si, že  komplexná reforma akou je  Národný integrovaný reformný plán Moderné a úspešné Slovensko vyžaduje nielen poctivú celospoločenskú diskusiu a dôslednú a starostlivú analýzu, ale aj adekvátny časový rámec na dôkladné posúdenie jej vplyvov na vzdelávanie a spoločnosť. Odmietame však zovšeobecňujúce konštatovanie o nízkej kvalite vysokých škôl na Slovensku.
  2. Ako zástupcovia Filozofickej fakulty citlivo vnímame riziká vyplývajúce z rapídnych a skokových   zmien riadenia škôl a z navrhovaného financovania vysokých škôl, ktoré môžu mať pre vysoké školstvo neblahé účinky, nezohľadňujú špecifiká jednotlivých vedných odborov, najmä humanitných a spoločenských vied a do systému vnášajú destabilizačné prvky. Žiadame, aby zmeny boli realizované systémovo, postupne, v premyslenom časovom horizonte a po dôkladnej analýze. Požadujeme implementáciu finančných nástrojov na podporu kvalitných študijných programov a výskumných tímov na základe komplexného posúdenia ich úrovne pri zohľadnení osobitostí príslušných študijných a vedných odborov.
  3. Sme presvedčení, že navrhované posilnenie právomocí exekutívnych orgánov, najmä správnych rád na úkor akademických senátov, ktorých členovia sú priamymi zástupcami zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce a priame vonkajšie zásahy do riadenia vysokých škôl sú ohrozením akademickej slobody a nezávislosti univerzít. Zásadne s ním nesúhlasíme.