Veľvyslanec Írska na Slovensku

29. 9. 2021  dekan FF UMB a prodekanka pre medzinárodné vzťahy  privítali na pôde Filozofickej fakulty UMB vzácneho zahraničného hosťa: Jeho Excelenciu Dermota McGaurana, veľvyslanca Írska na Slovensku. Predmetom rozhovoru bola spolupráca írskych vzdelávacích inštitúcií a fakulty, ktorá sa na anšej pôde realizuje prostredníctvom Katedry anglistiky a amerikanistiky, preto sa na stretnutí zúčastnili Dr. Anna Slatinská a Mgr. Michael Dove. Po prijatí u pána dekana pokračovala návšteva prednáškou Jeho Excelencie a diskusiou so študentstvom.