Výberové konanie na miesto docenta v odbore všeobecná jazykoveda