Vyjadrenie k iniciatíve učiteľov

Stanovisko Filozofickej fakulty UMB v Banskej  Bystrici

 

Ako zástupcovia  Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, ktorá už vyše dvadsať rokov pripravuje budúcich učiteľov viacerých humanitných odborov, a aj ako súčasť slovenského vzdelávacieho systému plne podporujeme iniciatívy slovenských učiteľov.

 

 

Banská Bystrica 22. január 2016

doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD. , dekan fakulty

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD. , predseda Akademického senátu FF UMB

prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., prodekan pre medzinárodné vzťahy

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD. , prodekanka pre pedagogickú činnosť

doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD. prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium

Mgr. Martin Schmidt, PhD. , prodekan pre rozvoj