Výučba v LS

Vážená študentka, vážený študent,      

 

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici začína  8. 2. 2021 výučbu v letnom semestri akademického roka 2020/21 dištančnou metódou v súlade s rozvrhom a pokynmi vyučujúcich. V prípade študentov a študentiek, ktorí študujú v študijných programoch Katedry telesnej výchovy a športu, je plánovaný čiastočný prechod na prezenčnú výučbu.  

Študentky a študenti programov Katedry telesnej výchovy a športu (v dennej, externej forme štúdia a aj v rozširujúcom štúdiu) prejdú od 8. 3. 2021 v prípade vybraných praktických predmetov (ich zoznam je v prílohe tohto oznamu) na prezenčnú výučbu priamo na fakulte. Ostatné predmety budú aj po 8. 3. 2021 realizované dištančne, do tohto termínu prebieha Vaša výučba výlučne dištančnou metódou.

 

Študentky a študenti začínajúci  od 8. 3. 2021 časť svojej výučby prezenčne dostanú do svojich mailových schránok v dostatočnom predstihu konkrétne pokyny, ktoré je potrebné pri výučbe na fakulte dodržať. Univerzita Mateja Bela ponecháva internáty otvorené, fakulta sa Vám pokúsi zabezpečiť pravidelné testovanie na COVID-19.

 

Epidemická situácia sa dynamicky vyvíja, preto nie je vylúčené, že sa organizácia výučby v letnom semestri môže zmeniť. O akýchkoľvek zmenách Vás budeme včas informovať.

 

So želaním úspešného semestra

 

vedenie FF UMB