Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zomrel Prof. Dr. Wolfgang Schulze

 

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás 13. apríla 2020 vo veku 67 rokov náhle opustil významný jazykovedec a vysokoškolský pedagóg Prof. Dr. Wolfgang Schulze.

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v ňom stráca vzácneho kolegu a vynikajúceho vedca, mnohí z nás nenahraditeľného spolupútnika a dobrého priateľa, ktorý nám bude navždy chýbať.

 

Po štúdiu všeobecnej jazykovedy, indoeuropeistiky, orientalistiky a germanistiky, po habilitácii v porovnávacej a všeobecnej jazykovede na Univerzite v Bonne a po lektorskom pôsobení na Collège de France v Paríži bol Wolfgang Schulze v roku 1992 vymenovaný za profesora všeobecnej jazykovedy na Univerzite Ludwiga Maximiliána v Mníchove. V roku 2005 ho náš záujem o progresívne teoretické koncepty kognitívnej lingvistiky priviedol na vtedajšiu Fakultu humanitných vied, dnes Filozofickú fakultu UMB, s ktorou potom na pätnásť rokov spojil svoju profesionálnu kariéru.

 

Počas svojho pôsobenia na Filozofickej fakulte UMB sa profesor Schulze podieľal na formovaní a rozvoji nielen študijných programov katedry germanistiky, ale ako garant a spolugarant aj na profilácii doktorandského študijného programu všeobecná jazykoveda. Svojou erudovanosťou a v našich podmienkach dovtedy nepoznaným pohľadom na fenomén jazyka, ako aj úprimným rešpektom ku všetkým, ktorí mali česť s ním spolupracovať, si získal úctu v pedagogických, vedeckých i študentských kruhoch. Jeho dôkladné poznanie sveta rôznorodých jazykov vzbudzovalo zaslúžený obdiv. Podujatia s prof. Schulzem poskytli nesmierne obohacujúcu príležitosť nazrieť za horizont vlastného vnímania sveta, za hranice svojej vednej disciplíny.

Jeho iniciatívy smerovali k zosúlaďovaniu výskumných cieľov a spájaniu výskumných kapacít na fakulte i univerzite s cieľom zviditeľnenia našich vedeckých aktivít na medzinárodnej úrovni. Bol preto iniciátorom a jedným zo zakladateľov Centra pre jazyk a jazykovú prax / Center for Language and Language Practices (CLLP) založeného s cieľom vytvorenia vedeckého rámca skúmania ťažiskovej oblasti jazyk a poznanie s výrazným interdisciplinárnym presahom a zjednocujúcimi princípmi všeobecnej a aplikovanej kognitívnej i kultúrnej lingvistiky. 

Prof. Schulze nás opustil počas aktívneho vedeckého pôsobenia ako vedúci významného projektu APVV v kooperácii troch univerzít, ktorý dokumentuje multimodálnu semiosféru jazykovej krajiny.

 

Nielen projektovému tímu bude chýbať jeho múdrosť, otvorenosť zmýšľania, priateľská, neformálna podpora, ale predovšetkým výnimočná ľudskosť.

 

Česť jeho pamiatke.