Zoznamy kandidátov/kandidátok do študentskej a zamestnaneckej časti AS UMB

Vážená akademická obec Filozofickej fakulty UMB v Banskej  Bystrici,

Akademický senát FF UMB rozhodol na svojom riadnom zasadnutí 19. 11. 2018, že voľby do Akademického senátu UMB na obdobie rokov 2019 – 2023 sa uskutočnia vo volebnom obvode Filozofická fakulta UMB 10. a 11. 12. 2018. V mene volebnej komisie Vám zasielam v prílohách mailu zoznamy kandidátov/kandidátok do študentskej a zamestnaneckej časti AS UMB.

S pozdravom

 

                                                                                                                  Zdenko Dobrík                       

                                                                                        predseda volebnej komisie pre voľby do AS UMB

                                                                                                          volebný obvod: FF UMB