Poukážte 2% z dane pre HA

Poukážte 2 % (resp. 3 %) zo svojich už zaplatených daní

V priebehu týchto týždňov sa môžete opäť rozhodnúť o použití 2 % (3 %) z Vami zaplatenej dane na osobitné ciele podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Občianske združenie Humanitas Academica v zmysle zákona môže prijímať uvedené 2 % (3 %) a použiť finančné prostriedky na podporu výchovy, vzdelávania  a výskumu. Obraciame sa na Vás, ako aj na právnické osoby s prosbou o poukázanie svojich 2 % (3 %) z už zaplatenej dane pre združenie.

Až 80 % Vami darovaných prostriedkov môže smerovať na podporu aktivít Vašej katedry.

Ak sa rozhodnete podporiť združenie uvedenými 2 %, je potrebné vykonať:

Fyzické osoby, ktoré požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, následne požiadajú svojho zamestnávateľa o vystavenie tlačiva POTVRDENIE o zaplatení dane. Na tomto potvrdení je možné zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať si 2 % (3 %) zo   zaplatenej dane. Následne je potrebné vyplniť VYHLÁSENIE o poukázaní sumy pre Humanitas Academica podľa predtlače (príloha č.1). Obe tieto tlačivá, Vyhlásenie a Potvrdenie, doručí fyzická osoba do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa bydliska alebo ich prinesie (pošle) na sekretariát dekana (p. Katarína Brišová, dekanát FF UMB) najneskôr do 24. apríla 2019.

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samy, v tlačive o daňovom priznaní vyplnia kolónku Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane pre Humanitas Academica podľa predtlače (príloha č. 2) a odovzdajú daňové priznanie na daňový úrad podľa svojho bydliska do 29. marca 2019.

Dúfame, že administratívne úkony Vás neodradia a podporíte združenie. Vopred Vám za to ďakujem.

V prílohe sa nachádza formulár s vyhlásením.

 

Mgr. Martin Schmidt, PhD.
dekan FF UMB