Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vedecká rada

Vedecká rada Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je orgánom akademickej samosprávy fakulty, ktorý garantuje vedeckú, vzdelávaciu a umeleckú úroveň fakulty. Predsedom Vedeckej rady je dekan fakulty. Jej členmi sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť, a významní odborníci z iných vysokých škôl.

Zasadnutie Vedeckej rady FF UMB sa konalo dňa 20. júna 2019 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti dekana F 021, Tajovského 40, Banská Bystrica