PhDr. Oto Tomeček, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS pre učiteľské študijné programy

Telefónne číslo:
048 446 7143
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
143

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
09:00 - 11:00
Štvrtok
-
Piatok
-
resp. podľa dohody cez e-mail !!! Deň vedecko-výskumnej činnosti - X (neprítomný na pracovisku)

Kde ma nájdete

PhDr. Oto Tomeček, PhD.
Katedra histórie
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: 143
Telefón: 048 446 7143
Email: Oto.Tomecek@umb.sk

Profesijná charakteristika

 

PROFESIJNÁ CHARAKTERISTIKA

PhDr. Oto Tomeček, PhD. (* 1974 v Banskej Bystrici)

VZDELANIE:

- 1997 (získanie titulu Mgr.), Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (vysokoškolské štúdium odborov: geografia - história),

- 2004 (získanie titulu PhDr.), Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (rigorózne pokračovanie v odbore slovenské dejiny),

- 2007 (získanie titulu PhD.), Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (doktorandské štúdium v odbore slovenské dejiny, špecializácia historická geografia)


ŠTUDIJNÉ POBYTY:

- 2001 jazykový študijný pobyt na St Giles College London Central (Veľká Británia)

- 2008 výskumný študijný pobyt na Magyar Országos Levéltár v Budapešti a Országos Széchényi Könyvtár v Budapešti (Maďarsko)


HOSŤOVSKÉ PREDNÁŠKY A VÝMENNÉ POBYTY:

- 2005 - prednášková činnosť na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre v rámci Univerzity tretieho veku realizované v Prievidzi

- 2007 - týždenný prednáškový pobyt v rámci programu Erasmus na Ústave historie a muzeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opave

- 2008 - týždenný prednáškový pobyt v rámci programu Erasmus na Katedre historie Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity v Ostrave

- 2011 - týždený výmenný pobyt v rámci programu Erasmus na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

- 2019 - týždenný prednáškový pobyt v rámci programu Erasmus na Katedre historie Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity v Ostrave


PROFESIONÁLNE AKTIVITY:

- 1997 – 2000 asistent - Katedra histórie, Fakulta humanitných vied UMB, Banská Bystrica

- od r. 1998 katedrový koordinátor ECTS (European Credit Transfer System)

- od r. 2000 odborný asistent - Katedra histórie, Fakulta humanitných vied UMB, Banská Bystrica (špecializácia: historická geografia)

- od r. 2001 člen Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave,

- 2001 – 2005 člen Komisie bezpečnosti práce na Fakulte humanitných vied UMB, Banská Bystrica

- od r. 2004 člen Komisie ECTS na FHV a následne FF UMB, Banská Bystrica

- 2005 – 2009 člen redakčnej rady vedeckého časopisu Acta historica Neosoliensia

- 2008 2015 prednášajúci na Katedre európskych kultúrnych štúdií FHV, neskôr FF, UMB (predmet Politická historická geografia strednej Európy)

- od r. 2009 člen užšej redakcie vedeckého časopisu pre historické vedy Acta historica Neosoliensia

- od r. 2013 člen Vedeckej rady Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici

- 2015 – 2019 člen Akademického senátu UMB

 

ZAMERANIE PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI:

Historická geografia, Historická demografia, Dejiny umenia, Dejiny správy, Historický proseminár, Dejiny osídlenia na Slovensku

 

ZAMERANIE VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI:

- Historická geografia Slovenska - predovšetkým vývoj odboru, humánna historická geografia (vývoj osídlenia, obyvateľstva a cestnej siete), politická historická geografia (historické hranice menších územných celkov)

- Regionálne dejiny mesta Banská Bystrica a jeho zázemia do polovice 19. storočia

- Dejiny uhliarstva na Slovensku

 

UKONČENÉ GRANTOVÉ ÚLOHY:

- VEGA 1/4541/07 - Osídlenie Zvolenskej kotliny od včasného stredoveku do polovice 19. storočia (vedúci grantu)

- VUGA 8/2006 - Využitie elektroseparačných techník v enviromentálnej analýze látok prítomných vo vzorkách zložiek životného prostredia (člen riešiteľského kolektívu)

- UGA 2009 - Dejiny lesov vo Zvolenskej stolici od stredoveku do polovice 19. storočia (spoluriešiteľ)

- VEGA 1/0230/10 - Historickogeografická charakteristika výrobných aktivít v lesoch vybraných banských miest (spoluriešiteľ)

- VEGA 1/0270/10 - Hospodárske a technické využitie vodných tokov na strednom Pohroní do roku 1918 (spoluriešiteľ)

- CE SAV HnS - Hrady na Slovensku : Innterdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov (spoluriešiteľ)

- VEGA 1/0236/18 - Environmentálne aspekty životného prostredia vybraných banských lokalít na Slovensku v stredoveku a začiatkom novoveku (zástupca vedúceho grantu)

 

AKTUÁLNE RIEŠENÉ GRANTOVE ÚLOHY:

- KEGA 009UMB-4/2020 - Pamäť mesta v historických obrazových prameňoch (zástupca vedúceho grantu)

- APVV-19-0456 - Inovatívne sprístupnenie písomného dedičstva Slovenska prostredníctvom systému automatickej transkripcie historických rukopisov (spoluriešiteľ)