Dejiny európskeho výtvarného umenia 2

TÉZY NA SKÚŠKU Z PREDMETU

 

Renesancia. Znaky architektúry, sochárstvo, maliarstvo, prejavy renesancie na Slovensku.

Barok. Znaky architektúry, sochárstvo, maliarstvo, barok na Slovensku.

Klasicizmus. Znaky architektúry, sochárstvo, maliarstvo, klasicizmus na Slovensku.

Historizmus v architektúre. Neoslohy a eklekticizmus.

Sochárstvo a maliarstvo 19. storočia. Romantizmus, Realizmus, Impresionizmus, Postimpresionizmus.

Secesia.

Základné trendy vo vývoji architektúry 20. storočia.

Najdôležitejšie umelecké smery prvej polovice 20. storočia. Expresionizmus, Fauvizmus, Kubizmus, Futurizmus, Dadaizmus, Surrealizmus, Socialistický realizmus.

 

+ Znalosť základných a najpoužívanejších architektonických a umeleckohistorických odborných termínov. 

 

 

LITERATÚRA:

 

PIJOAN, José: Dejiny umenia 5 - 10. Bratislava : Ikar, 1999 - 2000.

HEROUT, Jaroslav: Staletí kolem nás. Praha : Panorama, 1981.

TROJAN, Raoul - MRÁZ, Bohumír: Malý slovník výtvarného umění. Praha : Fortuna, 1996. 

Architektúra na Slovensku : stručné dejiny. Bratislava : Slovart, 2005.

Umenie na Slovensku : stručné dejiny obrazov. Bratislava : Slovart, 2007.