Dejiny správy na Slovensku

Stručná osnova predmetu a povinná literatúra:

 

1. Úvod do problematiky – predmet výskumu, základné pojmy

Odporučená literatúra:

BUZAN, Tony: Mentální mapování. Praha : Portál, 2007.

Historická revue, II, 1991, č. 4, s. 39 – zo slovníka historika

SOKOLOVSKÝ, L.: Prehľad dejín verejnej správy na území Slovenska I : Od počiatkov do roku 1526. Bratislava : Metodické centrum, 1996.

 

2. Predštátne organizačné formy – stádo, horda, rod, kmeňový a nadkmeňový zväz

Odporučená  literatúra:

SOKOLOVSKÝ, L.: Prehľad dejín verejnej správy na území Slovenska I : Od počiatkov do roku 1526. Bratislava : Metodické centrum, 1996.

 

3. Prvé štátne útvary a ich správa - Nitrianske kniežatstvo, Veľká Morava

Odporučená  literatúra:

SOKOLOVSKÝ, L.: Prehľad dejín verejnej správy na území Slovenska I : Od počiatkov do roku 1526. Bratislava : Metodické centrum, 1996.

STEINHÜBEL, J.: Nitrianske kniežatstvo. Bratislava : Veda; Budmerice : Rak, 2004. – state týkajúce sa pribinovského a veľkomoravského Nitrianska.

STEINHÜBEL, J.: Veľká Morava na polceste od kmeňa ku štátu. In: Forum historiae, 2014, č. 2. [online] 

 

4. Správa na Slovensku v období stredoveku

a) ústredné Uhorské inštitúcie,

b) územná správa - komitáty, stolice, hradné panstvá

c) miestna správa a samospráva - mestá a mestečká, dediny

d) cirkevná správa v stredoveku.

Odporučená  literatúra:

GLEJTEK, M. a i.: Arcibiskupi a biskupi Uhorska : Moc prelátov a jej prejavy v stredoveku. Bratislava : Post scriptum, 2020.

LOPATKOVÁ, Z.: Cirkevné dejiny stredovekého Slovenska. Trnava : FF TU, 2013. (VŠ učebnica, dostupná online)

MARSINA, R. (ed.): Vývoj správy miest na Slovensku. Martin : Osveta, 1984.

MÚCSKA, V.: O prvých uhorských biskupstvách. In: Historický časopis, 51, 2003, č. 1, s. 3-22.

SOKOLOVSKÝ, L.: Prehľad dejín verejnej správy na území Slovenska I : Od počiatkov do roku 1526. Bratislava : Metodické centrum, 1996.

SOKOLOVSKÝ, L.: Správa stredovekej dediny na Slovensku. Bratislava : AEP, 2002.

ŠTEFÁNIK, M. – LUKAČKA, J. (eds.): Lexikon stredovekých miest na Slovensku. Bratislava : Historický ústav SAV, 2010. (dostupné online)

ŽUDEL, J.: Stolice na Slovensku. Bratislava : Obzor, 1984.

 

5. Správa na Slovensku v oobdobí novoveku (1526 – 1848)

a) Rakúska ríšska správa

b) Uhorská krajinská správa a ústredné orgány

c) územná správa - stolice, jozefínske stolice, panstvá

d) miestna správa a samospráva - slobodné kráľovské mestá, zemepánske mestá a mestečká, dediny

e) Turecká okupačná správa

f) cirkevná správa katolíkov a evanjelikov

Odporučená literatúra:

KOPČAN, V.: Príspevok k dejinám osmanskej správy na Slovensku (1541 – 1686). In: Vlastivedný časopis, XVII, 1968, č. 3, s. 116-120.

NEMEC, M.: Od zločinu k trestu : Vývoj stoličného súdnictva na Liptove v 18. storočí. Ružomberok : Society for Human Studies, 2019.

SEDLÁK, F.: Náčrt vývinu správy feudálnych panstiev na Slovensku od polovice 16. storočia do polovice 19. storočia. In: Historické štúdie X. Bratislava : SAV, 1965, s. 54-87.

SOKOLOVSKÝ, L.: Prehľad dejín verejnej správy na území Slovenska II : Od roku 1526 do roku 1848. Bratislava : Metodické centrum, 1996.

ŽUDEL, J.: Stolice na Slovensku. Bratislava : Obzor, 1984.

 

 

Hodnotenie predmetu: priebežné

1. Vypracovanie diagramu so zakreslením vybraného problému z oblasti správy na Slovensku v období stredoveku

2. Vypracovanie diagramu so zakreslením vybraného problému z oblasti správy na Slovensku v období novoveku

(pozn. oba diagramy musia obsahovať vysvetlivky charakterizujúce prepojenia medzi jednotlivými inštitúciami, orgánmi, či osobami znázornenými v diagrame)

3. písomná previerka z terminológie k dejinám správy na Slovensku