Oznamy a pokyny pre študentov počas prerušenia prezenčnej formy vyučovania

Pre študentov predmetu Dejiny výtvarného umenia 1 odporúčam, aby sa pripravovali samostatne na základe štúdia literatúry, ktorej podrobný rozbor som urobil na začiatku semestra. V záložke Prezentácie som navyše sprístupnil powerpointové prezentácie k problematike umenia starovekého Ríma, ranokresťanského umenia a stredovekého výtvarného umenia, ktoré Vám môžu poslúžiť ako navigácia pri štúdiu literatúry. V prípade nejasností ma neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu.

Prosím všetkých študentov, aby sa prihlásili do systému Moodle! Záverečné hodnotenie bude prebiehať v rámci tohto systému.

 

Pre interných študentov predmetu Historická geografia odporúčam, aby sa pripravovali samostatne na základe štúdia literatúry, ktorú som predstavil na začiatku semestra. Okrem uvedeného som v záložke Prezentácie sprístupnil powerpointovú prezentáciu k téme Klimatické zmeny v období postglaciálu. K štúdiu predmetu disciplíny, metód výskumu a prameňov odporúčam siahnuť po skriptách kolegov z Trnavskej univerzity, ktoré sú dostupné v pdf formáte na adrese: http://ff.truni.sk/sites/default/files/publikacie/rabik_labanc_tibensky_historicka_geografia.pdf

Pod záložkou Mapy na mojej osobnej fakultnej stránke máte navyše k dispozícii mapy vhodné k štúdiu tém: Lokalizácia najstarších politických útvarov ležiacich na území Slovenska, Historickogeografické aspekty formovania Uhorského štátu, Formovanie hraníc Slovenska, Stolice na Slovensku.  

V prípade potreby ma neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu.

Prosím všetkých študentov, aby sa prihlásili do systému Moodle! Záverečné hodnotenie bude prebiehať v rámci tohto systému.

 

Pre študentov predmetu Dejiny správy na Slovensku odporúčam priebežne študovať 1. a 2. diel skrípt Leona Sokolovského Prehľad dejín verejnej správy na území Slovenska. Okrem toho je potrebné priebežne pracovať na zvolených témach na prezentáciu vybraného problému z oblasti dejín správy. V prípade potreby konzultácie ma neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu.  

Prosím všetkých študentov, aby sa prihlásili do systému Moodle! Tam nájdete všetky dôležité pokyny k spôsobu hodnotenia a termíny skúšobnej a riadnej písomky, ako aj termín odovzdania seminárnej práce.

 

 

Pre externých študentov predmetu Historická geografia odporúčam naštudovať skriptum kolegov z Trnavskej univerzity, ktoré je dostupné v pdf formáte na adrese: http://ff.truni.sk/sites/default/files/publikacie/rabik_labanc_tibensky_historicka_geografia.pdf. Následne študenti pracujú na svojich seminárnch prácach. 

Vašou úlohou bude vybrať si najprv ľubovoľný historický prameň či už písomný alebo obrazový, kartografický prípadne hmotný. Na jeho príklade (po jeho základnej charakteristike) by ste mali predstaviť možnosti jeho využitia pri výskume krajiny v minulosti.
Najprv teda prameň stručne predstavíte (kde je uložený, publikovaný, k dispozícii, o čom primárne vypovedá, kto je autor, pri akej príležitosti vznikol a pod.) Potom historický prameň detailne analyzujete z hľadiska jeho výpovednej hodnoty ohľadom poznania krajiny v minulosti, teda popíšete všetko čo o historickej krajine sa z neho môžeme dozvedieť. Aby sa Vám prameň lepšie analyzovalo, môžete porovnať údaje o krajine z minulosti so súčasným stavom krajiny. Všetko podstatné o tom čo je predmetom historickej geografie, výskumných metódach, ktoré využíva, ale aj o prameňoch, z ktorých pri výskume krajiny v minulosti vychádza sa dozviete v odporučených skriptách. 
Námety:
V prípade písomných prameňov môžete siahnuť po voľne dostupných topografických lexikónoch (napr. Korabinského), nejakých starších vedeckých dielach (napr. M. Bel) či nejakých cestopisoch. Kľudne však môže ísť aj o pramene úradnej povahy (súpisy, kanonické vizitácie, cirkevné schematizmy).
V prípade obrazových prameňov odporúčam analýzu vybranej veduty, alebo historickej fotografie či pohľadnice.
V prípade kartografických prameňov to môže byť vybraná historická mapa alebo plán.
V prípade hmotných prameňov by to mali byť zásadne len historické krajinné štruktúry, teda dochované relikty dobovej krajiny (banské diela, cestné úvozy, fortifikácie, uhliská, lomy, akumulačné formy reliéfu vzniknuté banskou činnosťou, relikty poľnohospodárskej krajiny a pod.)
Výber zostáva na Vašich osobných preferenciách záujme a aktuálnych možnostiach. 
Termín na výber práce: 15. 4. 2020. O výbere témy na spracovanie prosím informovať na mojej e-mailovej adrese!!!
Termín odovzdania práce:  31. 5. 2020.
Pri vypracovaní seminárnej práce postupujte v súlade so zverejneným dokumentom informujúcim o formálnych náležitostiach seminárnych prác dostupného na adrese: https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-historie/studium-na-khi-ff-umb/vzor-seminarnej-prace.html
 
V prípade akýchkoľvek nejasností ma neváhajte kontaktovať prostredníctvom môjho e-mailu.

 

INFORMÁCIE BOLI AKTUALIZOVANÉ KU DŇU 26. 3. 2020.